Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Stavebná správa

Ohlásenie drobnej stavby 10,00 €
Ohlásenie jednoduchej stavby 20,00 €

 

Návrh na vydanie územného rozhodnutia
fyzická osoba 40,00 €
právnická osoba 100,00 €
predĺženie rozhodnutia 20,00 €
zmena termínu dokončenia stavby 10,00 €

 

Žiadosť o stavebné povolenie
rodinný dom 50,00 €
bytový dom 200,00 €
individuálna rekreácia do 25 m2 25,00 €
individuálna rekreácia nad 25 m2 50,00 €

 

Stavebné úpravy vyžadujúce stav. povolenie
rodinné domy a ind. rekreácia 35,00 €
bytové domy 100,00 €

 

Stavby – príslušenstvo k RD
garáže 30,00 €
na prípojky na verejnú sieť 30,00 €
studne, vsaky nad 5 m2, jazierka 30,00 €

 

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia
rodinný dom 35,00 €
bytový dom 120,00 €
stavby na ind. rekreáciu do 25 m2 25,00 €
stavby na ind. rekreáciu nad 25 m2 50,00 €

Ostatné poplatky v stavebnej správe uverejnené v sadzobníku správnych poplatkov Zák. 145/1995 Z.z. v položkách 59 až 62.

Ochrana ovzdušia a prírody

Výruby 10,00 €

Vnútorná správa

Overenie podpisu 2,00 €
Overenie kópie – za 1 stranu 2,00 €