Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk
právna forma: občianske združenie
sídlo: Malý Lapáš č. 87, 951 04
IČO: 42200016
e-mail: dhzmalylapas@gmail.com
 
Vážení a milí priatelia,

aj v tomto roku máte možnosť podporiť neziskové organizácie prostredníctvom 2 % zaplatenej dane z príjmov.
Využijúc túto možnosť danú zákonom, dovoľujeme si obrátiť sa na Vás s prosbou o poukázanie Vašej časti dane občianskemu združeniu DHZ Malý Lapáš. Vašim finančným príspevkom podporíte aktivity smerujúce hlavne k rozvoju športových aktivít, k lepšej práci s mládežou, ale aj k organizovaniu športových a kultúrnych podujatí.
 
Vaše rozhodnutie neovplyvní a nezaťaží Vaše terajšie výdavky, zaviažete iba daňový úrad k prevodu časti Vami zaplatenej dane na účet organizácie DHZ Malý Lapáš.
 
 
 
Hasičské desatoro:
 
1. Nehľadaj v dobrovoľnom požiarnom zbore ani zisk, ani slávu, ale len bratskú povinnosť pomôcť v nešťastí
2. Ak si hasičským dobrovoľníkom, buď ním celou dušou a celým telom. Ak nemáš dobrú vôľu, nie si dobrovoľníkom a si dobrej veci na obtiaž.
3. Buď obetavý a statočný, ale konaj vždy s rozvahou, zbytočne neriskuj a dbaj na svoje zdravie.
4. Ak si funkcionárom, nevypínaj sa nad ostatných, ale pamätaj, že tí, ktorí ťa zvolili, očakávajú od teba činnosť zvýšenú a všetky prednosti tela a duše.
5. Považuj svojich bratov za rodných, ak si vzdelanejší, nepohŕdaj nimi, ale snaž sa ich povzniesť.
6. Pamätaj, že od hasičského dobrovoľníka sa vyžaduje povaha priama, šľachetná a vlastenecká, v spoločenskom konaní počestná a vľúdna.
7. Užitočnosť v hasičskej organizácii sa dokazuje lepšie skutkami než slovami, ale záujmy hasičské je nutné vždy a všade slušným spôsobom hájiť.
8. Nevyvolávaj v zbore spory a pohoršenie, ale pričiň sa v záujme dobrej veci, aby si všetky nezhody priateľským spôsobom zmenil alebo uzmieril.
9. Ak máš na sebe čestnú rovnošatu hasičského dobrovoľníka pamätaj, že nevhodnými spôsobmi a správaním nespôsobíš hanbu len sebe, ale celej organizácii, ktorej odznak nosíš.
10. Ak si členom dobrovoľnej hasičskej organizácie, tak sa týmto desatorom riaď a potom budeš dobrým hasičským dobrovoľníkom.
 

Prezentačné videá z minulých rokov

DHZ MALÝ LAPÁŠ - foto, video

DHZ Malý Lapáš - hasičky - foto, video

DHZ Malý Lapáš - ženy - foto, video

DHZ Malý Lapáš - muži - foto, video