Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Návrh - Rozpočet obce na rok 2024 a nasledujúce roky 2025 a 2026 (pdf, 2,2 MB)

V zmysle § 9 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov rozpočet obce, o ktorom má rokovať obecné zastupiteľstvo, zverejní obec jeho vyvesením na úradnej tabuli v obci najmenej 15 dní pred rokovaním obecného zastupiteľstva o návrhu rozpočtu. Návrh rozpočtu obec zverejní aj na webovom sídle obce v tej istej lehote.

V zmysle § 6 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov dňom vyvesenia návrhu rozpočtu začína plynúť najmenej 10-dňová lehota, počas ktorej môžu fyzické a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu rozpočtu v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade.

Pripomienkou možno navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to: doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť jasné kto ju predkladá. Na pripomienky, ktoré budú predložené po určenej lehote a nebudú zdôvodnené, nebude Obec Malý Lapáš prihliadať.

Pripomienky môžu predkladať fyzické osoby a právnické osoby v lehote od 29.11.2023 do 09.12.2023 (vrátane) (po tejto lehote sa na pripomienky nebude prihliadať):

písomnom formou na adresu: Obecný úrad Malý Lapáš, Hlavná ulica 87/4, 951 04 Malý Lapáš

elektronicky na adresu: obecnyurad@malylapas.sk 

ústne do zápisnice: na Obecný úrad Malý Lapáš, Hlavná ulica 87/4, 951 04 Malý Lapáš