Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

1. Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce. 

2. Ak nie je ustanovené inak, poplatok platí poplatník, ktorým je 

a) fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, alebo ktorá je na území obce oprávnená užívať, alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu, alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávny porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území obce okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha 

b) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie 

c) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať, alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania. 

3. Obec Malý Lapáš ustanovuje množstvový zber pre právnickú osobu, ktorá je oprávnená užívať, alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce Malý Lapáš na iný účel ako na podnikanie a podnikateľa, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce Malý Lapáš na účel podnikania. 

Sadzba poplatku 

1. Obec Malý Lapáš ustanovuje sadzbu poplatku: 

a) vo výške 0,0738 za osobu a kalendárny deň (27,00 € za osobu a kalendárny rok) pre fyzickú osobu, ktorá má v obci Malý Lapáš trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, alebo ktorá je na území obce Malý Lapáš oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť 

b) pre právnickú osobu, podnikateľa, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania nasledovne: 

 Poplatok pre poplatníka sa vypočíta ako súčin počtu nádob, objemu zbernej nádoby v litroch, frekvencie odvozov a sadzby, 

 V súlade s § 78 ods. 1 písmeno a) zákona 582/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov stanovuje obec poplatok 0,0135 EUR za liter komunálneho odpadu. 

 Frekvencia vývozov je stanovená: 1 x 14 dní, t. j. 26 vývozov za rok. 

 Obec Malý Lapáš stanovuje poplatok za jednu smetnú nádobu pri frekvencii 26 vývozov za rok nasledovne: 

- 110 litrová nádoba – 38,61 € 

- 120 litrová nádoba – 42,12 € 

- 240 litrová nádoba – 84,24 € 

- 1100 litrová nádoba - 386,10 € 

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Malý Lapáš č. 01/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Malý Lapáš 

Strana 12 z 13 

c) vo výške 0,050 € za kilogram pre drobné stavebné odpady bez obsahu škodlivín. 

2. Poplatky uvedené v sadzobníku vyrubí obec platobným výmerom. 

 

Vznik a zánik poplatkovej povinnosti 

1. V prípade ak došlo u poplatníka uvedeného v ustanovení § 77 ods. 2 písm. a) zákona, k zmene už ohlásených údajov, tento je povinný postupovať v súlade s § 80 zákona č. 582/2004 Z. z. Vzor ohlásenia k poplatku tvorí prílohu č. 1 tohoto VZN. 

2. Ak poplatník podáva správcovi poplatku ohlásenie podľa § 80 ods. 2 zákona č.582/2004 Z. z, je povinný predložiť s ohlásením doklady alebo potvrdenia preukazujúce pravdivosť uvedených údajov. 

 

Odpustenie poplatku 

1. Obec Malý Lapáš odpustí alikvotnú časť poplatku za KO a DSO za obdobie, za ktoré poplatník preukáže obci hodnoverným dokladom, že sa v kalendárnom roku viac ako 90 dní nezdržiaval na území obce. 

2. Poplatník preukáže okolnosti každoročne podľa ods.1 hodnoverným dokladom, napr. fotokópiou aktuálnej pracovnej zmluvy, potvrdením o štúdiu v zahraničí, potvrdením o ubytovaní v študentskom domove alebo internáte, fotokópiou víza, dokladom z iného obecného úradu o prihlásení k prechodnému pobytu a zaplatení poplatku za KO a DSO, o umiestnení poplatníka v ústave na výkon trestu odňatia slobody, o umiestnení v zariadení sociálnych služieb a iné doklady, v ktorých bude uvedený dátum preukazujúci nárok na uplatnenie odpustenia poplatku a dátum, kedy nárok na odpustenie zaniká a pod. 

3. Obec Malý Lapáš odpustí alikvotnú časť poplatku za KO a DSO poplatníkovi, ktorý bol počas kalendárneho roka hospitalizovaný v zariadení poskytujúcom služby zdravotnej starostlivosti na základe dokladu o pobyte v takomto zariadení. 

4. Čestné vyhlásenie nie je považované za doklad preukazujúci nárok na uplatnenie odpustenia poplatku. 

5. Žiadosť o odpustenie miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady za bežný rok môže podať poplatník písomne na Obecnom úrade v Malom Lapáši, Hlavná ulica 87/4. 951 04 Malý Lapáš v lehote najneskôr do 31.01. bežného roka 

 

Zníženie poplatku 

1. Obec Malý Lapáš ako správca daní a poplatkov, na odstránenie tvrdosti zákona a tohto VZN zníži poplatok na základe žiadosti poplatníka: 

a) o 50%, ak poplatník je fyzická osoba staršia ako 70 rokov (na 13,50 €) 

b) o 20% držitelia zlatej Jánskeho plakety (na 21,60 €) 

2. Daňovníci, ktorým patrí zníženie poplatku podľa ods. 1. písm. a), b) musia mať trvalý pobyt v obci Malý Lapáš a sú povinní k žiadosti predložiť hodnoverný doklad, preukazujúci dôvod zníženia dane (preukaz zlatého Jánskeho plakety). 

 

Vrátenie poplatku 

1. Obec vráti alikvotnú časť poplatku za poplatníka, ktorý zomrel v priebehu kalendárneho roka. 

2. Ak poplatník uhradil obci vyšší poplatok, ako bol povinný uhradiť, obec preplatok vráti poplatníkovi do 60 dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti o vrátenie preplatku. Žiadosť poplatník doručí na Obecný úrad v Malom Lapáši, Hlavná ulica 87/4, 951 04 Malý Lapáš 

 

Obec Malý Lapáš v zmysle § 82 zákona č. 582/2004 Z. z. ustanovuje, že zníži poplatok len v prípade, ak si poplatník plní riadne daňovú a poplatkovú povinnosť voči obci a nemá v predchádzajúcom období evidované nedoplatky za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.