Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Dokumenty potrebné k vydaniu stavebného povolenia

1. Projektová dokumentácia - 2x
2. List vlastníctva (z internetu)
3. Kópia z katastrálnej mapy (z internetu)
4. Vyhlásenie stavebného dozoru
5. Zmluvy a stanoviská:
 • ZSE Nitra, Štefánikova tr. /kontaktná osoba p. Šíma/
 • ZsVS, a.s., Nitra, Za hydrocentrálou
 • SPP, a.s., Nitra, Levická cesta
 • T – Com, Bratislava cez www.slovaktelekom.sk
 • Od všetkých prevádzkovateľov sietí aj pečiatky o existencii sietí na situačný výkres
 • Okresný úrad, odbor životného prostredia, ochrana prírody
 • Krajský pamiatkový úrad, Nitra, nám Jána Pavla II
 • Okresný úrad, pozemkový odbor, Štefánikova 69 – výňatok z pôdneho fondu
 • Potvrdenie Obce Malý Lapáš o zlúčení konania (žiadosť)
 • Stanovisko Obce Malý Lapáš ako príslušného cestného správneho orgánu (žiadosť)
 • Súhlas Obce Malý Lapáš na zriadenie malého zdroja znečisťovania ovzdušia (žiadosť)
 • Potvrdenie Obce Malý Lapáš k funkčnému využitiu pozemku (žiadosť

 

Na žiadosti vypísané mená a adresy účastníkov konania:
- stavebníci
- projektant
- stavebný dozor
- susedia

Žiadosť (pdf.)

Kontakt: OcÚ Malý Lapáš – 037/7879 895


Spoločný stavebný úrad Veľký Lapáš -  +421 902 523 739