Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

 

PaedDr. Peter Švec, Ph.D. 

nezávislý kandidát

Tel.: +421 903 601 874
e–mail: starosta@malylapas.sk

funkčné obdobie: druhé
nástup do funkcie: 11. 11. 2022
úväzok starostu: 100%

Plat starostu: Podľa zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest, plat s navýšením o 20 % od 1.10.2023.