Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Riaditeľka Materskej školy Malý Lapáš, Hlavná ulica 89/1, v súlade § 59 ods. 3 zákona NR SR č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a po dohode so zriaďovateľom oznamuje, že :

Zápis detí do materskej školy sa uskutoční dňa 05.05.2023 v čase od 11:30 do 13:00

Dieťa sa do MŠ prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľovi školy, spolu s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast. Na predprimárne vzdelávanie sa spravidla prijíma dieťa od troch do šiestich rokov jeho veku.

Písomné žiadosti bude možné doručiť:

 • osobne, poštou, emailom

 

PODMIENKY A KRITÉRIA PRIJÍMANIA DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY PRE ŠKOLSKÝ ROK 2023/2024

Prednostne sa prijímajú v zmysle § 59 zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon):

 • deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné - deti, ktoré dovŕšia piaty rok veku do 31. augusta 2023
 • v príslušnom školskom roku pokračujú v plnení povinného predprimárneho vzdelávania.

 

Ostatné kritéria prednostného prijímania určené riaditeľkou po prerokovaní s pedagogickou radou a so zriaďovateľom:

 1. deti, ktoré nedovŕšia do 31. 08. 2023 vek 5 rokov a zákonný zástupca bude žiadať v školskom roku 2023/2024 o predčasné zaškolenie, pričom predloží so žiadosťou aj písomný súhlas príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a dieťa má trvalý pobyt v spádovej obci (Malý Lapáš)
 2. deti, ktoré doposiaľ nie sú prijaté do inej materskej školy
 3. deti, ktorých súrodenci sú už prijatí do Materskej školy Malý Lapáš, Hlavná ulica 89/1, Malý Lapáš a pokračujú vo výchove a vzdelávaní aj v školskom roku 2023/2024
 4. deti, ktoré majú osvojené základné hygienické a samoobslužné návyky a sú primerane samostatné (nemá plienky, fľašu, cumlík, samostatne sa naje lyžicou, napije z pohára, používa WC, umyje si ruky, oblečie základné časti odevu, obuje sa )
 5. deti, z obce Malý Lapáš/s trvalým pobytom v obci Malý Lapáš,
 6. ostatné deti, v závislosti od voľnej kapacity, podľa veku:
 • deti, ktoré dovŕšia vek 5 rokov,
 • deti, ktoré dovŕšia vek 4 roky
 • deti, ktoré dovŕšia vek 3 roky

Tlačivá potrebné k zápisu dieťaťa do Materskej školy: