Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Obec postupuje pri zverejňovaní dochádzky poslancov v zmysle § 5 odsek 8 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)

  Katarína Ballová Ing. Marek Blaško Drahoslava Filipčíková Ing. Marek Kostoláni Ing. Dušan Macai Martin Moravčík Mgr. Jana Nemcová
8.12.2018 * * * * *    
6.3.2018 * * * * *    
25.4.2019 * - * * *    
6.6.2019 * * * * * *  
5.9.2019 * * * * * *  
24.10.2019 * * * * - -  
16.12.2019 * * * * * *  
12.3.2020 - * * * * *  
24.6.2020 * * * * * *  
29.10.2020 * * * * * *  
10.12.2020 * * * * * *  
2.2.2021 * * * * * *  
29.4.2021 * * * * - * *
24.6.2021 * * * * - * *
27.7.2021 - * - * * * -
26.8.2021 * * * * * * *
11.11.2021 * * * * * - *
15.12.2021 - * * - - * *
16.12.2021 - * * * * * -
13.1.2021 * * * - - * *
24.2.2022 * * * * * * -
10.3.2022 - * * * * * -
5.5.2022 * * * * * * -
21.6.2022 * * * * * * -
26.7.2022 * * * - * * -
13.10.2022 * * * * * * -

* poslanec prítomný na zasadnutí

- poslanec neprítomný na zasadnutí