Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Zákon č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti“) upravuje podmienky poskytovania ochrany v pracovnoprávnom vzťahu v súvislosti s oznamovaním kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti, upravuje práva a povinnosti osôb pri oznamovaní protispoločenskej činnosti a zriadenie, postavenie a pôsobnosť Úradu pre ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti.

Účelom Zásad podávania, preverovania a evidovania oznámení týkajúcich sa kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti je podrobnejšia úprava postupu pri oznamovaní kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti u zamestnávateľa, ktorým je Obec Malý Lapáš.

Zodpovednou osobou v Obci Malý Lapáš je v zmysle § 10 ods. 1 zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti hlavný kontrolór obce Malý Lapáš - Gabriela Baková

Oznamovateľom je fyzická osoba, ktorá v dobrej viere urobí oznámenie hlavnému kontrolórovi obce Malý Lapáš.

Pod oznámením sa rozumie uvedenie skutočností, o ktorých sa fyzická osoba dozvedela v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie alebo v súvislosti s činnosťou vo verejnom záujme a ktoré sa týkajú kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti.

Kvalifikovaným oznámením je oznámenie, ktoré môže prispieť alebo prispelo k objasneniu závažnej protispoločenskej činnosti alebo k zisteniu alebo k usvedčeniu jej páchateľa.

Spôsob podávania oznámení

Oznámenie možno podať osobne, písomne alebo elektronickou poštou.

Oznámenie možno podať osobne v kancelárii HK obce Malý Lapáš. Oznamovateľ môže požiadať o osobné stretnutie, pričom HK je povinný uskutočniť stretnutie v primeranej lehote. HK pri ústnom podaní vyhotoví zápisnicu o prijatí oznámenia podľa vzoru v Prílohe č.1 Zásad, pričom ponúkne oznamovateľovi možnosť skontrolovať jej obsah, prípadne ho opraviť, a potvrdiť ju svojím podpisom. 

Písomné oznámenie sa podáva na adresu:

Obec Malý Lapáš

Hlavný kontrolór obce 

Hlavná ulica 87/4

951 04  Malý Lapáš

  • Písomné oznámenie má byť podané v uzatvorenej obálke s označením „Neotvárať INTERNE CHRÁNENÉ - do rúk HK obce“.
  • Písomnosť s označením „Neotvárať - INTERNE CHRÁNENÉ - do rúk HK obce“ zamestnanec podateľne nesmie otvoriť, označí ju len podacou pečiatkou s vyznačením dátumu prijatia a bezodkladne ju doručí HK.
  • Oznámenie elektronickou formou sa podáva na emailovú adresu HK bakova.kontolorka@gmail.com, ktorá je dostupná 24 hodín denne a prístupná len HK.
  • Oznámenie je možné podať aj anonymne. Anonymné oznámenie sa považuje za prijaté po uplynutí siedmych dní, teda na ôsmy deň po jeho doručení. HK ho musí riadne zaevidovať a záznamom do spisu uviesť a do evidencie vyznačiť nemožnosť doručenia potvrdenia prijatia oznámenia.
  • Ak oznamovateľ podá podnet anonymne, ale uvedie anonymný emailový kontakt, prostredníctvom ktorého môže naďalej komunikovať a odpovedať na prípadné otázky, HK je povinný potvrdiť prijatie oznámenia a informovať oznamovateľa o výsledku prešetrenia oznámenia prostredníctvom tejto emailovej adresy.
  • Oznámenia prijaté inou osobou ako HK, je táto osoba povinná bezodkladne postúpiť na vybavenie HK. Zároveň je povinná zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, ktoré sa dozvedela v súvislosti s oznámením, predovšetkým o skutočnostiach, ktoré by mohli identifikovať oznamovateľa, prípadne dotknuté osoby.

Zásady podávania, preverovania a evidovania oznámení týkajúcich sa kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti (pdf, 292 kB)