Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Zmesový komunálny odpad

Interval zberu zmesového komunálneho odpadu - 240 litrové čierne nádoby alebo 120 čierne litrové nádoby

  • pre rodinné domy s 1 – 6 obyvateľmi je interval vývozu stanovený na jedenkrát za 14 dní (240 l nádoba – 1 ks, alebo 120 l nádoba – 2 ks),
  • pre rodinné domy so 7 a viac obyvateľmi je interval vývozu stanovený na jedenkrát za 14 dní (240 l nádob – 3 ks alebo 120 l nádoba – 6 ks),
  • pre právnické osoby a fyzické osoby podnikateľov s prevádzkou na území obce je interval vývozu stanovený na jedenkrát za 14 dní bez ohľadu na počet zakúpených nádob.

Zberná nádoba musí byť označená nálepkou obce.

Do zberných nádob určených na zber KO sa nemôžu ukladať látky inak využiteľné, s ktorými sa nakladá oddelene. Ten, kto vkladá do nádoby odpad, ktorý tam nepatrí porušuje zákon o odpadoch na jednej strane a vystavuje sa riziku, že mu zberová spoločnosť odpad nevyvezie.

Do zberných nádob určených na zber KO sa nesmie umiestňovať zemina, stavebný odpad, objemné predmety všetkého druhu, priemyselný odpad z obchodnej činnosti, kyseliny, zásady, kvapalné látky, autobatérie, iné batérie, zdraviu škodlivý odpad z potravinových výrobní, z predajní mäsa, zo zdravotníckych zariadení a ďalšie, ktorých odvoz musia zabezpečiť fyzické a právnické osoby vlastnými alebo objednanými dopravnými prostriedkami za dodržania prísnych bezpečnostných a hygienických predpisov na miesto zneškodnenia odpadu.

Zberné nádoby sa nesmú preplňovať, po uložení odpadu sa musia uzatvárať.

Separovaný zber

Plasty, kovy a kompozitné materiály na báze lepenky pôvodca ukladá do plastových vriec žltej farby poskytnutých zmluvným partnerom obce a odoberajú 1x mesačne podľa harmonogramu zberu odpadu.

Plasty, kovy a tetrapaky

Odpady z plastu sa triedia do žltej farby.

Patria sem: číre a farebné fólie, tašky, vrecká, vedrá a fľaštičky od kozmetických a čistiacich prípravkov, vrecká od mlieka, prepravky fliaš, fľaše od nápojov, sirupov, rastlinných olejov, obaly od sladkostí, tégliky od jogurtov a rôzne plastové nádobky a hračky, penový polystyrén, poháriky z automatov a iné plastové nádobky, vodoinštalačné a elektroinštalačné rúrky, obaly kozmetických výrobkov.

Kompozitné materiály na báze lepenky (tetrapaky) sa ukladajú tiež do plastových vriec žltej farby.

 

Odpady z kovu vrátane kovových obalov sa zberajú spolu s plastami do žltých vriec. Konzervy a plechovky je pred odovzdaním do nádoby potrebné vypláchnuť, aby v nich nezostali zvyšky jedál.

Plasty sa zbierajú 1x mesačne podľa harmonogramu zberu odpadu.

Papier

Odpady z papiera sa triedia do vriec modrej farby.

Patria sem: noviny, časopisy, zošity, knihy, listy, kancelársky papier, papierové vrecká, lepenka, škatule z tvrdého papiera, kartón, obálky, letáky, katalógy, telefónne zoznamy, plagáty, pohľadnice, zakladače, baliaci a krepový papier, papierové obaly .

Papier sa zbiera jedenkrát za dva mesiace podľa harmonogramu zberu odpadu. 

Papier je tiež možné odniesť do kontajnera na zberný dvor v sobotu 13.00 - 18.00 hod a každú stredu v čase od 16.00 do 18.00 hod., avšak nie v plastovom vreci. Treba ho zviazať ako pri školskom zbere alebo vložiť do krabice.

Sklo 

Odpady zo skla sa zbierajú do zelených kontajnerov s objemom od 1100 l rozmiestnených v obci.

Patria sem sklenené fľaše, nádoby, obaly a predmety zo skla, poháre, fľaštičky od kozmetiky bez kovových a plastových uzáverov, črepy, okenné sklo, sklo z okuliarov. 

Rozmiestnenie kontajnerov:

Vstup do obce (Nitrianska ulica) 2ks

Bernolákova ulica 1ks

Hurbanova ulica 1ks

Palárikova ulica 1ks

autobusová zástavka Na pažiti 3ks

ul. Sv. Martina 1ks

ulica Pod vinohradmi 1ks

Zoborská ulica 1ks

Štiavnická ulica 1ks

Agátová ulica 1ks

Brezová ulica 1ks

Ihrisko 1ks

Oleje a tuky z domácnosti

Počas celého roka je možné jedlé oleje a tuky z domácností bezplatne odovzdávať na zbernom dvore, pričom ich je potrebné preliať z obalu do barelu, bez obmedzenia množstva.

Biologicky rozložiteľné odpady zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov

Medzi zelený odpad patrí: kvety, tráva, lístie, drevný odpad zo strihania a orezávania krovín a stromov, vypletá burina, pozberové zvyšky z pestovania, zhnité ovocie a zelenina, piliny, drevná štiepka, hobliny, drevný popol.

Biologicky rozložiteľný odpad sa v rodinných domoch odporúča kompostovať vo vlastnom kompostovacom zásobníku a predchádzať tak vzniku odpadu (§ 3 ods. 3 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, podľa ktorého obyvateľ obce je povinný podieľať sa na ochrane a na zveľaďovaní životného prostredia)

Odpad z cintorína sa zberá do veľkokapacitného kontajnera. Je zakázané do tohto kontajnera umiestňovať iný odpad ako ten, ktorý pochádza z cintorína.

Časť odpadu zo zelene (odpilky konárov, haluziny, kríky) sa pre obyvateľov s trvalým pobytom celoročne odoberá na zbernom dvore.

Textil

Textil sa ukladá do zbernej nádoby na textil, ktorá je vyprázdňovaná podľa potreby. Nachádza sa pri konečnej autobusovej zastávke.

Vhodné na zber sú: čisté a suché šatstvo (všetky druhy odevov, prikrývky, deky, posteľná bielizeň), topánky (topánky iba v pároch, nezničené), doplnky k oblečeniu (čiapky, šále),

Drobný stavebný odpad

K drobnému stavebnému odpadu patria v malom množstve zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky. Malé množstvo predstavuje 1 m3 za rok.

Zber drobného stavebného odpadu sa uskutočňuje formou množstvového zberu, pričom tento odpad je možné za úhradu odovzdať na zbernom dvore. Výška úrady je 0,07 eur za 1 kg. 

Podmienkou na odovzdanie stavebného odpadu na zbernom dvore je trvalý pobyt v obci Malý Lapáš.

Objemný odpad

Objemný odpad predstavujú komunálne odpady, ktoré sa svojou veľkosťou nevojdú do bežne používanej nádoby na zmesový odpad. Je to hlavne nábytok, staré okná, dvere, nádoby, plechové rúry.

Zhromažďovanie a preprava objemného odpadu sa uskutočňuje najmenej dvakrát ročne. Pre tento účel obec zabezpečí u zmluvného partnera umiestnenie veľkokapacitných kontajnerov na miestach a v intervaloch vývozu určených obcou.

Elektroodpad z domácností

Elektroodpad z domácností nepatrí do zmesového komunálneho odpadu, je možné ho odovzdať celoročne na zbernom dvore v obci. Elektrospotrebiče musia byť v pôvodnom stave, nesmú byť rozobraté.

Elektroodpad z domácností je tiež možné odovzdať prostredníctvom spätného zberu elektroodpadu distribútorovi elektrozariadení (pri predaji nového elektrozariadenia na výmennom základe kus za kus) alebo prostredníctvom zberného miesta elektroodpadu (v prípade veľmi malého elektroodpadu s vonkajším rozmerom najviac 25 cm a elektroodpadu zo svetelných zdrojov bezplatne a bez povinnosti zakúpiť si elektrozariadenie).

Elektroodpad je zakázané odovzdať iným subjektom, ako ustanovuje toto nariadenie, napr. pouličným výkupcom. 

Veterinárne lieky a humánne lieky nespotrebované fyzickými osobami a zdravotnícke pomôcky

Nespotrebované lieky nepatria do zmesového komunálneho odpadu a ani do vôd odvádzaných v rámci mestskej kanalizácie.

Fyzické osoby sú povinné odpadové (nespotrebované) lieky odovzdať vo verejných lekárňach.