Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Riaditeľka materskej školy Malý Lapáš oznamuje, že zápis detí bude prebiehať od 01.05.2022 do 31.05.2022.  Na základe § 59 ods. 3 a 4 zákona NR SR č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v platnom znení sa žiadosť o prijatie dieťaťa do Materskej školy Malý Lapáš, Hlavná ulica 89/1 v školskom roku 2022/2023 podáva formou tzv. zápisu, ktorý sa uskutoční 13.5.2022 v čase od 11:00 do 13:00.

Prihláška do MŠ a potvrdenie lekára o zdravotnom stave dieťaťa (pdf, 856 kB)

Písomné vyhlásenie (pdf, 412 kB)

Dieťa sa do MŠ prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľovi školy, spolu s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast. 

Na predprimárne vzdelávanie sa spravidla prijíma dieťa od troch do šiestich rokov jeho veku.

Písomné žiadosti bude možné doručiť:

 • osobne, poštou, emailom

PODMIENKY A KRITÉRIA PRIJÍMANIA DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY PRE ŠKOLSKÝ ROK 2022/2023

Prednostne sa prijímajú v zmysle § 59 zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon):

 • deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné - deti, ktoré dovŕšia piaty rok veku do 31. augusta 2022

Ostatné kritéria prednostného prijímania určené riaditeľkou po prerokovaní s pedagogickou radou a so zriaďovateľom:

 1. deti, ktoré nedovŕšia do 31. 08. 2022 vek 5 rokov a zákonný zástupca bude žiadať v školskom roku 2022/2023 o predčasné zaškolenie, pričom predloží so žiadosťou aj písomný súhlas príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a dieťa má trvalý pobyt v spádovej obci (Malý Lapáš)
 2. deti, ktoré doposiaľ nie sú prijaté do inej materskej školy
 3. deti, ktorých súrodenci sú už prijatí do Materskej školy Malý Lapáš, Hlavná ulica 89/1, Malý Lapáš a pokračujú vo výchove a vzdelávaní aj v školskom roku 2022/2023
 4. deti, ktoré majú osvojené základné hygienické a samoobslužné návyky a sú primerane samostatné (nemá plienky, fľašu, cumlík, samostatne sa naje lyžicou, napije z pohára, používa WC, umyje si ruky, oblečie základné časti odevu, obuje sa )
 5. deti, z obce Malý Lapáš/s trvalým pobytom v obci Malý Lapáš,
 6. ostatné deti, v závislosti od voľnej kapacity, podľa veku:
 • deti, ktoré dovŕšia vek 5 rokov
 • deti, ktoré dovŕšia vek 4 roky
 • deti, ktoré dovŕšia vek 3 roky