Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Zákon č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti“) upravuje podmienky poskytovania ochrany v pracovnoprávnom vzťahu v súvislosti s oznamovaním kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti, upravuje práva a povinnosti osôb pri oznamovaní protispoločenskej činnosti a zriadenie, postavenie a pôsobnosť Úradu pre ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti.

Účelom Smernice č. 7/2019 o postupe pri oznamovaní protispoločenskej činnosti je podrobnejšia úprava postupu pri oznamovaní protispoločenskej činnosti u zamestnávateľa, ktorým je Obec Malý Lapáš.

Zodpovednou osobou v Obci Malý Lapáš je v zmysle § 10 ods. 1 zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti hlavný kontrolór obce Malý Lapáš - Gabriela Baková

Oznamovateľom je fyzická osoba, ktorá v dobrej viere urobí oznámenie hlavnému kontrolórovi obce Malý Lapáš.

Pod oznámením sa rozumie uvedenie skutočností, o ktorých sa fyzická osoba dozvedela v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie alebo v súvislosti s činnosťou vo verejnom záujme a ktoré sa týkajú protispoločenskej činnosti.

Kvalifikovaným oznámením je oznámenie, ktoré môže prispieť alebo prispelo k objasneniu závažnej protispoločenskej činnosti alebo k zisteniu alebo k usvedčeniu jej páchateľa.

Oznámenie je možné podať na adresu:

Obecný úrad obce Malý Lapáš, Hlavná ulica 87/4, 951 04 Malý Lapáš nasledujúcimi spôsobmi:

  1. osobne v uzavretej obálke s označením „Hlavný kontrolór“ počas úradných hodín 
  2. poštou, na adresu Obecného úradu Malý Lapáš  „Hlavný kontrolór“,
  3. emailom, na adresu bakova.kontrolor@gmail.com s nepretržitým prístupom.

Smernica číslo 7/2019 o určenie postupu pri oznamovaní protispoločenskej činnosti Obce Malý Lapáš (pdf, 164 kB)