Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Výzvy na predkladanie ponúk a prieskum trhu

Názov zákazky:  Novostavba prístrešku, eko učebne MŠ Malý Lapáš

Názov zákazky: Biologicky rozložiteľný odpad v obci Malý Lapáš - nákup kompostérov

Názov zákazky: Biologicky rozložiteľný odpad v obci Malý Lapáš - nákup kompostérov

Názov zákazky: Zhotovenie rigolu s chodníkom v obci Malý Lapáš

Názov zákazky:  Spracovanie projektovej dokumentácie na chodník v obci Malý Lapáš

Názov zákazky: Univerzálna solárna dobíjacia stanica

Názov zákazky: Biologicky rozložiteľný odpad v obci Malý Lapáš - nákup kompostérov - určnie PHZ

Názov zákazky: Verejné osvetlenie - Štiavnická ulica, Malý Lapáš

Názov zákazky: Zvýšenie úrovne triedenia biologicky rozložiteľného odpadu v obci Malý Lapáš - kontajner

 Názov zákazky: Zvýšenie úrovne triedenia biologicky rozložiteľného odpadu v obci Malý Lapáš

Názov zákazky: Výstavba detského ihriska