Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Poskytnutá dotácia z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu športu na rok 2022 bola použitá na nákup materiálu pre detské družstvá požiarnikov, ktoré sa využívajú v požiarnych disciplínach, v ktorých jednotlivé hasičské družstvá u detí pretekajú.

Týmto DHZ Malý Lapáš ďakuje za finančné prostriedky Nitrianskemu samosprávnemu kraju.