Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Dokumenty potrebné ku kolaudačnému konaniu

- geometrický plán, vrátane zamerania adresného bodu
- energetický audit
- kópia stavebného povolenia
- vyhlásenie stavebného dozoru /v prípade dodávateľa stavebný denník/
- revízne správy: elektrická prípojka a rozvody, hromozvod, plyn
- potvrdenie od kominára
- v prípade žumpy atest vodotesnosti

Ak je RD viacpodlažný, je potrebné mať namontované zábradlia na schodištiach, podobne aj na terasách.
Žiadosť sa podáva na Obecnom úrade v Malom Lapáši.
Správny poplatok 35,00 Eur v hotovosti do pokladne obce Malý Lapáš pri podaní žiadosti.

Žiadosť (pdf.)