Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Dokumenty potrebné k vydaniu stavebného povolenia

1. Projektová dokumentácia - 2x
2. List vlastníctva
3. Kópia z katastrálnej mapy
4. Vyhlásenie stavebného dozoru
5. Zmluvy a stanoviská:
- ZSE Nitra, Štefánikova tr. /kontaktná osoba p. Šíma/
- ZsVS, a.s., Nitra, Za hydrocentrálou
- SPP, a.s., Nitra, Levická cesta
- T – Com, Bratislava cez www.slovaktelekom.sk - Od všetkých prevádzkovateľov sietí aj pečiatky o existencii sietí na situačný výkres
- Okresný úrad, odbor životného prostredia, ochrana prírody
- Krajský pamiatkový úrad, Nitra, nám Jána Pavla II
- Okresný úrad, pozemkový odbor, Štefánikova 69 – výňatok z pôdneho fondu
/potvrdenie Obce Malý Lapáš o zlúčení konania/
V prípade vstupu k RD zo štátnej cesty III. triedy súhlas RSÚC Nitra, Štúrova ul a Obvodného úradu pre dopravu a pozemné

Na žiadosti vypísané mená a adresy účastníkov konania:
- stavebníci
- projektant
- stavebný dozor
- susedia

Žiadosť (pdf.)

Kontakt: OcÚ Malý Lapáš – 037/7879 895
Spoločný stavebný úrad Veľký Lapáš - 037/7879 812