Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Obec Malý Lapáš je samostatný územný samosprávny celok Slovenskej republiky. Obec je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom, samostatne hospodári  s vlastným majetkom a vlastnými príjmami. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj územia a o potreby obyvateľov.

Obec ako samostatný územný samosprávny a správny celok sa riadi zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien , doplnkov a noviel a Ústavou Slovenskej republiky.

V obci je v prevádzke Materská škola, predajňa zmiešaného tovaru / v súčasnosti zatvorená/ a pohostinstvo spojené s malým kultúrnym domom. V športovom areáli sa nachádza multifunkčná klubovňa , oddychová terasa s krbom , futbalové ihrisko a univerzálne ihrisko s umelým povrchom a osvetlením. V obci aktívne pracujú spoločenské organizácie - MSSČK a DHZ. Spolu s obcou Veľký Lapáš je to FO dospelých, dorastu a benjamínkov. Rímsko-katolícky kostol je zasvätený sv. Martinovi a bol postavený v rokoch 1991 až 1996. V jeho blízkosti je cintorín a Dom smútku.

Identifikačné údaje

Adresa Kontaktné údaje

Obecný úrad Malý Lapáš
Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš

IČO: 00611174
DIČ: 2021269668

Tel./ Fax: 037 7879 895

starosta@malylapas.sk

obecnyurad@malylapas.sk

Geografické údaje

Geografická poloha obce je 48°18´10 severnej zemepisnej šírky a 18°10´54 východnej zemepisnej dĺžky. Celková rozloha obce  je 322 ha (3 219 271 m2). Obec Malý Lapáš sa nachádza v juhozápadnej časti Slovenskej republiky. Z hľadiska územnosprávneho členenia Slovenskej republiky obec Malý Lapáš  na úrovni krajov patrí do Nitrianskeho samosprávneho kraja, okres Nitra. Územie obce Malý Lapáš pozostáva z jedného katastra. Hranica katastrálneho územia obce susedí s obcami Pohranice na severe, Dolné Obdokovce na východe, Veľký́ Lapáš na juhu, Nitra – Chrenová na západe a Nitrianske Hrnčiarovce na severozápade.

Územie katastra patrí do Žitavskej pahorkatiny, ktorá je súčasťou Podunajskej nížiny. Podunajská nížina geomorfologicky patrí do systému vnútroalpských nížin. Z geomorfologického hľadiska má kataster obce Malý Lapáš a jeho okolie charakteristický pahorkatinný reliéf, ktorý je reprezentovaný plochými chrbtami a prevažne bezodtokovými úvalinami. K pohoriu Tribeč, ktoré sa tiahne od Zlatých Moraviec po Zobor, sa pripájajú dlhé terénne vlny, ktoré tvoria Nitriansku tabulu. Sú to nánosy neogénnych náplavov, ktoré naväzujú na kryštalické horniny Tribča. Základnou horninou sú neogénne íly, medzi ktorými sú vodonosné vrstvy piesku. Na týchto neogénnych náplavoch sú vrstvy deluviálneho šedožltého ílu a piesku, na ktorých ležia aluviálne nánosy hlín. V katastri sa nenachádzajú žiadne ložiská vyhradených nerastov a nie sú ani iné záujmy, ktoré by bolo potrebné chrániť podľa banských predpisov. Nie sú tu žiadne objekty, na ktoré by sa vzťahovala ochrana ložísk. Najvrchnejšiu čast pôdneho profilu tvorí ornica, ktorá siaha v priemere do hĺbky 40 cm. Stred obce sa nachádza v nadmorskej výške 170 metrov nad morom, v celom katastri sa nadmorská výška pohybuje v rozmedzí približne 155 – 246 metrov nad morom. 

Obec sa rozprestiera na oboch stranách potoka Kadaň. Hydrogeologické pomery sú odrazom geologicko-tektonickej stavby územia. Významnejšie sústreďovanie podzemnej vody je viazané na polohy pieskovcov a ílovitých pieskov. Výskyt a rozšírenie jednotlivých lokalít podzemných vôd je nepravidelné vo vertikálnom i horizontálnom smere. Hladina podzemnej vody sa najbližšie k povrchu nachádza v povodí potoka Kadaň. Najnižší stav hladiny spodnej vody je v západnej časti katastra. Dažďové vody sú odvádzané prevažne povrchovo do potoka Kadaň. V území sa nevyskytujú žiadne významné pramene ani pramenné oblasti a tiež ani žiadne významné termálne ani minerálne pramene. 

Obec Malý Lapáš sa nachádza v teplej nížinnej oblasti juhozápadného Slovenska. Z klimatického hľadiska patrí obec do teplej klimatickej oblasti. Priemerné teploty v júli tu dosahujú úroveň vyše 20 °C, priemerné teploty v januári dosahujú hodnotu -2 °C. Rozdiel priemerných teplôt najteplejšieho a najchladnejšieho mesiaca je teda vyše 20 °C. Priemerné množstvo zrážok je približne 600 mm. Početnosť a sila vetrov je určená hlavne orografickými pomermi, ktoré popisujú charakteristiku reliéfu založenú najmä na jeho vzhľade a najčastejšie tu prevládajú severozápadné vetry.

Demografické údaje k 31. 12. 2023

KategóriaPočet obyvateľov%Priemerný vek
Deti mladšie ako 15 rokov 389 26,16 6,78
chlapci 199 13,38 6,75
dievčatá 190 12,78 6,81
Občania starší ako 15 rokov 1098 73,84  41,46
muži 516 34,70  41,85
ženy 582 39,14  41,12
Obyvatelia prihlásení na trvalý pobyt
1487 100,00 32,39
muži 715 48,08  32,08
ženy 772 51,92  32,67

Vizualizácia demografických a iných údajov

Počet obyvateľov prihlásených na TP k 31.12.2022: 1425

Počet obyvateľov prihlásených na TP k 31.12.2021: 1327

Počet obyvateľov prihlásených na TP k 31.12.2020: 1199

Počet obyvateľov prihlásených na TP k 31.12.2019: 1074

Počet obyvateľov prihlásených na TP k 31.12.2018: 1008

Počet obyvateľov prihlásených na TP k 31.12.2017: 894

Počet obyvateľov prihlásených na TP k 31.12.2016: 812

Počet obyvateľov prihlásených na TP k 31.12.2015: 758

Počet obyvateľov prihlásených na TP k 31.12.2014: 714

Počet obyvateľov prihlásených na TP k 31.12.2013: 662

Počet obyvateľov prihlásených na TP k 31.12.2012: 622

Počet obyvateľov prihlásených na TP k 31.12.2011: 563

Počet obyvateľov prihlásených na TP k 31.12.2010: 536