Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Osvedčovanie podpisov na listinách

K vybaveniu potrebujete:

- platný doklad totožnosti: občiansky preukaz, cestovný doklad, vojenský preukaz, námornícka knižka alebo povolenie na pobyt pre cudzinca

- listinu, na ktorej je potrebné osvedčiť podpis

- tlačivo (splnomocnenie) je k dispozícii na webovej stránke v sekcii Tlačivá a žiadosti.

Pri osvedčovaní podpisu na listine obec zodpovedá za to, že podpis na listine urobila alebo uznala za vlastný fyzická osoba, ktorej podpis je osvedčovaný, že sa podpísala do osvedčovacej knihy a že osvedčenie bolo vykonané spôsobom ustanoveným týmto zákonom. Fyzická osoba, ktorej podpis sa osvedčuje, musí byť prítomná pri osvedčovaní podpisu.

Ak žiada o osvedčenie podpisu fyzická osoba, ktorá sa zo zdravotných dôvodov (imobilný občan) nemôže dostaviť do úradnej miestnosti obecného úradu, je možné osvedčenie vykonať i mimo úradnej miestnosti. V tomto prípade je potrebné si vopred dohodnúť konkrétne podmienky a termín osvedčenia.

Osvedčenie podpisu nie je možné vykonať na listine so vzťahom k cudzine (takéto osvedčenie vykoná notár) a na listine, ktorá je napísaná v cudzom jazyku – to sa nevzťahuje na listiny napísané v českom jazyku.

Osvedčenie podpisu nie je možné vykonať v prípade, že sa na danú listinu podpisuje alebo uznala za vlastný právnická osoba (týka sa to aj podpisov na listinách Spoločenstiev vlastníkov bytov).

Poplatok - 2,00 € za každý podpis – platí sa v hotovosti odbornému referentovi poverenému osvedčovaním listín a podpisov na listinách

 

Osvedčovanie listín

K vybaveniu potrebujete:

- platný doklad totožnosti: občiansky preukaz, cestovný doklad, vojenský preukaz, námornícka knižka alebo povolenie na pobyt pre cudzinca

- originál osvedčovanej listiny

- fotokópiu osvedčovanej listiny

Obec pri osvedčovaní listiny zodpovedá za to, že odpis listiny alebo jej kópia sa zhoduje s predloženým originálom listiny alebo s jej osvedčeným odpisom alebo s jej osvedčenou kópiou a že osvedčenie bolo vykonané spôsobom ustanoveným týmto zákonom (599/2001 Z. z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách okresnými úradmi a obcami).

Osvedčovaním zhody odpisu alebo kópie listiny s predloženou listinou sa neosvedčuje obsah, správnosť ani pravdivosť skutočností uvádzaných v listine.

Ak osvedčovaný odpis listiny alebo jej kópia tvorí dva listy a viac listov, sú spojené šnúrou, ktorej voľné konce sa prekryjú nálepkou s odtlačkom úradnej pečiatky.

Obec nevykonáva osvedčenie:

- ak ide o listiny, ktoré sa majú použiť v cudzine (týka sa to aj prekladov),

- odpisov alebo kópií občianskych preukazov, vojenských preukazov, služobných preukazov a obdobných preukazov,

- ak ide o odpis listiny alebo výpisy zo súboru popisných informácií a zo súboru geodetických informácií katastra nehnuteľností,

- ak nemožno porovnať odpis listiny alebo jej kópiu s predloženou listinou, pretože je na to potrebné odborné posúdenie (napr. mapy, geometrické plány),

- ak je listina napísaná v inom ako v štátnom jazyku, to sa nevzťahuje na listiny napísané v českom jazyku,

Obec ďalej nesmie overiť listiny s reliéfnou pečiatkou, hologramom alebo listinu, ktorú tvorí iba QR kód.

Poplatok:

2,00 € za osvedčenie fotokópie listín v slovenskom jazyku (za každú jednu aj načatú stranu A4) - platí sa v hotovosti odbornému referentovi poverenému osvedčovaním listín a podpisov na listinách

3,00 € za osvedčenie fotokópie v českom jazyku (za každú jednu aj načatú stranu A4) - platí sa v hotovosti odbornému referentovi poverenému osvedčovaním listín a podpisov na listinách