Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

História ČK v našej obci siaha až do roku 1957. Pri zrode stáli pán Ján Plánka a pani Katarína Hýbelová, ktorá dlhé roky pôsobila na čele organizácie ako predsedníčka. Vo funkcii ju vystriedala pani Eva Benková a neskôr predsedníctvo prebrala pani Mária Jančiová.

V súčasnosti má spolok 68 členov. Jeho hlavnou úlohou je organizácia hromadného odberu krvi, kde každoročne daruje krv približne 35 darcov. Do darovania sa zapájajú aj mladí ľudia, čo nás veľmi teší. Okrem toho sa ako spolok zúčastňujeme aj dvoch odberov krvi v obci Veľký Lapáš. Ďalej sa realizujeme v sociálnej oblasti, či už je to susedská pomoc starším a chorým alebo pomoc sociálne slabším rodinám šatstvom alebo potravinami.

Svoju činnosť taktiež zameriavame aj na kultúrnu oblasť a každým rokom usporadúvame už tradičný fašiangový „Hetčík“.