Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

V súlade s ustanovením § 13 odsek 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, zvolávam 21. zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať

dňa 10. 3. 2022 (štvrtok) o 19:00 hod v spoločenskej miestnosti v Malom Lapáši

 

Program rokovania

  1. Otvorenie a schválenie programu
  2. Určenie návrhovej a mandátnej komisie
  3. VZN Obce Malý Lapáš č. 05/2022 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Malý Lapáš
  4. Prenájom nehnuteľnosti spoločnosti Packeta Slovakia s. r. o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
  5. Dotácie z rozpočtu obce na rok 2022
  6. Rôzne
  7. Interpelácia poslancov
  8. Diskusia poslancov

V Malom Lapáši, dňa 7. 3. 2022

                                                                                                                          PaedDr. Peter Švec, Ph.D.

                                                                                                                                      starosta obce