Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Prvým krokom, ktorý predchádza stavebného konaniu je zistiť, či je na danej parcele môžné stavať a za akých podmienok. Túto informáciu získate na základe žiadosti k vyjadreniu o funkčnom využití pozemku.

Následne je potrebné získať stanoviská a vyjadrenia:

Ak máte všetky stanoviská, môžete podať žiadosť o stavebné povolenie na Obecný úrad v Malom Lapáši.

Prílohami k žiadosti sú:

  1. Projektová dokumentácia - 2x
  2. Vyhlásenie stavebného dozoru (tlačivo dostupné na https://www.malylapas.sk/obecny-urad/tlaciva-a-ziadosti/send/18-stavebny-urad/645-vyhlasenie-o-vykonavani-stavebneho-dozoru)
  3. Stanoviská zo zoznamu vyššie
  4. List vlastníctva (z internetu)
  5. Kópia z katastrálnej mapy (z internetu)

Na žiadosti vypísané mená a adresy účastníkov konania:

  • stavebníci
  • projektant
  • stavebný dozor
  • susedia

Kontakt: Obecný úrad Malý Lapáš – 037/7879 895
Spoločný stavebný úrad Veľký Lapáš -  +421 902 523 739