Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Oznam o podpísaní Zmluvy s Nitrianskym samosprávnym krajom

Miestna akčná skupina RZ Dolná Nitra o. z. oznamuje, že ku dňu 27.9.2018 nadobudla účinnosť Zmluva o poskytnutí dotácie medzi MAS Dolná Nitra o. z. a Nitrianskym samosprávnym krajom na podporu držiteľov regionálnej značky kvality a činnosti združení a spolkov na vidieku Nitrianskeho kraja – Nástroj 1 LEADER NSK.
Zmluvu je možné nájsť na stránke RZ Dolná Nitra www.dolnanitra.sk .

Oznam o vyhlásení výzvy

Miestna akčná skupina RZ Dolná Nitra o. z. vyhlásila dňa 1.10.2018 výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu držiteľov regionálnej značky kvality a činnosti združení a spolkov na vidieku Nitrianskeho kraja – Nástroj 1 LEADER NSK podporenej z dotácie Nitrianskeho samosprávneho kraja.
Úplné znenie výzvy spolu s prílohami je možné nájsť na web stránke RZ Dolná Nitra www.dolnanitra.sk .

Uvedené oznamy boli vysielané v obecných rozhlasoch a boli vyvesené na obecných úradných tabuliach v čase od 1.10.2018 (Oznam o podpísaní zmluvy s NSK) a od 2.10.2018 (Oznam o vyhlásení výzvy).