Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

1. Daň za psa platí fyzická alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom psa. U vlastníkov mladších ako 18 rokov je platiteľom dane zákonný zástupca dieťaťa, spravidla jeden z rodičov. Daň za psa sa platí za psa staršieho ako 6 mesiacov. 

2. Príslušnosť na vyrubenie dane za psa sa riadi podľa miesta trvalého bydliska alebo sídla (u právnickej osoby) vlastníka psa.

3. Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo právnickou osobou na území mestskej časti.

4. Predmetom dane za psa nie je
a) pes chovaný na vedecké účely a výskumné účely,
b) pes umiestnený v útulku zvierat,
c) pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo používa držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.

5. Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je
a) vlastníkom psa alebo 
b) držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.

Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane (t.j. keď daňovník nadobudol psa staršieho ako 6 mesiacov alebo pes dosiahol vek 6 mesiacov), a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom pes prestal byť predmetom dane (t.j. pes uhynul, bol predaný alebo darovaný, nie je chovaný na území obce Malý Lapáš).

Priznanie k dani za psa podáva daňovník:

- pri vzniku daňovej povinnosti najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti,
- pri zániku daňovej povinnosti najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti.

Ak pri zániku daňovej povinnosti daňovník podá v stanovenej 30-dňovej lehote priznanie k dani za psa, má nárok na vrátenie pomernej časti dane za zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená. Ak daňovník nepodá priznanie k dani za psa v zákonom stanovenej lehote, nárok na vrátenie pomernej časti dane zaniká.

Oznamovacia povinnosť a platenie dane 

1. Daňovník je povinný podať priznanie k dani za psa dňom vzniku poplatkovej povinnosti t.j. dovŕšením šiestich mesiacov veku psa. 

2. Sadzba dane je 5,00 € ročne za prvého psa. Za druhého a ďalšieho psa sa stanovuje daň 10,00 € ročne. 

3. Daň sa platí jednorazovo za celý rok. 

4. Obec Malý Lapáš vyrubí poplatok platobným výmerom.

Tlačivo dane za psa (pdf.)

EVIDENCIA PSOV

Kedy psa prihlásiť? 
Každý pes držaný nepretržite viac ako 90 dní na území Slovenskej republiky podlieha evidencii psov.
Držiteľ psa je povinný prihlásiť psa do evidencie v lehote do 30 dní od uplynutia posledného dňa lehoty uvedenej v prvej vete v mieste, kde sa pes v danom roku prevažne nachádza.

Evidenciu vedie obec, Obecný úrad Malý Lapáš, Hlavná ulica 87/4, 951 04 Malý Lapáš. 

Do evidencie sa zapisuje najmä:

  1. evidenčné číslo psa
  2. tetovacie číslo alebo údaj o čipovaní psa, ak ho pes má
  3. meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu držiteľa psa
  4. umiestnenie chovného priestoru alebo zariadenia na chov, v ktorom sa pes na území obce zdržiava, ak sa umiestnenie nezhoduje s miestom trvalého pobytu držiteľa psa
  5. skutočnosť, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi
  6. úhyn psa
  7. strata psa

Evidenčná známka psa
Obec vydá držiteľovi psa zapísaného do evidencie evidenčnú známku psa. Na známke sa uvedie evidenčné číslo psa, názov obce, kde je pes evidovaný, a údaj o tom, či je pes nebezpečným psom. Známkou držiteľ psa preukazuje totožnosť psa. Známka je neprenosná na iného psa. Odcudzenie, zničenie alebo stratu známky je držiteľ psa povinný do 14 dní odvtedy, čo odcudzenie, zničenie alebo stratu známky zistil, oznámiť obci, kde je pes evidovaný.

Čo v prípade zmeny?
Každú zmenu skutočností a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie, je držiteľ psa povinný do 30 dní od zmeny skutočnosti alebo údaja oznámiť obci, kde je alebo má byť pes evidovaný.

Tlačivo pre prihlásenie psa do evidencie (doc.)

Tlačivo pre odhlásenie psa z evidencie (doc.)