Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Obec Malý Lapáš v súlade so zákonom č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky oznamuje, že

meno a priezvisko: Beáta Karabinošová

adresa trvalého pobytu: Malý Lapáš

má na Obecnom úrade Malý Lapáš uložené: oznámenie o uložení zásielky

Uvedené oznámenie sa nachádza na Obecnom úrade Malý Lapáš, Hlavná ulica 87/4, 951 04 Malý Lapáš. 

Vyvesené: 20.11.2023

Zvesené: 4.12.2023