Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Obec Malý Lapáš v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) Zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prenájmu časti pozemku registra C-KN 60/10, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, katastrálne územie Malý Lapáš vedenom na LV 2049 s výmerou na prenájom 0,7 m2 pre účely alternatívnej poštovej služby spoločnosti Packeta Slovakia s. r. o. so sídlom: Kopčianska č. 3338/82 A, 851 01 Bratislava, IČO 48136999 za účelom umiestnenia, prevádzkovania, servisu a prípadnej obmeny samoobslužného automatu slúžiaceho k vydávaniu zásielok a poskytovaniu ďalších služieb, ktoré spoločnosť ako podnikateľ v oblasti prepravných služieb ponúka na dobu neurčitú, za ročné nájomné 1,00 Eur bez DPH ako prípad hodný osobitného zreteľa. Osobitým zreteľom je poskytovanie služby vo verejnom záujme. Iný spôsob prenájmu vzhľadom na jeho charakteristiku by nebol účelný.

 ml zbox2

Zverejnené dňa: 19. 2. 2022