Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Prítomní:
p. Peter Vavro - starosta obce, p. PaedDr. Peter Švec Ph.D.- novozvolený starosta obce, p. Ing. Marek Blaško, p. Ing. Daniel Benko, Miroslav Együd, p. Ing. Marek Kostoláni, p. Drahoslava Filipčíková, p. Katarína Ballová, p. Ing. Magdaléna Dojčanová, p. Božena Trnková, p. Ing. Katarína Jančiová

Ospravedlnený: p. Ing. Dušan Macai

Program zasadnutia:
1) Úvodné náležitosti:
a) otvorenie zasadnutia,
b) určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice,
c) oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do zastupiteľstva a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného zastupiteľstva,
d) zloženie sľubu novozvoleného starostu, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom,
e) zloženie sľubu poslancov novozvoleného zastupiteľstva,
f) vystúpenie starostu
2) Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia zastupiteľstva
3) Voľba mandátovej a návrhovej komisie
4) Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov
5) Zriadenie komisie podľa čl. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov a voľba jej členov.
6) Poverenie zástupcu starostu obce
7) Určenie platu starostu
8) Návrh Rozpočtového opatrenia č. 04/2018
9) Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu obce na rok 2019
10) Rozpočet obce na rok 2019 a nasledujúce roky 2020, 2021
11) VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku
12) VZN o verejnej kanalizácii, odpadových vodách, vodách z povrchového odtoku a spoplatňovaní spracovania odpadových vôd na území obce Malý Lapáš
13) Správa o výsledku následnej kontroly pokladnice obce Malý Lapáš
14) Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 1. polrok 2019
15) Záver

K bodu č. 1:
a) Otvorenie zasadnutia:
Starosta obce p. Peter Vavro privítal všetkých prítomných a otvoril ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Malom Lapáši.
b) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Zapisovateľka OZ: Ing. Katarína Jančiová
Overovatelia zápisnice: Ing. Daniel Benko, Katarína Ballová
c) Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do zastupiteľstva a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného zastupiteľstva

Predsedníčka volebnej komisie p. Trnková oboznámila prítomných o výsledkoch volieb a odovzdala osvedčenia o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného zastupiteľstva.

d) Zloženie sľubu novozvoleného starostu, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom
P. Peter Švec ako novozvolený starosta obce zložil sľub a p. Peter Vavro mu odovzdal insígnie. Potom prevzal vedenie zasadnutia a vyzval poslancov novozvoleného zastupiteľstva aby zložili sľub.
„Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce a Slovenskej republiky. Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy budem pri výkone svojej funkcie starostu uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.“
Zložením sľubu a podpísaním sľubu sa ujíma funkcie starostu obce PaedDr. Peter Švec Ph.D.

Následne p. Daniel Benko, p. Marek Blaško, p. Drahoslava Filipčíková, p. Marek Kostoláni, p. Katarína Ballová a p. Miroslav Együd zložili sľub ako poslanci novozvoleného zastupiteľstva.
,,Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce, dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné
všeobecne záväzné právne predpisy a pri výkone svojej funkcie poslanca obecného zastupiteľstva ich budem uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.“
P. Dušan Macai sa ospravedlnil a sľub zloží na ďalšom zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Malom Lapáši. Týmto aktom sa končí funkčné obdobie doterajšieho obecného zastupiteľstva.

Po podpísaní sľubov vystúpil novozvolený starosta obce s príhovorom.

K bodu č. 2:
Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia zastupiteľstva
p. starosta podal návrh na prijatie zverejneného programu zasadnutia Obecného zastupiteľstva.
Obecné zastupiteľstvo súhlasilo s návrhom rokovania zasadnutia.

K bodu č. 3:
Voľba mandátovej a návrhovej komisie
Za predsedu bol navrhnutý: Ing. Marek Blaško
Za členov boli navrhnutí: Drahoslava Filipčíková a Ing. Marek Kostoláni
Mandátová a návrhová komisia bola v tomto zložení jednomyseľne schválená poslancami OZ.
Za: 6 poslancov Proti: 0 poslancov Zdržal sa: 0 poslancov

Podľa prezenčnej listiny boli prítomní 6 poslanci zo 7, čo znamená, že Obecné zastupiteľstvo je spôsobilé voliť a právoplatne sa uznášať. Mandátová komisia overila, že starosta a poslanci dostali osvedčenia o zvolení vydané miestnou volebnou komisiou, zložili predpísaný sľub a nevykonávajú funkciu nezlučiteľnú s funkciou starostu a poslanca OZ. Neprítomný poslanec zloží sľub na najbližšom zasadnutí OZ.

K bodu č. 4:
Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov
Podľa zákona o obecnom zriadení obecnému zastupiteľstvu je vyhradené zriaďovať a zrušovať orgány potrebné na samosprávu obce, ktorými sú najmä obecná rada a komisie OZ.
Starosta obce predložil návrh na zriadenie komisií, náplň ich práce a voľbu ich predsedov nasledovne:

1. Komisiu na riešenie priestupkov, verejného poriadku obce a životného prostredia -náplň práce komisie
• predkladá podnety na zabezpečenie verejného poriadku,
• spolupôsobí pri riešení susedských sporov, alebo priestupkov proti spolunažívaniu,
• podáva podnety na ochranu majetku obce a majetku občanov,
• podáva podnety na zabezpečenie poriadku, čistoty a hygieny v uliciach, verejných priestranstvách obce a verejne prístupných miestach
• spolupôsobí pri tvorbe a ochrane životného prostredia,
• spolupôsobí pri správe a údržbe verejnej zelene,
• kontroluje nakladanie s komunálnym odpadom,
• kontroluje zásobovanie vodou, odpadové vody,
• vyjadruje sa k návrhom na schválenie času predaja v obchodoch, prevádzkach služieb a na obecnom trhovisku a vykonáva kontrolu ich dodržiavania,
• z každého zasadnutia komisie vypracúva zápisnicu.
a) predseda komisie Miroslav Együd
b) členovia komisie: Katarína Ballová, Drahoslava Filipčíková
Za: 6 poslancov Proti: 0 poslancov Zdržal sa: 0 poslancov

2. Komisiu pre rozpočet, financie a správu obecného majetku - náplň práce komisie
• prejednáva návrh rozpočtu obce, jeho zmien, správy o čerpaní rozpočtu a záverečný účet obce, a predkladá písomné stanoviská pre rokovanie obecného zastupiteľstva,
• prejednáva návrh všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach a poplatkoch,
• prejednáva prijatia úverov a pôžičiek obce,
• dohliada na hospodárenie a nakladanie s majetkom obce a majetkom vo vlastníctve štátu prenechanom na dočasné hospodárenie, ak to určujú zásady hospodárenia s majetkom obce,
• posudzuje žiadosti o poskytnutie jednorazovej dávky sociálnej pomoci a predkladá odporučenie obecnému zastupiteľstvu,
• posudzuje žiadosti o poskytovanie dotácií z prostriedkov obce a predkladá svoje odporučenie obecnému zastupiteľstvu,
• z každého zasadnutia komisie vypracúva zápisnicu.
a) predseda komisie: Ing. Daniel Benko
b) členovia komisie: Miroslav Együd
Za: 6 poslancov Proti: 0 poslancov Zdržal sa: 0 poslancov

3. Komisiu kultúry, vzdelávania, mládeže a športu - náplň práce komisie
• posudzuje návrhy na rozvoj telesnej kultúry a športu v obci,
• spolupôsobí pri koordinácii jednotlivých športových klubov, škôl, školských zariadení a organizácií na území obce pri zabezpečovaní rozvoja telesnej kultúry a športu v obci,
• posudzuje návrhy na rozvoj masovej telesnej kultúry,
• vyjadruje sa k činnosti športových zariadení na území obce,
• spolupôsobí pri tvorbe a napĺňaní koncepcií rozvoja športu,
• spolupôsobí pri príprave kalendára športových podujatí v obci a v regióne.
• spolupôsobí pri koordinácii jednotlivých kolektívov záujmovo – umeleckej činnosti, školských zariadení a organizácií na území obce pri zabezpečovaní rozvoja kultúry v obci,
• koordinuje a kontroluje činnosť kultúrnych zariadení v obci,
• posudzuje návrhy na ochranu kultúrnych pamiatok, správu a údržbu miestnych historických pamiatok,
• spolupôsobí pri tvorbe a napĺňaní koncepcie kultúry,
• spolupôsobí pri tvorbe kalendára kultúrnych a spoločenských podujatí v obci a jeho regióne,
• z každého zasadnutia komisie vypracúva zápisnicu.
a) predseda komisie: Drahoslava Filipčíková
b) členovia komisie: Katarína Ballová, Ing. Daniel Benko
Za: 6 poslancov Proti: 0 poslancov Zdržal sa: 0 poslancov

K bodu č. 5:
Zriadenie komisie podľa čl. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov a voľba jej členov
Starosta obce predložil nasledovný návrh:
Komisiu na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov - náplň práce komisie
• prijíma každoročne písomné oznámenia starostu obce podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov a vedie ich evidenciu,
• posudzuje nezlučiteľnosť funkcie verejného funkcionára s výkonom nových funkcií, zamestnaní alebo činností,
• požaduje v prípade pochybnosti o úplnosti a pravdivosti údajov uvádzaných v oznámení od dotknutých funkcionárov vysvetlenia podľa ústavného zákona,
• podáva podnety príslušnému daňovému orgánu na začatie konania na preskúmanie úplnosti a pravdivosti písomných oznámení v prípade, ak nepovažuje podané vysvetlenie verejného funkcionára za dostatočné,
• poskytuje informácie o prijatých písomných oznámeniach a o údajoch nachádzajúcich sa v nich každej osobe v rozsahu a spôsobom ustanoveným osobitným predpisom, rešpektujúc pritom limity ustanovené ústavným zákonom a zákonom o ochrane osobných údajov,
• predkladá obecnému zastupiteľstvu návrhy na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu,
• preskúmava podnety na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu, najmä skúma či obsahujú náležitosti ustanovené ústavným zákonom a v prípade ich splnenia predkladá zastupiteľstvu návrhy na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu,
• udeľuje výnimky do jedného roka od ukončenia funkcie zo zákazov uvedených ústavným zákonom. Výnimku komisia udelí, ak je zrejmé, že zákaz je neprimeraný vzhľadom na povahu konania,
• kontroluje dodržiavanie ústavného zákona a príslušných ustanovení zákona o obecnom zriadení a v prípade potreby predkladá príslušné návrhy obecnému zastupiteľstvu,
• z každého zasadnutia komisie vypracúva zápisnicu.
a) predseda komisie: Ing. Marek Kostoláni (Doma dobre)
b) členovia komisie: Katarína Ballová (KDH), Ing. Marek Blaško (NEKA)
Za: 6 poslancov Proti: 0 poslancov Zdržal sa: 0 poslancov

K bodu č. 6:
Poverenie zástupcu starostu
Keďže kompetencia návrhu je stanovená zákonom starostovi obce, starosta poveruje do funkcie zástupcu starostu obce p. Ing. Daniela Benka – poslanca obecného zastupiteľstva.
Poslanci OZ vzali na vedomie poverenie zástupcu starostu obce.

K bodu č. 7:
Určenie platu starostu obce
OZ určuje v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov mesačný plat starostu Petra Šveca vo výške základného platu, ktorý mu podľa výpočtov patrí.
Za: 6 poslancov Proti: 0 poslancov Zdržal sa: 0 poslancov

K bodu č. 8:
Návrh rozpočtového opatrenia č. 04/2018
p. Jančiová oboznámila všetkých prítomných o navrhovaných zmenách v rozpočte, po ktorých celkový rozpočet zostáva vyrovnaný. Starosta obce navrhuje poslancom schváliť túto zmenu.
Za: 6 poslancov Proti: 0 poslancov Zdržal sa: 0 poslancov

K bodu č. 9:
Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu obce na rok 2019
Hlavná kontrolórka obce predniesla odborné stanovisko k návrhu rozpočtu na rok 2019 a roky 2020, 2021 a odporúčala poslancom OZ schváliť predložený návrh rozpočtu na rok 2019 a vziať na vedomie viacročný rozpočet na roky 2020 a 2021.

K bodu č. 10:
Rozpočet obce na rok 2019 a nasledujúce roky 2020, 2021
Starosta obce uviedol 3. pozmeňujúce návrhy na úpravu navrhovaného rozpočtu na rok 2019:
1. Bežné výdavky – 633 001 Interiérové vybavenie - zvýšiť z 1 500,00 EUR na 4 500,00 EUR
Za: 6 poslancov Proti: 0 poslancov Zdržal sa: 0 poslancov

2. Bežné výdavky – 633 002 Výpočtová technika – zvýšenie z 1 000,00 EUR na 1 500,00 EUR
Za: 6 poslancov Proti: 0 poslancov Zdržal sa: 0 poslancov

3. Kapitálové výdavky – 717 001 Komunikácie – zníženie z 32 178,30 EUR na 28 678,30 EUR
Za: 6 poslancov Proti: 0 poslancov Zdržal sa: 0 poslancov

Následne starosta obce navrhol poslancom OZ schváliť predložený návrh rozpočtu obce na rok 2019 s prijatými zmenami a vziať na vedomie viacročný rozpočet na roky 2020 a 2021.
Za: 6 poslancov Proti: 0 poslancov Zdržal sa: 0 poslancov

K bodu č. 11:
VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku
Starosta obce predniesol návrh rozpočtu a upozornil na zmeny, ktoré nastali oproti minulým VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku.
Ing. Daniel Benko uviedol 3. pozmeňujúce návrhy na úpravu zverejneného návrhu VZN:
1. § 14 odsek 1 bod b) – zvýšenie navrhovaného poplatku pre FO, ktorá je na území obce oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť z 25 EUR na 30 EUR ročne
Za: 6 poslancov Proti: 0 poslancov Zdržal sa: 0 poslancov

2. § 14 odsek 2 bod a) počet zberných nádob 2 ks 240l (4-6 občanov v domácnosti) a 3ks 240l nádob (7 a viac občanov)
Za: 6 poslancov Proti: 0 poslancov Zdržal sa: 0 poslancov

3. vypustenie bodu v § 14 odsek 2a) – nákup nádob nad povolené množstvo v domácnosti
Za: 6 poslancov Proti: 0 poslancov Zdržal sa: 0 poslancov

Obecné zastupiteľstvo v Malom Lapáši schvaľuje VZN č. 01/2019 o miestnych daniach a poplatku s prijatými zmenami.
Za: 6 poslancov Proti: 0 poslancov Zdržal sa: 0 poslancov

K bodu č. 12:
VZN o verejnej kanalizácii, odpadových vodách, vodách z povrchového odtoku a spoplatňovaní spracovania odpadových vôd na území obce Malý Lapáš
Starosta obce informoval prítomných o zmenách v návrhu tohto VZN. Menil sa prevádzkovateľ ČOV z AquaLaB spol. na Michel Servis. Vyškrtáva sa spojenie samostatne žijúca osoba v čl. 6 odseku 5 a zvyšuje sa cena stočného na 20EUR.

Ing. Daniel Benko navrhuje nasledovnú zmenu:
1. čl. 6 odsek 1 - zvýšenie ceny stočného za osobu na rok z navrhovaných 20 EUR na 22 EUR
Za: 6 poslancov Proti: 0 poslancov Zdržal sa: 0 poslancov

VZN o verejnej kanalizácii, odpadových vodách, vodách z povrchového odtoku a spoplatňovaní spracovania odpadových vôd na území obce Malý Lapáš č. 01/2019 bolo schválené poslancami OZ s uvedenými zmenami.
Za: 6 poslancov Proti: 0 poslancov Zdržal sa: 0 poslancov

K bodu č. 13:
Správa o výsledku následnej kontroly pokladnice obce Malý Lapáš
Hlavná kontrolórka obce predložila správu o kontrole pokladnice obce Malý Lapáš za kontrolované obdobie máj – september 2018.
Obecné zastupiteľstvo v Malom Lapáši berie na vedomie Správu o následnej kontrole pokladnice obce Malý Lapáš.

K bodu č. 14:
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 1. polrok 2019
Hlavná kontrolórka obce p. Dojčanová predniesla návrh kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2019. Starosta obce navrhuje schváli Obecnému zastupiteľstvu tento návrh.
Za: 6 poslancov Proti: 0 poslancov Zdržal sa: 0 poslancov

Diskusia:
Starosta obce vyzval prítomných k diskusií.
P. Blaško – ako sa dohodneme na termínoch zasadnutí OZ?
p. Švec – navrhujem vypracovať plán zasadnutí OZ na ďalšie zasadnutie, kde by som navrhoval aj schváliť pridanie členov z radu občanov do komisií OZ.

p. Vavro si následne zobral slovo aby v krátkosti zhrnul obdobie počas jeho funkcie starostu a poďakoval poslancom Obecného zastupiteľstva, pracovníkom obce i všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom zapojili do rozvoja obce Malý Lapáš.

 

K bodu č. 15:
Záver
Starosta obce poďakoval poslancom Obecného zastupiteľstva a všetkým prítomným za účasť, a tak ukončil ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva.

 

 

Ing. Daniel Benko                           Katarína Ballová
Overovateľ zápisnice                    Overovateľ zápisnice

 

V Malom Lapáši, dňa 08.12.2018

 

PaedDr. Peter Švec Ph.D.
starosta obce Malý Lapáš