Obec Malý Lapáš


Hlavná 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895

Daň za psa platí fyzická alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom psa.

Daňovník je povinný:
a/ bezodkladne po nadobudnutí, najneskôr do 30 dní prihlásiť psa do „Evidencie psov Obecného úradu v Malom Lapáši“, a to bez ohľadu na jeho vek.
b/ podať priznanie k dani za psa dňom vzniku poplatkovej povinnosti t.j. dovŕšením šiestich mesiacov veku psa.

Daňovník je povinný bezodkladne hlásiť správcovi dane v písomnej podobe akékoľvek zmeny daňovej povinnosti, napr. pri uhynutí psa, utratení psa alebo jeho predaji.

Sadzba dane je 5.00 € ročne za jedného psa. Za druhého a ďalšieho psa sa stanovuje daň 5.00 €.
Daň sa platí jednorazovo za celý rok. Obec Malý Lapáš vyrubí poplatok platobným výmerom.

Kontakt

Obec Malý Lapáš
IČO: 00611174
DIČ: 2021269668

Obecný úrad
Hlavná 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 905 361 942
+421 37 7879 895
+421 37 7879 895

Úradné hodiny Obecného úradu

Pondelok:  7:30 - 12:00  12:30 - 15:30
Utorok:  7:30 - 12:00  12:30 - 15:30
Streda: 7:30 - 12:00  12:30 - 17:00
Štvrtok: nestránkový deň 
Piatok: 7:30 - 12:00  12:30 - 14:00

Žiadame o dodržiavanie uvedených úradných hodín a stránkových dní. Dovoľujeme si upovedomiť občanov, že mimo stránkových dní a hodín sa vybavujú Vaše podania a úradné záležitosti.

Úradné hodiny stavebného úradu

Pondelok: 7:00 - 14:30
Streda: 7:00 - 14:30
Piatok 7:00 - 14:30
Obecný úrad Veľký Lapáš
Veľký Lapáš 488
951 04 Veľký Lapáš
+421 37 787 98 12
+421 37 787 98 12