Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Spôsob zriadenia povinnej osoby, jej právomoci a kompetencie a popis organizačnej štruktúry

Obec Malý Lapáš je samostatný územný samosprávny celok Slovenskej republiky. Obec je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom, samostatne hospodári  s vlastným majetkom a vlastnými príjmami. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj územia a o potreby obyvateľov. Obec ako samostatný územný samosprávny a správny celok sa riadi zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien, doplnkov a noviel a Ústavou Slovenskej republiky. 

Organizačný poriadok

Organizačná štruktúra

Miesto, čas a spôsob, akým možno získavať informácie; informácie o tom, kde možno podať žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť alebo iné podanie
(informácie podľa §5 ods. 1 písm. b) zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov)
 

Informácie možno získať:

1.) na obecnom úrade v Malom Lapáši (Hlavná ulica 87/4) - podľa obsahu zisťovanej informácie u kompetentného zamestnanca:

 • osobne
 • telefonicky (037/7879 895)
 • elektronickou poštou (obecnyurad@malylapas.sk alebo meno.priezvisko zamestnanca@malylapas.sk)

V úradných hodinách

Tabuľka s údajmi o úradných hodinách na Obecnom úrade v Malom Lapáši

 Pondelok  8.00 - 12.00  13.00 - 15,00
 Utorok  nestránkový  
 Streda  8:00 - 12:00  13:00 - 17:00
 Štvrtok  nestránkový  
 Piatok  8:00 - 12:00  

2.) na webovom sídle www.malylapas.sk

3.) na úradnej tabuli, umiestnenej pred budovou Obecného úradu v Malom Lapáši, Hlavná ulica 87/4

4.) podaním žiadosti:

Každá právnická a fyzická osoba môže požiadať obec Malý Lapáš ako povinnú osobu o sprístupnenie informácie v súlade so zákonom č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) na základe žiadosti podanej:

 • písomne - poštou na adresu Obec Malý Lapáš, Hlavná ulica 87/4, 951 04 Malý Lapáš,
 • písomne - podaním v podateľni Obecného úradu v Malom Lapáši počas úradných hodín,
 • písomne - elektronickou poštou na e-mailovú adresa: obecnyurad@malylapas.sk alebo cez slovensko.sk

Zo žiadosti o poskytnutie informácie musí byť zrejmé:

 • ktorej povinnej osobe je určená (Obec Malý Lapáš),
 • meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa, jeho adresa pobytu alebo sídlo,
 • ktorých informácií sa žiadosť týka (čo najpresnejšia špecifikácia požadovaných informácií),
 • aký spôsob sprístupnenia informácií žiadateľ navrhuje – poštou, elektronickou poštou a pod., pričom zvolený spôsob sprístupenia informácie musí byť technicky možný (vykonateľný) na strane žiadateľa i na strane mesta. 

Ak žiadosť nemá predpísané náležitosti, Obec Malý Lapáš vyzve žiadateľa, aby v lehote siedmych dní neúplnú žiadosť doplnil. Poučí žiadateľa aj o tom, ako treba doplnenie urobiť. Ak napriek výzve žiadateľ žiadosť nedoplní, Obec Malý Lapáš žiadosť odloží.

Na žiadosť Obec Malý Lapáš písomne potvrdí podanie žiadosti a oznámi predpokladanú výšku úhrady za sprístupnenie informácie.

Žiadosť o sprístupnenie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám - tlačivo (11.8 KB) (doc.)

Pri podávaní ostatných žiadostí, návrhu, podnetu alebo iného podania (okrem sťažnosti) platí miesto, čas a spôsob ako je uvedené v bode 1.) písmena a.) a c.) pri získavaní informácií.

Podávanie, prijímanie, prešetrovanie a vybavovanie sťažností doručených Obci Malý Lapáš sa riadi Smernicou starostu o sťažnostiach

 

Miesto, lehota a spôsob podania opravného prostriedku a možnosti súdneho preskúmania rozhodnutia povinnej osoby vrátane výslovného uvedenia požiadaviek, ktoré musia byť splnené

(informácie podľa §5 ods. 1 písm. c) zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov)

Odvolanie

Proti rozhodnutiu Obce Malý Lapáš o odmietnutí požadovanej informácie možno podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti podľa §17 zákona o slobode informácií.

Odvolanie sa podáva písomne Obci Malý Lapáš (na adresu: Obec Malý Lapáš, Hlavná ulica 87/4, 951 04 Malý Lapáš).

Z odvolania musí byť zrejmé:

 • kto ho podáva (meno, priezvisko, adresa alebo obchodné meno a sídlo žiadateľa),
 • ktorej veci sa týka (dátum vyhotovenia, predmet konania, číslo, spisová značka),
 • čo sa navrhuje (akej nápravy sa žiadateľ domáha).

Odvolanie musí byť podpísané žiadateľom.  

O odvolaní proti rozhodnutiu Obce Malý Lapáš rozhoduje starosta do 15 dní od jeho doručenia. Ak starosta v tejto lehote nerozhodne, predpokladá sa, že vydal rozhodnutie, ktorým odvolanie zamietol a napadnuté rozhodnutie potvrdil. Za deň doručenia tohto rozhodnutia sa považuje druhý deň po uplynutí lehoty na vydanie rozhodnutia o odvolaní.

Rozhodnutie o odmietnutí žiadosti možno preskúmať v súdnom konaní podľa § 244 a nasl. zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov, podaním na Krajskom súde v Nitre v lehote do 2 mesiacov od doručenia rozhodnutia o odmietnutí žiadosti.

Postup, ktorý musí povinná osoba dodržiavať pri vybavovaní všetkých žiadostí, návrhov a iných podaní, vrátane príslušných lehôt, ktoré je nutné dodržať

(informácie podľa §5 ods. 1 písm. d) zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov)
 

Odkaz na zverejnenú informáciu

Ak je predmetom žiadosti získanie informácií, ktoré už boli zverejnené, Obec Malý Lapáš môže bez zbytočného odkladu, najneskôr však do piatich dní od podania žiadosti, namiesto sprístupnenia informácií žiadateľovi oznámiť údaje, ktoré umožňujú vyhľadanie a získanie zverejnenej informácie.

Ak žiadateľ trvá na sprístupnení zverejnených informácií, Obec Malý Lapáš mu ich sprístupní. V takom prípade začína lehota na sprístupnenie plynúť dňom, keď žiadateľ oznámil, že trvá na priamom sprístupnení informácie.

Postúpenie žiadosti

Ak Obec Malý Lapáš nemá požadované informácie k dispozícii a ak má vedomosť o tom, kde možno požadovanú informáciu získať, postúpi žiadosť do piatich dní odo dňa doručenia žiadosti povinnej osobe, ktorá má požadované informácie k dispozícii, inak žiadosť odmietne rozhodnutím.

Postúpenie žiadosti Obec Malý Lapáš bezodkladne oznámi žiadateľovi.

Lehota na vybavenie žiadosti začína plynúť znovu dňom, keď povinná osoba dostala postúpenú žiadosť.

Sprístupnenie informácií na žiadosť

Informácie sa sprístupňujú najmä ústne, nahliadnutím do spisu vrátane možnosti vyhotoviť si odpis alebo výpis, odkopírovaním informácií na technický nosič dát, sprístupnením kópií predlôh s požadovanými informáciami, telefonicky, poštou, elektronickou poštou. Ak informáciu nemožno sprístupniť spôsobom určeným žiadateľom, Obec Malý Lapáš dohodne so žiadateľom iný spôsob sprístupnenia informácie.

Za prístupnú formu sprístupnenia informácie žiadateľovi, ktorý je osobou nevidiacou alebo slabozrakou, sa podľa zákona o slobode informácií považuje informácia napísaná:

 • slepeckým (Braillovým) písmom alebo
 • zväčšeným typom písma.

Obec Malý Lapáš umožní každému bez preukázania právneho alebo iného dôvodu alebo záujmu nahliadnuť, robiť si výpisy alebo odpisy alebo kópie zo spisov a z dokumentácie. Zároveň urobí opatrenia, aby nazretím do dokumentácie neboli porušené povinnosti podľa § 8 až § 12 zákona o slobode informácií.  

Obmedzenia prístupu k informáciám

Obec Malý Lapáš nesprístupňuje informácie, ktoré podľa osobitných zákonov:

 • sú považované za utajované skutočnosti, obchodné tajomstvo, bankové tajomstvo, služobné tajomstvo, daňové tajomstvo,
 • sa týkajú ochrany osobnosti a súkromia fyzickej osoby,
 • je možné subsumovať pod § 11 ods.1 zákona o slobode informácií.  

Vydanie rozhodnutia

Ak Obec Malý Lapáš poskytne žiadateľovi požadované informácie v rozsahu a spôsobom podľa § 16 zákona o slobode informácií v zákonom stanovenej lehote, urobí rozhodnutie zápisom v spise. Proti takému rozhodnutiu nemožno podať opravný prostriedok.

Ak Obec Malý Lapáš žiadosti nevyhovie hoci len sčasti, vydá o tom v zákonom stanovenej lehote písomné rozhodnutie. Rozhodnutie nevydá v prípade, ak žiadosť bola odložená.

Ak Obec Malý Lapáš v lehote na vybavenie žiadosti neposkytlo informácie či nevydalo rozhodnutie a ani informáciu nesprístupnilo, predpokladá sa, že vydalo rozhodnutie, ktorým odmietlo poskytnúť informáciu. Za deň doručenia rozhodnutia sa v tomto prípade považuje tretí deň od uplynutia lehoty na vybavenie žiadosti.

Lehoty na vybavenie žiadosti

Žiadosť o sprístupnenie informácií Obec Malý Lapáš vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do ôsmich pracovných dní odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti na základe výzvy a do 15 pracovných dní, ak sa sprístupňuje informácia nevidiacej osobe v prístupnej forme.

Zo závažných dôvodov môže Obec Malý Lapáš predĺžiť lehotu na vybavenie žiadosti, najviac však o osem pracovných dní a o 15 pracovných dní, ak sa sprístupňuje informácia nevidiacej osobe v prístupnej forme. Závažnými dôvodmi sú:

 • vyhľadávanie a zber požadovaných informácií na inom mieste, ako je sídlo Obce Malý Lapáš,
 • vyhľadávanie a zber väčšieho počtu oddelených alebo odlišných informácií požadovaných na sprístupnenie v jednej žiadosti,
 • preukázateľné technické problémy spojené s vyhľadávaním a sprístupňovaním informácie, o ktorých možno predpokladať, že ich možno odstrániť v rámci predĺženej lehoty.

Predĺženie lehoty Obec Malý Lapáš oznámi žiadateľovi bezodkladne, najneskôr pred uplynutím zákonom stanovenej lehoty na vybavenie žiadosti. V oznámení uvedie dôvody, ktoré viedli k predĺženiu lehoty.

Evidenciu žiadostí o sprístupnenie informácií podľa zákona o slobode informácií vedie obecný úrad.

Prehľad predpisov, pokynov, inštrukcií, výkladových stanovísk, podľa ktorých povinná osoba koná a rozhoduje alebo ktoré upravujú práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb vo vzťahu k povinnej osobe

(informácie podľa §5 ods. 1 písm. e) zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov)
 

Obec Malý Lapáš pri plnení úloh samosprávy a pri výkone štátnej správy preneseného na obce osobitnými zákonmi koná a rozhoduje najmä podľa týchto predpisov:

 • Ústavný zákon č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky,
 • Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.,
 • Zákon č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v z. n. p.,
 • Zákon č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.,
 • Zákon č. 221/1996 Z.  z. o územnom a správnom usporiadaní Slovenskej republiky v z. n. p.,
 • Zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v z. n. p.,
 • Zákon č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov v z. n. p.,
 • Oznámenie č. 336/2000 Z. z. o podpísaní Európskej charty miestnej samosprávy v z. n. p.,
 • Zákon č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.,
 • Ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v z. n. p.,
 • Zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskej únie v z. n. p.,
 • Zákon č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v z. n. p.,
 • Zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z. n. p., 
 • Zákon č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v z. n. p.,
 • Zákon č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v z. n. p.,
 • Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (Správny poriadok) v z. n. p.,
 • Zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v z. n. p.,
 • Zákon č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní v z. n. p.,
 • Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v z. n. p.,
 • Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.,
 • Zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n.p.,
 • Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v z. n. p.,
 • Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.,
 • Zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.,
 • Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.,
 • Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.,
 • Vyhláška č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v z. n. p.,
 • Vyhláška č. 306/2009 Z. z. o školskom klube detí, školskom stredisku záujmovej činnosti, centre voľného času, školskom hospodárstve a stredisku odbornej praxe v z. n. p.,
 • Zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v z. n. p.,
 • Zákon č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach v z. n. p., 
 • Zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.,
 • Zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v z. n. p.,
 • Zákon č. 154/1994 Z. z. o matrikách v z. n. p.,
 • Zákon č. 534/2003 Z. z. o organizácii štátnej správy na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.,
 • Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v z. n. p.,
 • Zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v z. n. p.,
 • Zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.,
 • Zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v z. n. p.,
 • Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach v z. n. p.,
 • Zákon č. 162/2014 Z. z.. o verejných zbierkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.,
 • Zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.,
 • Vyhláška č. 461/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v z. n. p.,
 • Zákon č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.,
 • Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.,
 • Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v z. n. p.,
 • Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (Daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.,
 • Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, v z. n. p.,
 • Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.,
 • Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.,
 • Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v z. n. p.,
 • Zákon č. 17/2004 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov v z. n. p., 
 • Zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v z. n. p.,
 • Zákon č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.,
 • Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.,
 • Zákon č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v z. n. p.,
 • Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v z. n. p., 
 • Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v z. n. p.,
 • Zákon č.442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v z. n. p.,
 • Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.,
 • Zákon č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v z. n. p.,
 • Vyhláška č. 371/2015 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch v z. n. p.,
 • Vyhláška č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v z. n. p.,
 • Vyhláška č. 31/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb v z. n. p.,
 • Zákon č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v z. n. p.,  
 • Zákon č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.,
 • Zákon č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb v z. n. p.,
 • Zákon č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v z. n. p.,
 • Zákon č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.,
 • Zákon č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v z. n. p., 
 • Zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v z. n. p., 
 • Zákon č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v z. n. p.,
 • Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v z. n. p.,
 • Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p.,
 • Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v z. n. p.,
 • Zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v z. n. p., 
 • Zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v z. n. p.,
 • Zákon č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v z. n. p., 
 • Zákon č. 189/1992 Zb. o úprave niektorých pomerov súvisiacich s nájmom bytov a s bytovými náhradami v z. n. p.,
 • Zákon č. 500/1991 Zb. o pôsobnosti obcí vo veciach nájmu a podnájmu nebytových priestorov v z. n. p.,
 • Zákon č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v z. n. p.,
 • Zákon č. 131/2010 Z. z.o pohrebníctve v z. n. p.,
 • Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v z. n. p.,
 • Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.,
 • Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.,
 • Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností v z. n. p.,
 • Zákon č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v z. n. p.,
 • Zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.,
 • Zákon č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v z. n. p., 
 • Zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmenách a doplnení ďalších zákonov v z. n. p.,
 • Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v z. n. p.,
 • Zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v z. n. p.,
 • Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.,
 • Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v z. n. p., 
 • Zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v z. n. p.,
 • ďalšie zákony a všeobecne záväzné právne predpisy, ktoré sa dotýkajú územnej samosprávy,
 • Štatút obce Malý Lapáš,
 • Všeobecne záväzné nariadenia obce Malý Lapáš a ďalšie vnútorné predpisy mesta.

Úplné znenia všeobecne záväzných právnych predpisov nájdete v elektronickej Zbierke zákonov Slovenskej republiky na právnom a informačnom portáli www.slov-lex.sk.  

 

Sadzobník správnych poplatkov, ktoré povinná osoba vyberá za správne úkony, a sadzobník úhrad za sprístupňovanie informácií.

(informácie podľa §5 ods. 1 písm. f) zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov)

Informácie sa sprístupňujú bezplatne s výnimkou úhrady vo výške, ktorá nesmie prekročiť výšku materiálnych nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie žiadateľovi.

Obec Malý Lapáš, ako povinná osoba, v súlade s § 5 ods.1 písm. f) a § 21 ods. 3 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v z.n.p. a na základe Vyhlášky Ministerstva financií SR č. 481/2000 Z. z. o podrobnostiach úhrady nákladov za sprístupnenie informácií stanovuje

SADZOBNÍK ÚHRAD za sprístupňovanie informácií Obcou Malý Lapáš

s účinnosťou od 01.06.2021

Obstaranie  technických nosičov dát:

 

CD-R

3,60 €

Vyhotovenie fotokópií požadovaných informácií:

 

A4 čiernobielo

0,10 €

A4 farebne

0,50 €

Obstaranie obalu:

 

obálka A4

0,40 €

obálka malá

0,04 €

obálka doručenková

0,07 €

obálka A5

0,05 €

tvrdá obálka A6 (na diskety a CD)

0,20 €

Poštovné poplatky:

podľa cenníka Slovenskej pošty

   

Celková úhrada sa určí ako súčet vynaložených nákladov za sprístupnenie informácie.

Žiadateľ môže uhradiť náklady za sprístupnenie informácií nasledovnými spôsobmi:

 • v hotovosti do pokladne obecného úradu (počas stránkových hodín),
 • bezhotovostným prevodom na účet (IBAN SK28 5600 0000 0008 5462 4001).

Obec môže zaplatenie úhrady odpustiť. Úhrady sú príjmami obce.

Sadzobník úhrad nákladov spojených so sprístupnením informácií Obcou Malý Lapáš (pdf.) 443 kB

Sadzobník správnych poplatkov

(informácie podľa §5 ods. 1 písm. f) zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov)

 

Prevody nehnuteľností

(informácie podľa § 5 ods. 6 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov)

Obec Malý Lapáš ako povinná osoba zverejňuje označenie nehnuteľnej veci, vrátane bytov a nebytových priestorov, a hnuteľnej veci, ktorej nadobúdacia cena bola vyššia ako 20-násobok minimálnej mzdy podľa osobitného predpisu, ktorú zo svojho vlastníctva previedlo alebo ktorá prešla do vlastníctva inej osoby než orgánu verejnej moci, dátum prevodu alebo prechodu vlastníctva a právny titul, ako aj informácie o osobných údajoch a iných identifikačných údajoch osôb, ktoré nadobudli tento majetok do vlastníctva.