Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Obec Malý Lapáš v rámci dotácie na financovanie podpory ochrany pred požiarmi, na projekt: Budova obecného úradu Malý Lapáš - prístavba skladu k požiarnej zbrojnici získala finančné prostriedky vo výške 30 000,00 EUR.

Finančné prostriedky boli poskytnuté 05.06.2018 zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na základe zmluvy č. PHZ-OPK1-2018-000590-003.

Spolufinancovanie obce bolo potrebné zabezpečiť vo výške najmenej 5% z celkových výdavkov projektu. Celkový rozpočet projektu bol vo výške 35 438,51 eur.

16149432618901614943274861