Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Obec postupuje pri zverejňovaní dochádzky poslancov v zmysle § 5 odsek 8 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)

  Ing. Daniel Benko Vladimír Benko Ing. Marek Blaško Peter Dian Bc. Matej Grác Ing. Juraj Husár Martin Moravčík
11.11.2022 * * * * * * *
9.12.2022 * * * * * * *
15.2.2023 * * * * * * *
3.3.2023 * * * * * * -
29.3.2023 * * * * * * *
16.6.2023 * * * * * * *
28.9.2023 * - * * * * *
15.12.2023 - * * * - * *
21.2.2024 - * * * * * *
21.3.2024 -
(po bod 8)
* * * * * *

* poslanec prítomný na zasadnutí

- poslanec neprítomný na zasadnutí