Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Výzvy na predkladanie ponúk a prieskum trhu

Názov zákazky: Zvýšenie úrovne triedenia biologicky rozložiteľného odpadu v obci Malý Lapáš - kontajner

 Názov zákazky: Zvýšenie úrovne triedenia biologicky rozložiteľného odpadu v obci Malý Lapáš

Názov zákazky: Výstavba detského ihriska