Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Kedy psa prihlásiť? 

Každý pes držaný nepretržite viac ako 90 dní na území Slovenskej republiky podlieha evidencii psov.
Držiteľ psa je povinný prihlásiť psa do evidencie v lehote do 30 dní od uplynutia posledného dňa lehoty uvedenej v prvej vete v mieste, kde sa pes v danom roku prevažne nachádza.

Evidenciu vedie obec, Obecný úrad Malý Lapáš, Hlavná ulica 87/4, 951 04 Malý Lapáš. 

Do evidencie sa zapisuje najmä:

  1. evidenčné číslo psa
  2. tetovacie číslo alebo údaj o čipovaní psa, ak ho pes má
  3. meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu držiteľa psa
  4. umiestnenie chovného priestoru alebo zariadenia na chov, v ktorom sa pes na území obce zdržiava, ak sa umiestnenie nezhoduje s miestom trvalého pobytu držiteľa psa
  5. skutočnosť, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi
  6. úhyn psa
  7. strata psa

Evidenčná známka psa
Obec vydá držiteľovi psa zapísaného do evidencie evidenčnú známku psa. Na známke sa uvedie evidenčné číslo psa, názov obce, kde je pes evidovaný, a údaj o tom, či je pes nebezpečným psom. Známkou držiteľ psa preukazuje totožnosť psa. Známka je neprenosná na iného psa. Odcudzenie, zničenie alebo stratu známky je držiteľ psa povinný do 14 dní odvtedy, čo odcudzenie, zničenie alebo stratu známky zistil, oznámiť obci, kde je pes evidovaný.

Čo v prípade zmeny?
Každú zmenu skutočností a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie, je držiteľ psa povinný do 30 dní od zmeny skutočnosti alebo údaja oznámiť obci, kde je alebo má byť pes evidovaný.

Tlačivo pre prihlásenie psa do evidencie (docx, 42 kB)

Tlačivo pre odhlásenie psa z evidencie (doc.)