Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

1. Daň za psa platí fyzická alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom psa. U vlastníkov mladších ako 18 rokov je platiteľom dane zákonný zástupca dieťaťa, spravidla jeden z rodičov. Daň za psa sa platí za psa staršieho ako 6 mesiacov. 

2. Príslušnosť na vyrubenie dane za psa sa riadi podľa miesta trvalého bydliska alebo sídla (u právnickej osoby) vlastníka psa.

3. Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo právnickou osobou na území mestskej časti.

4. Predmetom dane za psa nie je
a) pes chovaný na vedecké účely a výskumné účely,
b) pes umiestnený v útulku zvierat,
c) pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo používa držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.

5. Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je
a) vlastníkom psa alebo 
b) držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.

Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane (t.j. keď daňovník nadobudol psa staršieho ako 6 mesiacov alebo pes dosiahol vek 6 mesiacov), a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom pes prestal byť predmetom dane (t.j. pes uhynul, bol predaný alebo darovaný, nie je chovaný na území obce Malý Lapáš).

Priznanie k dani za psa podáva daňovník:

- pri vzniku daňovej povinnosti najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti,
- pri zániku daňovej povinnosti najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti.

Ak pri zániku daňovej povinnosti daňovník podá v stanovenej 30-dňovej lehote priznanie k dani za psa, má nárok na vrátenie pomernej časti dane za zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená. Ak daňovník nepodá priznanie k dani za psa v zákonom stanovenej lehote, nárok na vrátenie pomernej časti dane zaniká.

Oznamovacia povinnosť a platenie dane 

1. Daňovník je povinný podať priznanie k dani za psa dňom vzniku poplatkovej povinnosti t.j. dovŕšením šiestich mesiacov veku psa. 

2. Sadzba dane je 5,00 € ročne za jedného psa. 

3. Daň sa platí jednorazovo za celý rok. 

4. Obec Malý Lapáš vyrubí poplatok platobným výmerom.

Tlačivo dane za psa (pdf, 1 MB)