Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Drobné stavby

Drobné stavby sú stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu (napr. pre stavbu na bývanie, pre stavbu občianskeho vybavenia, pre stavbu na výrobu a skladovanie, pre stavbu na individuálnu rekreáciu) a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie, a to

  • prízemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a výška 5 m, napríklad kôlne, práčovne, letné kuchyne, prístrešky, zariadenia na nádoby na odpadky, stavby na chov drobného zvieratstva, sauny, úschovne bicyklov a detských kočíkov, čakárne a stavby športových zariadení,
  • podzemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a hĺbka 3 m, napríklad pivnice, žumpy.

Za drobné stavby sa považujú aj

  • stavby organizácií na lesnej pôde slúžiace na zabezpečovanie lesnej výroby a poľovníctva, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 30 m2 a výška 5 m, napríklad sklady krmiva, náradia alebo hnojiva,
  • oplotenie,
  • prípojky stavieb a pozemkov na verejné rozvodné siete a kanalizáciu všetkých stavieb a pozemkov a pripojenie drobných stavieb a pozemkov na rozvodné siete a kanalizáciu hlavnej stavby,
  • nástupné ostrovčeky hromadnej verejnej dopravy, priechody cez chodníky a na susedné pozemky, priepusty a pod.

Pre uskutočnenie, zmenu a údržbu drobnej stavby nie je potrebné stavebné povolenie, postačí iba ohlásenie stavebnému úraduS výstavbou možno začať až po doručení písomného oznámenia stavebného úradu – Obec Malý Lapáš, že proti uskutočňovaniu ohlásenej drobnej stavby nemá námietky.

Jednoduché stavby

Za jednoduché stavby sú považované:

  • stavby na individuálnu rekreáciu,
  • oporné múry

Pre uskutočnenie, zmenu a údržbu jednoduchej stavby nie je potrebné stavebné povolenie, postačí iba ohlásenie stavebnému úraduS výstavbou možno začať až po doručení písomného oznámenia stavebného úradu – Obec Malý Lapáš, že proti uskutočňovaniu ohlásenej jednoduchej stavby nemá námietky.