Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

1. Daň za psa platí fyzická alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom psa. U vlastníkov mladších ako 18 rokov je platiteľom dane zákonný zástupca dieťaťa, spravidla jeden z rodičov. Daň za psa sa platí za psa staršieho ako 6 mesiacov. 

2. Príslušnosť na vyrubenie dane za psa sa riadi podľa miesta trvalého bydliska alebo sídla (u právnickej osoby) vlastníka psa. 

3. Daň sa neplatí za psa, ktorého používa na sprevádzanie alebo ochranu.  

4. Predmetom dane za psa nie je: 

a) pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo používa občan ŤZP 

b) pes umiestnený v útulku zvierat 

 

Oznamovacia povinnosť a platenie dane 

1. Daňovník je povinný: 

a) bezodkladne po nadobudnutí, najneskôr do 30 dní prihlásiť psa do „Evidencie psov Obecného úradu v Malom Lapáši“, a to bez ohľadu na jeho vek. 

b) podať priznanie k dani za psa dňom vzniku poplatkovej povinnosti t.j. dovŕšením šiestich mesiacov veku psa. 

c) Daňovník je povinný bezodkladne hlásiť správcovi dane v písomnej podobe akékoľvek zmeny daňovej povinnosti, napr. pri uhynutí psa, utratení psa alebo jeho predaji.  

2. Sadzba dane je 5,00 € ročne za prvého psa. Za druhého a ďalšieho psa sa stanovuje daň 10,00 € ročne. 

3. Daň sa platí jednorazovo za celý rok. 

4. Obec Malý Lapáš vyrubí poplatok platobným výmerom.