Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

História

Erb, pečať a vlajka tvoria trojicu základných symbolov obce. Na tvorbu každého z nich sa vzťahujú osobitné heraldické (náuka o erboch), vexilologické (náuka o vlajkách) a sigilografické (náuka o pečatiach) zákonitosti, pravidlá a zvyklosti.

Erb obce Malý Lapáš vychádza z historickej pečate obce pochádzajúcej z 19. storočia s kruhopisom KIS LAPÁS KOZSÉG PETSÉTJE. V strede pečatného poľa je zobrazený zvláštny ornament, ktorý by bolo možné opísať ako štyri do kríža komponované dvojité heraldické ľalie.

historicka pecat

Heraldický symbol ľalie (francúzsky Fleur de lys alebo Fleur de lis – „kvet ľalie“) je symbol kvetu ľalie pohľadom spredu, kde sú vidieť tri okvetné lístky, dva bočné a vztýčený stredový. V heraldike predstavuje (spoločne so symbolmi kríža, orlice alebo orla a leva jeden zo štyroch najčastejších motívov v heraldike) jeden z častých symbolov a symbolizuje čistotu, preto býva spájaný s Pannou Máriou, ktorej podľa legendy anjel, Boží posol, zniesol zlatú ľaliu. Túto legendu prevzali francúzsky panovníci z merovejskej kráľovskej dynastie, ktorí prijali kresťanstvo. O niekoľko storočí neskôr, v 12. storočí za vlády Ľudovíta VI., bola fleur de lis použitá ako hlavný znak panovníkov francúzskeho kráľovstva.

Heraldická ľalia má ustálenú podobu troch lupeňov, dovedna previazaných prstencom. Keďže v hornej časti kvetov v symbole Lapáša vidno na každej strane po dva bočné lupene. opisujeme tento motív ako dvojitú ľaliu.

Erb obce

Vychádzajúc z historickej symboliky obce a pri zachovaní charakteristickej kompozície má erb obce Malý Lapáš túto podobu:

V červenom štíte štyri strieborné, do kríža usporiadané dvojité ľalie.

erb

Znamenie je vložené do dolu zaobleného, tzv. neskorogotického, či tiež španielskeho heraldického štítu. I keď sa v heraldickej tvorbe v minulosti používali rôzne tvary štítov, tento je v našej erbovej tvorbe najobvyklejší. Používa sa vo všetkých heraldických katalógoch s erbami miest a obcí.

V zmysle heraldických pravidiel erbovej tvorby – osobitne pravidla o striedaní farieb a kovov je znamenie v štíte kovové, v našom prípade strieborné. Štítové pole nesie červenú farbu.

V zmysle heraldickej konvencie bude možné striebornú podľa potreby zamieňať aj bielou, pričom sa vždy bude popisovať ako strieborná.

Pri čiernobielom vyjadrení farieb strieborná ostáva voľná a červená sa vyjadrí zvislým šrafovaním.

Vlajka obce

Vlajka obce pozostáva zo siedmych pozdĺžnych pruhov vo farbách červenej (2/10), bielej (1/10), červenej (1/10), bielej (2/10), červenej (1/10), bielej (1/10) a červenej (2/10). Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi cípmi, t.j. dvoma zástrihmi siahajúcimi do tretiny jej listu.

vlajka

Pečať obce

Pečať obce Malý Lapáš je okrúhla, uprostred s obecným symbolom a kruhopisom OBEC MALÝ LAPÁŠ. Pečať má priemer 35 mm, čo je v súlade s domácimi zvyklosťami a predpismi o používaní pečiatok s obecnými symbolmi.

pecat obce

Od spomenutých troch základných symbolov možno odvodiť ďalšie.

Zástava obce

Zástava obce Malý Lapáš má podobnú kompozíciu ako obecná vlajka. Pomer jej strán však niee je záväzne stanovený, čo znamená, že zástava môže byť aj dlhšia.

Zástava sa od vlajky odlišuje tiež tým, že kým vlajka predstavuje voľný kus textilu, ktorý sa vztyčuje na stožiar pomocou lanka, zástava je vždy pevne spojená so žrďou, stožiarom alebo kratším priečnym rahnom (ak ide o koruhvu).

Krátka zástava obce Malý Lapáš je tiež pruhová, je však svojou dlhšou stranou pripojená k žrdi. Je vhodná najmä na hromadnú vlajkovú výzdobu obce.

zastava

Koruhva obce

Koruhva obce Malý Lapáš predstavuje zvisly typ obecnej zástavy, pri ktorej je textil pripojený k priečnemu rahnu, spolu s ktorým sa vztyčuje na stožiar.

Znaková zástava

Znaková zástava obce Malý Lapáš má podobu takmer štvorca, jej výška sa však v skutočnosti rovná (proporčne) výške erbu a šírka jeho šírke. Erbové znamenie je to rozvinuté do celej plochy textilu.

znakova zastava

Veľká koruhva

Kombinovaná, alebo tiež „veľká“ koruhva obce Malý Lapáš predstavuje spojenie koruhvy so znakovou zástavou, ktorá sa pridáva k priečnemu rahnu do hornej časti zástavy.

kombinovana koruhva

Štandarda starostu

Štandarda starostu obce Malý Lapáš má medzi ostatnými symbolmi obce osobitné postavenie. Je vlajkou starostu, jedným z odznakov jeho úradu. Podobá sa znakovej zástave, je však doplnená o lem vo farbách obce. Rozdiel je tiež v tom, že kým znaková zástava môže byť zhotovená v mnohých exemplároch, štandarda existuje spravidla len v jednom vyhotovení a býva tiež zhotovená luxusnejšou technikou.

standarda starostu

Od obecnej pečate možno odvodiť okrúhle pečiatky obce. Ich pečatné pole sa nelíši od obecnej pečate, no kruhopis sa mení podľa toho, či ide o pečiatku starostu, obecného zastupiteľstva, alebo obecného úradu.

PhDr. Ladislav Vrteľ

tajomník Heraldickej komisie

Erb obce Malý Lapáš je zapísaný v Heraldickom registry Slovenskej republiky

Dátum prijatia: 23.07.1998

Číslo uznesenia: OZ - 77/98

Signatúra HR SR: M-105/1998

Autori: Ladislav Vrtel, Dragica Vrtelová