Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Vážení obyvatelia,

S prípravou nových „eurofondov“ postupne pripravujeme projektové zámery na čerpanie dotácii. V závislosti od nastavenia spôsobu financovania sa budeme uchádzať o nasledovné projekty:

Vodné a odpadové hospodárstvo

1. Rozšírenie čistiarne odpadových vôd 

2. Dobudovanie verejnej kanalizácie
Rozšírenie VK do časti Pod Lesom a Jáger. Pripojením ďalších obyvateľov sa podarí plniť cieľ 1.2 Zvýšiť podiel čistených odpadových vôd Stratégie environmentálnej politiky Slovenskej republiky do roku 2030.

3. Rekonštrukcia prečerpávacej stanice
Kompletná rekonštrukcia prečerpávacej stanice, je modernizácia a implemtnácia smart riešení. Očakávaný výsledok je automatizovaný režim práce stanice. Projekt je už zrealizovaný.

4. Rozšírenie vodovodu na Bodockej ulici
Dobudovaním vodovodu sa umožní prístup k nezávadnej pitnej vode ďalšej skupine obyvateľstva.

5. Participácia na projekte Vytvorenie infraštruktúry centier pre zhodnocovanie odpadov – Centrum obehového hospodárstva (COH)

Prevencia živelných pohrôm a zmierňovanie následkov klimatických zmien

1. Vodozádržné opatrenia
Vybudovanie zberných nádrží  zachytávajúcich dažďové vody a ich opätovné použitie na zavlažovanie verejnej zelene.

2. Objekty revitalizácie a budovania zelenej infraštruktúry 
Odvodnenie plôch, rekonštrukcia priekop, priepustov a žľabov.

3. Verejné priestranstvá
Úprava a skultúrnenie verejných priestranstiev vrátane mestského mobiliáru.

Rekultivácia brownfieldov a environmentálnych záťaží

1. Odstránenie čiernych skládok odpadov a rekultivácia okolitého priestoru
Na okraji katastra obce na hranici s krajským mestom Nitra pravidelne vznikajú čierne skládky. Miesto je ľahko dostupné automobilovou dopravou. Projekt rieší samotné odstránenie environmentálnej záťaže a následne rekultiváciu okolitého priestoru. Súčasťou projektu je inštalácia SMART zariadení na monitorovanie prípadného vzniku nových skládok.

Integrovaná, ekologická a dostupná doprava

1. Miestne komunikácie, Miestne chodníky

2. Cyklotrasa spájajúca obec s existujúcou cyklotrasou Nitra - Golianovo
Vybudovaním cyklotrasy medzi obcami v regióne sa zvýši záujem o turistický ruch a vytvorí alternatívne dopravné prepojenie.

3. Premostenie častí obce
Rozšírenie existujúceho pešieho premostenia v časti Jáger na cestné premostenie a vybudovanie nového premostenia. Cieľom je prepojiť novú a starú časť obce a odstránienie dopravných stresových bodov (slepé ulice). Výsledkov je zvýšenie bezpečnosti a  zvýšenie obsližnosti územia (zimná údržba, zvoz odpadov a pod.)

4. Vybudovanie južného pripojenia obce z cesty I. triedy I/51 
Pripojenie novo vznikajúcej lokality zníži zaťaženosť križovatky ciest I/51 a III/1662.

Udržateľné smart energetické komunity

1. Obnova verejného osvetlenia s využitím SMART technológií a jej doplnenie o rozšírené funkcionality
Modernizácia existujúceho LED verejného osvetlenia na SMART zariadenia. Modernizáciou sa znížia prevádzkové náklady a znižia sa produkované svetelné emisie. Inteligentné lampy menia intenzitu v závislosti od okolitých podmienok a intenzity dopravy (pešej aj automobilovej). Moderné svetelné mody možno doplnť o digitálny rozhlas a kamerový systém.

2. Rekonštrukcia vykurovania objektu Materskej školy
Súčasný systém vykurovania je postavený na rozvodoch zo 60-tych rokov a v dnešnej dobe je značne neefektívny. Projekt rieši komplexnú výmenu zdroja tepla vrátane rekonštrukcie kotolne a výmenu rozvodov tepla. Výsledkov bude úspora na energiách, nižšia produkcia látok znečisťujúcich ŽP a zvýšenie tepelného komfortu detí v MŠ.

Inovatívne vzdelávanie

1. Rozšírenie kapacity Materskej školy Malý Lapáš
Súčasná materská škola obsahuje tri triedy s kapacitou pre 72 detí. V materskej škole sa nachádza aj zariadenie školského stravovania. Rozšírením materskej školy prístavbou kontajnerovej časti sa zvýši kapacita o jednu triedu (22 detí). Rozšírením jedálne a kuchyne sa zvýši kvalita prípravy jedál a komfort stravovania.

2. Rekonštrukcia multifunkčného ihriska a technického zázemia
Obec disponuje mulifukčným ihriskom, to však vyžaduje významnú rekonštrukciu. Predmetom projektu je výmenenu povrchu ihriska, výmena mantinelov a sietí, dobudovanie technického zázemia a výsadba okolitej zelene. Očakávaným výsledkom je zvýšenie podpory športu v obci a budovanie komunity.

Poľnohospodárstvo a potravinárstvo

1. Výstavba tržnice pre podporu predaja miestnych produktov
Projekt rieši rekultiváciu súčastného priestoru vo vlastníctve obce, tak aby bolo vhodné pre malé obecné trhovisko. Očakávaným výsledkom je podpora predaja miestnych produktov a prebytkov z dvora.