Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Poslaním občianskeho združenia je vzájomnou spoluprácou jednotlivcov, združení, inštitúcií a subjektov napomôcť uchovať a oživiť územie vinohradov v katastri obcí Malý a Veľký Lapáš.

 logo

Dvor u rezbára

Právna forma: Občianske združenie

Sídlo: Hlavná ulica 90/3, 951 04 Malý Lapáš                     

IČO: 52645584

Webstránka: www.ps-rezbar.sk

E-mail: dvorurezbara@gmail.com

 

Cieľom Občianskeho združenia Dvor u rezbára je prinavrátiť život do miestnych vinohradov a využiť v nich existujúci prírodný, kultúrno-historický a ľudský potenciál, najmä pôsobenie miestneho umeleckého rezbára pre ďalší rozvoj a zviditeľnenie obcí Malý a Veľký Lapáš. 

Konkrétne sa bude snažiť o:

  • zachovanie tradičného vidieckeho rázu a prírodného charakteru dotknutého územia;
  • zachovanie relaxačno-oddychovej funkcie lokality s možnosťou jej ďalšieho využitia v cestovnom ruchu;
  • realizáciu a podporu aktivít v oblasti kultúry, životného prostredia, cestovného ruchu, medzinárodnej spolupráce a ďalších činností podporujúcich rozvoj regiónu.

Občianske združenie Dvor u rezbára oficiálne vzniklo 16. 9. 2019 registráciou stanov na Ministerstve vnútra SR, ale jeho vzniku predchádza niekoľkoročná neformálna spolupráca viacerých nadšencov. Medzi aktivity realizované združením patrí napr. 3 dňové tematické rezbárske sympózium vo vinohradoch s vernisážou, vysviacka sochy Umučenie Krista, Poslednej večere Pána.

 rezrezbar