Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895

Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa platí obci miestny poplatok podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.
Podmienky a spôsob, ako i ďalšie náležitosti vyberania poplatku stanovila Obec Malý Lapáš vo všeobecne záväznom nariadení č. 06/2017 zo 14. decembra 2017 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Ak nie je ustanovené inak, poplatok platí poplatník, ktorým je
a) fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt /alebo prechodný pobyt/, alebo ktorá je na území obce oprávnená užívať, alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu, alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávny porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území obce okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha
b) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie
c) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať, alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania.

Fyzická alebo právnická osoba je povinná ohlásiť vznik alebo zánik poplatkovej povinnosti do jedného mesiaca od vzniku, alebo zániku skutočnosti, ktorá je predmetom poplatku.
Ak vznikne poplatková povinnosť v priebehu roka, platí sa ročný poplatok, resp. jeho splatná časť od prvého dňa v mesiaci nasledujúcom po dni, keď vznikla poplatková povinnosť. Za jednotlivé mesiace do konca kalendárneho roka sa platí 1/12 sadzby.

Sadzba poplatku sa stanovuje na 19.00 €, za osobu a kalendárny rok. Poplatky uvedené v sadzobníku vyrubí obec platobným výmerom

Platenie poplatku:
a) Fyzická osoba – v hotovosti v pokladni obecného úradu / aj formou splátok/, alebo prevodným príkazom na účet obce.
b) Právnická osoba a fyzická osoba ako podnikateľ – prevodným príkazom na účet obce.
Termín 1. splátky do 31.03. príslušného roka.

Zníženie poplatku
Správca dane určil na rok 2018 zníženie poplatku:
a) Na každé dieťa do dosiahnutia 15 rokov veku v kal. roku na 11.00 €
b) Samostatne žijúca osoba v domácnosti vo veku nad 70 rokov na 11.00 €

Oznámenie o vzniku, zmene a zániku poplatkovej povinnosti