Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Prítomní:

PaedDr. Peter Švec Ph.D. – starosta obce, Ing. Marek Blaško – zástupca starostu, Ing. Daniel Benko, Vladimír Benko, Peter Dian, Bc. Matej Grác, Ing. Juraj Husár, Martin Moravčík. Ing. Gabriela Baková - hlavná kontrolórka

               

Program rokovania

 1. Otvorenie
 2. Voľba mandátovej a návrhovej komisie
 3. Kúpa nehnuteľnosti
 4. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Malý Lapáš č. 02/2023 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy školám so sídlom na území obce
 5. NFP – Rozšírenie MŠ (doplnený bod programu)
 6. Interpelácie poslancov
 7. Diskusia poslancov
 8. Záver

1. Otvorenie

Starosta privítal prítomných a otvoril 3. zasadnutie OZ. Starosta skonštatoval, že OZ je uznášaniaschopné. Starosta dal hlasovať o programe rokovania tak ako bol program zverejnený.

 

Uznesenie č. 22/2023

Obecné zastupiteľstvo v obci Malý Lapáš

 • schvaľuje

program 3. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Malý Lapáš dňa 15. 2. 2023.

Za

7

Ing. Daniel Benko, Vladimír Benko, Ing. Marek Blaško, Peter Dian, Bc. Matej Grác, Ing. Juraj Husár, Martin Moravčík

Proti

0

 

Zdržal sa

0

 

Nehlasoval

0

 

Neprítomní

0

 

Následne starosta vyzval poslancov na doplnenie programu. Nikto z poslancov návrh nemal. Starosta požiadal o doplnenie programu o bod „NFP – Rozšírenie MŠ“.

Uznesenie č. 23/2023

Obecné zastupiteľstvo v obci Malý Lapáš

 • schvaľuje

Za

7

Ing. Daniel Benko, Vladimír Benko, Ing. Marek Blaško, Peter Dian, Bc. Matej Grác, Ing. Juraj Husár, Martin Moravčík

Proti

0

 

Zdržal sa

0

 

Nehlasoval

0

 

Neprítomní

0

 

2. Voľba mandátovej a návrhovej komisie

Starosta vyzval poslancov na nominovanie členov návrhovej a mandátnej komisie. Za predsedu komisie bol navrhnutý poslanec Marek Blaško, ostatní členovia Juraj Husár a Martin Moravčík.

Uznesenie č. 24/2023

Obecné zastupiteľstvo v obci Malý Lapáš

 • schvaľuje

členov návrhovej a mandátnej komisie v zložení:  

Predseda:   Ing. Marek Blaško          

Člen:              Ing. Juraj Husár

Člen:              Peter Dian         

       

Za

7

Ing. Daniel Benko, Vladimír Benko, Ing. Marek Blaško, Peter Dian, Bc. Matej Grác, Ing. Juraj Husár, Martin Moravčík

Proti

0

 

Zdržal sa

0

 

Nehlasoval

0

 

Neprítomní

0

 

Predseda komisie potvrdil, že OZ je uznášaniaschopné.

3. Kúpa nehnuteľnosti

Starosta uviedol, že obec má možnosť kúpiť nehnuteľnosť v susedstve obecného úradu. Cena za nehnuteľnosť je 190 000 eur. Obec už toho času vlastní pozemok na konci záhrady a v minulosti rokovala neúspešne o prikúpení k tejto parcele. Financovanie by bolo realizované z úveru z Prima Banky.

Starosta požiadal pani kontrolórku o stanovisko k čerpaniu úveru.

Starosta odovzdal slovo p. Blaškovi. Ten uviedol, že nehnuteľnosť si boli niektorí poslanci pozrieť, je to to z dlhodobého hľadiska dobrá investícia. Jeden zo zámerov využitia je materská škola. Poslanec Benko sa spýtal, či to obec nemohla kúpiť keď to bolo v dražbe za 50 tisíc. Starosta uviedol, že to bolo 80 tisíc. Potom poslanec Benko uviedol, že sa to neskôr predávalo za 120 tisíc.  Či sa o tom neuvažovalo už vtedy. Opýtal sa, že prečo teraz, 190 tisíc sa mu zdá dosť ale nie je proti, ale či sa to nedá využiť iným spôsobom, resp. požiadal o ozrejmenie ďalších zámerov.

Starosta uviedol, že stavba je momentálne zrekonštruovaná, vymenená latovanie, strešná fólia, krytina, zateplenie, zvnútra rozvody, stropy, podlahy, kúrenie, chodníky, vyčistený pozemok, zrušený bazén. Starosta tiež uviedol, že keď to bolo na predaj neuvažovalo sa o tom, lebo obec nemala dostatočné príjmy. Suma 190 tisíc je veľa a prvý plán je spraviť z toho materskú školu. Z plánu obnovy je možné získať financie na opravu a 10 percent aj na kúpu nehnuteľnosti. Podmienok je navýšenie kapacity o 10 miest. Starosta bude mať po získaní nehnuteľnosti obhliadku s RÚVZ, kde si prejde podmienky na to aby priestor mohol byť MŠ a súčasné priestory by boli na pôvodný účel. Jedna z možností je aj priestor pre stretávanie sa dôchodcov. Starosta uviedol, že ak sa tam nasťahuje nejaká rodina, tak sa k tej nehnuteľnosti už nedostaneme. Na ten pozemok padá náš múr, je tam svah od ktorého vlhne zbrojnica. Poslanec Benko sa spýtal na detaily úveru. Starosta uviedol, že náklady na úver sú 43 909 eur. Suma závisí od 12 mesačného EURIBORU. Ak bude klesať, budú klesať aj náklady na úver. Teraz sa to odhadnúť nedá. Plán obnovy nevie preplatiť úver. Dôvod, prečo uvažujeme na MŠ, je ten, že do parlamentu ide novela školského zákona, ktorá zavádza právny nárok na škôlku pre troj a štvor ročné deti. Momentálne však nevieme či to prejde ale pravdepodobnosť je veľká. Slovensko sa v pláne obnovy a odolnosti zaviazlo vytvoriť 12 tisíc nových miest v MŠ a tento cieľ sa musí splniť.

Momentálne si obec môže dovoliť splácanie tohto úveru. Podmienky čerpania úveru mali poslanci k dispozícii. Na účty obce bude zriadené záložné právo v prospech banky. Je to zároveň ochrana pre prípadnými exekútormi, ak by nastala taká situácia. Rezervačná zmluva je s Nitrianskou realitnou kanceláriou, rezervačný poplatok je 4 490 eur, následne sa bude riešiť záložné právo vo VÚB. Teraz budeme schvaľovať úver a rezervačnú zmluvu. Následne sa bude schvaľovať kúpna zmluva na ďalšom zastupiteľstve 3. marca. Poslanec Benko je toho názoru, že bežný človek by za to toľké peniaze nedal. Ak sa to prerobí z plánu obnovy, tak je 100 percentné spolufinancovanie a nemusí nás prerábka nič stáť. Poslanec Benko si myslí, že myšlienka nie je zlá, len to je veľa peňazí. Starosta uviedol, že pôvodná cena bola 194 tisíc, podarilo sa spustiť na 190. Poslanec Dian uviedol, že výhoda je, že si rozšírime pozemok a cenu treba akceptovať. Poslane Grác uviedol, že v budúcnosti je stále možné túto nehnuteľnosť predať ak to bude potrebné.

Ďalšie pripomienky poslanci nemali, starosta dal hlasovať o uznesení.

Uznesenie č. 25/2023

Obecné zastupiteľstvo v obci Malý Lapáš

 • berie na vedomie,

stanovisko hlavnej kontrolórky Obce Malý Lapáš k dodržaniu podmienok prijatia úveru

 • schvaľuje

prijatie Municipálneho úveru – Klasik (ďalej len „úver“)  vo výške 190 000,00 EUR poskytnutého zo strany Prima banka Slovensko, a.s., so sídlom: Hodžova 11, 010 11 Žilina, Slovenská republika, IČO: 31 575 951, IČ DPH: SK2020372541, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 148/L (ďalej len „banka“) za podmienok dojednaných v príslušnej úverovej zmluve podľa indikatívnej ponuky pre financovanie zo dňa 15.2.2023, splatnosť úveru 10 rokov, účel úveru - kúpa nehnuteľnosti Malý Lapáš, Športová ulica 85,  zapísané na LV č. 256, katastrálne územie Malý Lapáš v členení:

stavba:

rodinný dom, súpisné č. domu  85, postavený na parc. č.: 56/1

kôlňa, bez súp. čísla, postavená na parc. č.: 56/2

pozemok

parc. č. 56/1 o výmere 153 m2 Zastavaná plocha a nádvorie

parc. č. 56/2 o výmere  17  m2 Zastavaná plocha a nádvorie                      

parc. č. 56/3 o výmere 621 m2 Zastavaná plocha a nádvorie                      

 • schvaľuje

zriadenie záložného práva na pohľadávky zo všetkých účtov obce vedených v Prima banke Slovensko, a.s. za účelom zabezpečenia pohľadávky banky na zaplatenie istiny a príslušenstva z prijatých úverov  s registráciou tohto záložného práva v Notárskom centrálnom registri záložných práv.

 • schvaľuje

uzavretie rezervačnej zmluvy a vyplatenie rezervačného poplatku vo výške 4 940,00 EUR bezhotovostným bankovým prevodom na bankový účet Sprostredkovateľa Nitrianske reality 2 s.r.o. IČO:  52 652 751, DIČ:        2121096230 Sídlo:  Riečna 1, 949 01 Nitra, vedený v SLSP, a.s., IBAN: SK11 0900 0000 0051 6358 3733 na základe návrhu rezervačnej zmluvy zo dňa 15.2.2023.          

 

Za

6

Vladimír Benko, Ing. Marek Blaško, Peter Dian, Bc. Matej Grác, Ing. Juraj Husár, Martin Moravčík

Proti

0

 

Zdržal sa

1

Ing. Daniel Benko

Nehlasoval

0

 

Neprítomní

0

 

Starosta uviedol, že v súvislosti s prijatím úveru je potrebné upraviť aj rozpočet. Starosta poslancom ozrejmil jednotlivé položky úpravy rozpočtu. Poslanci pripomienky k úprave nemali, starosta dal hlasovať o uznesení.

Uznesenie č. 26/2023

Obecné zastupiteľstvo v obci Malý Lapáš

 • schvaľuje

úpravu rozpočtu č. 01/2023 k 15.2.2023, ktorou sa mení rozpočet obce nasledovne:

Finančné operácie

Príjmy

Zdroj

Ekon. Klasifik.

Názov

Schválený rozpočet

Úprava rozpočtu

Upravený rozpočet k 15.02.23

52

513 002

Dlhodobý bankový úver

0,00

190 000,00

190 000,00

Kapitálové výdavky

Zdroj

Funkčné členenie

Ekon. Klasifik.

Názov

Schválený rozpočet

Úprava rozpočtu

Upravený rozpočet k 15.02.23

52

06.2.0

712 001

Kúpa nehnuteľnosti

0,00

190 000,00

190 000,00

 

Za

7

Ing. Daniel Benko, Vladimír Benko, Ing. Marek Blaško, Peter Dian, Bc. Matej Grác, Ing. Juraj Husár, Martin Moravčík

Proti

0

 

Zdržal sa

0

 

Nehlasoval

0

 

Neprítomní

0

 

 

4. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Malý Lapáš č. 02/2023 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy školám so sídlom na území obce

Starosta uviedol, že obec je povinná poukázať dotáciu na prevádzku (mzdy, energie) z podielových daní pre materskú školu aj keď MŠ nemá právnu subjektivitu. Výška sa určuje podľa počtu detí k 15. septembru predchádzajúceho roka. Trvalý pobyt detí pritom nerozhoduje. Starosta v stručnosti vysvetlil spôsob výpočtu.  Pre nás je to suma 2 935 eur na jedno dieťa. Táto suma aj tak nepokrýva náklady na škôlku a obec ju dofinancováva z vlastných zdrojov. Suma nezohľadňuje valorizáciu platov ani navýšenie energií. V diskusii nevystúpil žiadny poslanec, starosta dal hlasovať o uznesení.

Uznesenie č. 27/2023

Obecné zastupiteľstvo v obci Malý Lapáš

 • prijíma

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Malý Lapáš č. 02/2023 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy školám so sídlom na území obce.

Za

7

Ing. Daniel Benko, Vladimír Benko, Ing. Marek Blaško, Peter Dian, Bc. Matej Grác, Ing. Juraj Husár, Martin Moravčík

Proti

0

 

Zdržal sa

0

 

Nehlasoval

0

 

Neprítomní

0

 

 

 

 • NFP – Rozšírenie MŠ (doplnený bod programu)

Obec v roku 2021 podala žiadosť o rozšírenie materskej školy a jej prístavbu a prestavbu, vykurovanie. Vtedy to malo stáť 536 tisíc eur. Na konci septembra 2022 sme dotáciu nakoniec získali a to o výške 400 tisíc eur. Spolufinancovanie je výške 20 tisíc eur. Odvtedy sme riešili koľko to bude reálne stáť a či je možné to postaviť a sprevádzkovať do novembra 2023. Aktualizovaný rozpočet je na výške 628 tisíc bez kotolne čo predstavuje ďalších 50 tisíc eur. Nie je možné rozdeliť projekt tak, že by sme urobili len časť. Ak by sa to dalo, tak sa do 400 tisíc zmestíme s kontajnerom a kotolňou. Podľa informácií MIRRI, nie sme vôbec jediný, väčšina obcí nie je schopná to postaviť za peniaze, ktoré dostali. Je nám odporučené túto žiadosť stiahnuť a podať ju do plánu obnovy. Kapacita sa rozšíri o 22 detí, na jedno dieťa je približne 17 tisíc eur. Z tejto sumy vieme spraviť kontajner a kotolňu. Pôvodne sme rátali s tým, že keď zvýšime počet detí musíme rozšíriť aj kuchyňu. Keďže od septembra už nevaríme pre prvý stupeň základnej školy vo Veľkom Lapáši, lebo nám dali výpoveď, odišlo nám 120 stravníkov. Rozšírenie kuchyne už nie je také nutné hneď. Z plánu obnovy môžeme žiadať aj na viac MŠ. Starosta uviedol, že je to z vlastných zdrojov neufinancovateľné.

Poslanec Blaško uviedol, že z plánu obnovy byto mohlo byť 350 tisíc a bolo by fajn tam dostať aj kotolňu. Poslanec Dian porovnal incestíciu 700 tisíc pre 22 detí a 190 tisíc plus prerábka pre 22 detí. Ďalšie otázky poslanci nemali, starosta dal hlasovať o uznesení.

 

Uznesenie č. 28/2023

Obecné zastupiteľstvo v obci Malý Lapáš

 • schvaľuje

výpoveď zmluvy o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302021BQF3-221-67 z dôvodu, že obec nie je schopná realizovať projekt.

Za

7

Ing. Daniel Benko, Vladimír Benko, Ing. Marek Blaško, Peter Dian, Bc. Matej Grác, Ing. Juraj Husár, Martin Moravčík

Proti

0

 

Zdržal sa

0

 

Nehlasoval

0

 

Neprítomní

0

 

5. Interpelácie poslancov

Nikto z poslancov nepodal interpeláciu.

 

6. Diskusia poslancov

Poslanec Blaško upozornil na búchajúce poklopy na Športovej ulici. Starosta uviedol, že informoval prevádzkovateľ kanalizácie, zatiaľ riešenie nemáme, keďže tesnenia na to nie sú.

Poslanec Grác požiadal pridanie koberca pod kolotoč na ihrisku Na pažiti.

Poslanec Dian navrhol pridať kríky miesto borovíc, ktoré sa vypílili v škôlke. Starosta uviedol, že tam pôjde nájazdová rampa pre kočíky a preto to nie je vhodné. Poslanec Dian pripomenul chýbajúce návleky na topánky v MŠ. Starosta uviedol, že sa dali ušiť nové.

Poslanec Benko sa spýtal na autobusové zastávky na Pohranickej.

Starosta odpovedal, že VÚC vidí v novej zastávke nových klientov a je aj v ich záujme, aby táto zastávka bola. Trasu cez Piehoň nechcú šoféri, kvôli bezpečnosti. Návrhom VÚC je zmena dopravného značenia, čo závisí od dopravného inšpektorátu, my by sme robili projekt dopravného značenia, tak aby sa zároveň aj znížila rýchlosť. Predtým však túto situáciu prediskutovať s oddelením dopravy na VÚC a počkáme na ich návrhy.

Poslanci Benko a Moravčík navrhli ako jedno z riešení robiť jednosmerný okruh.

Starosta vyzval poslancov, či dajú súhlas vystúpiť prítomným hosťom.

Do diskusie sa prihlásil Roman Švihorík, poslanec OZ Veľký Lapáš, ktorý informoval o dohode starostov obcí Malý a Veľký Lapáš o uzávierke cesty kvôli stavbe chodníka počas dvoch víkendov a nie počas týždňa. Tiež informoval, že chodník bude aj pre obyvateľov Malého Lapáša. Starosta potvrdil túto dohodu.

Pán Švihorík sa spýtal na stav rekonštrukcie ČOV Malý Lapáš. Starosta potvrdil, že stavebné povolenie je platné a momentálne sa rokuje s vysúťaženou firmou, či je schopná dodať stavbu aj za dnešných podmienok. Obec má aktualizovaný rozpočet, ktorý je vyšší ako vysúťažená suma. Obec bude znova žiadať Envirofond o dotáciu. Obec tiež zvažuje zobrať úver z Envirofondu na stavbu ČOV.

Pán Švihorík sa vyjadril za obec Veľký Lapáš, že ak budú voľné miesta v základnej škole, tak ich deti z Malého Lapáša dostanú, predpokladá, že to bude 10 miest, ale nie je to oficiálna informácia. Pán Švihorík je rád, že konečne zasadne pracovná skupina.

Pán Švihorík sa spýtal, čo chce robiť Obec Malý Lapáš so svojou základnou školou. Odpovedal mu poslanec Blaško, ktorý ho informoval, že hľadáme zatiaľ iné riešenie, kam umiestniť deti a vyjadril presvedčenie, že sa nám podarí v budúcnosti mať svoju základnú školu.

Pán Kozár, poslanec obce Veľký Lapáš, sa spýtal, či obec Malý Lapáš zvažovala výjazd autobusu pri Hofferi na Nitru. Starosta odpovedal, že na pracovné rokovanie so starostkou, VÚC a Arrivou, si Arriva priniesla aj autobus, aby sme si trasu prešli. Už predchádzajúci starosta sa snažil o to, aby touto trasou išiel autobus, argument bol vždy, že sa tam odbočiť nedá. Dnes už tento argument nie je taký podstatný. Počas rokovaní Arriva navrhla vytvoriť aj zastávku na Veľkom Lapáš, s čím pani starostka súhlasila.

8. Záver

Ďalšie otázky prítomní nemali, starosta rokovanie ukončil.

V Malom Lapáši, 20.2.2023                                                                                        PaedDr. Peter Švec, Ph.D.

                                                                                                                                                      starosta obce