Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Miestny poplatok za rozvoj je na území obce Malý Lapáš vyrubovaný na základe Všeobecne záväzného nariadenia Obce Malý Lapáš č. 03/2020 o ustanovení miestneho poplatku za rozvoj podľa novely zákona č. 447/2015 Z. z., ktorá nadobúda účinnosť 30. 11. 2019

Poplatníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je uvedená ako stavebník v stavebnom povolení, právoplatnom rozhodnutí o povolení zmeny stavby pred jej dokončením, právoplatnom rozhodnutí o dodatočnom povolení stavby alebo ktorej bolo doručené oznámenie stavebného úradu k ohlásenej stavbe. Predmetom poplatku za rozvoj je stavba na území obce. Vplyv na poplatok, najmä na jeho výšku, majú údaje zo stavebného povolenia, ktoré bolo vydané stavebníkovi. V prípade, že stavbu uskutočňuje viacero stavebníkov, poplatníkom je každý stavebník v rovnakom pomere, ak sú to manželia, poplatníkmi sú obaja.

Poplatok vyrubí obec rozhodnutím.

Obec Malý Lapáš ustanovuje nasledovné sadzby poplatku v členení podľa stavieb:

  1. stavby na bývanie – výška sadzby 15 EUR za každý aj začatý m2
  2. stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu – výška sadzby 20 EUR za každý aj začatý m2
  3. priemyselné stavby a stavby využívané na skladovanie vrátane stavieb na vlastnú administratívu – výška sadzby 20 EUR za každý aj začatý m2
  4. stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, stavby využívané na skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou – výška sadzby 20 EUR za každý aj začatý m2 a
  5. ostatné stavby – výška sadzby 20 EUR za každý aj začatý m2

Základom poplatku za rozvoj je výmera nadzemnej časti podlahovej plochy realizovanej stavby v m². Poplatok za rozvoj sa vypočíta ako súčin výmery podlahovej plochy znížený o 60 m² a sadzby určenej podľa druhu stavby.

Obec Malý Lapáš môže určiť na základe žiadosti poplatníka, platenie poplatku za rozvoj v splátkach. Obec určí rozhodnutím platenie poplatku za rozvoj spolu s lehotami splatnosti v maximálne 12 rovnomerných splátkach tak, že prvá splátka je splatná v lehote do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

 

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Malý Lapáš č. 03/2020 o ustanovení miestneho poplatku za rozvoj podľa novely zákona č. 447/2015 Z. z., ktorá nadobúda účinnosť 30. 11. 2019 (pdf, 512 kB)

Použitie poplatku za rozvoj za rok 2019

Použitie poplatku za rozvoj za rok 2020

Použitie poplatku za rozvoj za rok 2021

Použitie poplatku za rozvoj za rok 2022