Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Obec postupuje pri zverejňovaní dochádzky poslancov v zmysle § 5 odsek 8 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)

  Ing. Daniel Benko Vladimír Benko Ing. Marek Blaško Peter Dian Bc. Matej Grác Ing. Juraj Husár Martin Moravčík
11.11.2022 * * * * * * *
9.12.2022 * * * * * * *

* poslanec prítomný na zasadnutí

- poslanec neprítomný na zasadnutí