Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Zberný dvor je otvorený každú sobotu v čase od 13:00 do 18:00 a každú stredu v čase od 16:00 do 18:00.

V zimnom období sa otváracie hodiny zberného dvora menia. Zberný dvor je v stredu zatvorený a v sobotu sa skracuje otváracia doba od 13:00 do 16:00 hod.
 

Na zberný dvor sa môže vyvážať iba:

 • biologicky rozložiteľný odpad - odpilky konárov, haluziny, kríky- voľne uložené na zelenej časti zberného dvora
 • zelina, pokosená tráva a odpadky zo záhrad - do pristaveného kontajnera
 • papier - do pristaveného kontajnera
 • elektroodpad z domácností - do pristaveného kontajnera
 • drobný stavebný odpad - do pristaveného kontajnera
 • jedlé oleje a tuky z domácností - do pripravených nádob.

Upozorňujeme Vás, že na zberný dvor zriadený v našej obci nepatrí stavebný odpad a odpad z demolácií ale len drobný stavebný odpad. 

Drobný stavebný odpad (ďalej len „DSO“) je „odpad z bežných udržiavacích prác vykonávaných fyzickou osobou alebo pre fyzickú osobu, za ktorý sa platí miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady“, podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. 

Jedná sa najmä o úlomky betónu, zvyšky tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky, vrátane keramických zariaďovacích predmetov (umývadlá, toalety), kameniva, stavebné materiály obsahujúce škvaru, pórobetón a pod.

Za kilogram drobného stavebného odpadu bez obsahu škodlivín je stanovená sadzba 0,05 €.  (50 eur za tonu)

Maximálne množstvo odpadu, ktorý môže obyvateľ vyviezť je 1 m3.

Orientačná prepočtová tabuľka drobných stavebných odpadov:

 Charakter odpadu objem kilogramy tony
betón cementový 1 m³ 2400 2,4
dlaždice a obkladačky 1 m³ 2000 - 2300 2 - 2,3
kamenná drvina 1 m³ 1500 - 1800 1,5 - 1,8
keramická dlažba 1 m³ 2000 2
kvádre 1 m³ 1300 1,3
stavebná suť - zmes 1 m³ 1200 -1500 1,2 - 1,5
strešné krytiny - cementové 1 m³ 2300 2,3
strešné krytiny - pálené 1 m³ 1800 1,8
tehlová drvina 1 m³ 1200 1,2
tehly odľahčené 1 m³ 1700 1,7
tehly plné 1 m³ 1800 1,8
tvárnice plné betónové 1 m³ 2200 2,2
tvárnice pórobetónové 1 m³ 600 0,6
tvárnice škvarobetónové 1 m³ 1500 1,5

Pomocný prepočet : 1 m3 = 1000 dm3 = 1000 l

Príklady dopravných zariadení, ktorými sa uskutočňuje doprava DSO:

Zariadenie Objem Nosnosť (kg) Nosnosť (t)
fúrik 60 l / 0,06 m3 do 250 do 0,25
prívesný vozík 0,7 m3 (2 x 1,2 x 0,3 m) do 750 do 0,75
vrece 0,08 m3 (0,5 x 0,4 x 0,4 m

Na zbernom dvore je možné odovzdať aj papier.

Do kontajnera na papier sa môžu umiestňovať neznečistené, suché, nezmoknuté:

 • noviny,
 • letáky,
 • časopisy,
 • kancelársky papier,
 • tlačiarenske orezy,
 • dokumenty z archívov,
 • skartované dokumenty,
 • vlnitá lepenka,
 • hladká lepenka,
 • kartóny

Upozorňujeme, že obaly z mlieka a džúsov patria do vreca s plastami.

zberny dvor
IMG 20180324 164209
IMG 20180324 144934