Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Dokumenty potrebné ku kolaudačnému konaniu

Prílohy k návrhu:

(Podľa § 17 ods. 2 a § 18 vyhl. č. 453/2000 Z .z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona napr.:)

 • Fotokópia právoplatného stavebného povolenia (fotokópia zmeny lehoty dokončenia stavby, fotokópia zmeny stavebníka)
 • Opis a odôvodnenie uskutočnených odchýlok od územného rozhodnutia a stavebného povolenia.
 • Originál geometrického plánu na zameranie stavby podľa predpisov o katastri na vyznačenie zmien v katastri nehnuteľností (tento doklad sa nedoplní, ak nedôjde k zmene vonkajšieho pôdorysného ohraničenia stavby)- napr. Ing. Marek Blaško 0907 541 387, Bc. Zuzana Volfová 0903 317 244,
 • Fotokópia rozhodnutí, stanovísk, vyjadrení, súhlasov, posúdení alebo iný opatrení dotknutých orgánov, ak boli vydané.
 • Ďalšie doklady, ak si ich stavebný úrad vyžiadal, napr. doklad o splnení základných požiadaviek na stavby.
 • Správny poplatok na stavby na bývanie a na zmeny dokončených stavieb na bývanie: Rodinný dom 35,00 € uhradiť obci (zákon č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov platný od 01.01.2013)
 • Fotokópia správ o predpísaných odborných prehliadkach a skúškach (elektroinštalácia, elektrická prípojka, bleskozvod, plynoinštalácia), tlakové a tesnostné skúšky plynoinštalácie, vodoinštalácie, kanalizácie, atest žumpy, prehlásenie o preskúšaní komínov (napr. Peter Šuľan 0905 433 096, František Nagy 0905 643 018)
 • Originál energetického certifikátu (Ing. Peter Candrák 0903 784 015, Ing. Peter Píšťanský 0948 517 314, Miroslav Kelemen 0948 509 304, Ing. Jaroslav Burda 0903 277 076, pre ZSE - 0902 906 598, resp. iné oprávnené osoby uvedené na sksi.sk)
 • Zápis o odovzdaní a prevzatí stavby (ak bola stavba realizovaná dodávateľsky - originál
 • Vyhlásenie stavebného dozoru (ak stavba bola realizovaná svojpomocne) - originál
 • Zdokladovať splnenie podmienok stavebného povolenia, napr. ohlásenie začiatku prác obci Malý Lapáš, ohlásenie začiatku prác Krajskému pamiatkovému úradu, doklad o uložení odpadov na skládke, a pod.
 • Certifikáty, prehlásenia o zhode a pod. použitých materiálov

Na ústnom konaní stavebník predloží:

 • Originál právoplatného stavebného povolenia (prípadne aj zmeny lehoty dokončenia stavby)
 • Stavebný denník
 • Originály všetkých dokumentov, ktoré boli predložené ako fotokópia.

Ak je RD viacpodlažný, je potrebné mať namontované zábradlia na schodištiach, podobne aj na terasách.
Žiadosť sa podáva na Obecnom úrade v Malom Lapáši.

Správny poplatok 35,00 Eur v hotovosti do pokladne obce Malý Lapáš pri podaní žiadosti.

Žiadosť (docx, 43 kB)