Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Prítomní:
p. Peter Vavro - starosta obce, p. PaedDr. Peter Švec PhD., p. Vladimír Benko, p. Ing. Marek Blaško,
p. Milan Plánka, p. Ing. Daniel Benko, p. Ing. Marek Kostoláni, p. Miroslav Együd, p. Ing. Magdaléna Dojčanová

Overovatelia zápisnice: p. Ing. Marek Blaško, p. Ing. Daniel Benko
Zapisovateľka 16. zasadnutia OZ: Ing. Katarína Jančiová

Program zasadnutia:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Interpelácia poslancov
4. Návrh VZN č. 05/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb
5. Rozpočtové opatrenie č. 02/2017 - návrh
6. Informácia o projektoch
7. Informačný systém obce
8. Rôzne
9. Uznesenia
10. Záver

K bodu č. 1:
Otvorenie zasadnutia:
Starosta obce p. Peter Vavro privítal prítomných poslancov obecného zastupiteľstva, ako aj prítomných hostí a otvoril 18. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Malom Lapáši.

K bodu č. 2:
Kontrola plnenia uznesení:
Prijaté uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia boli riadne splnené.

K bodu č. 3:
Interpelácia poslancov
p. Švec – navrhol pravidelnejšie čistenie kanalizácie a prečerpávačky. Pozrie sa znenie prevádzkového poriadku a prípadne sa doplní o pravidelné čistenie každé 3 mesiace.

p. Kostoláni – ako je to so Zelenou výzvou?
- výzva bola zrušená, máme sa uchádzať v 2. kole

- p. Jánošík a jeho stavby – základy sú až po cestu, jarok tam už nie je, má tam parkovisko a je tam vysypaný betón – mal by to dať do pôvodného stavu
- s p. Jánošíkom sme to už riešili, má tam dať rúlu, upraví a dá to do pôvodného stavu
- p. Švec – p. Jánošík povedal, že ide robiť pretlak pod vodovod, takže to upraví potom

- v októbri sa hovorilo, že bude nová cesta, treba riešiť ako to upravíme, ak nedostaneme peniaze

- v auguste sa riešili pripravované dokumenty k projektu, teraz si zasa zmysleli, že idú znovu všetko kontrolovať od začiatku. Tento týždeň bola konečne schválená MAS. Až v priebehu budúceho roka sa možno budú môcť začať podávať projekty.

p. Blaško – cesty treba dosypať, keďže už ide zimné obdobie, je skoro tma a cesty sú v katastrofálnom stave
- p. Šimončík už začal dosýpať a tento týždeň sa bude venovať takýmto úpravám

p. Švec – čistička – ako je to so žiadosťou na rozšírenie ČOV? A do VZN je potrebné zahrnúť, aby sa nepripájali obyvatelia
- k 31.10.2017 bola podaná žiadosť na Environmentálny fond. Sú 2 možnosti – ENVIROFOND alebo skúsiť vodárenskú spoločnosť, ktorá by nás mohla zahrnúť do svojich projektov financovania
- prečerpávačka sa cez týždeň vytiahla, ešte budúci týždeň príde vytiahnuť prečerpávačku a potom prinesie nové kaly

p. Együd – ako je to so zberným dvorom, o ktorom sme sa bavili na minulých zasadnutiach?
- materiál je nakúpený, čakáme na vyjadrenie z Okresného úradu. Ak nám to povolia bude potrebná brigáda na oplotenie.

- na obecných cestách sa nemá stáť a po Hlavnej ulici sa nedá ani prejsť poriadne, pretože p. Jánošík tam stojí s autami
- p. Lisý má priniesť tento týždeň projekt, keď tam bude zákaz státia, bude sa to môcť už riešiť s políciou
p. Švec – musí byť aj spomaľovač v projekte? Na Hlavnej ulici by určite mal byť jeden.
p. Plánka – ešte aj tú značku 40 vykopali, keď si kopali plochu na parkovanie
- počkáme na projekt, stretneme sa a upravíme si tam veci, ktoré potrebujeme

p. Blaško – nemohlo by sa zakúpiť nejaké vyhrievacie zrkadlo, pretože to ktoré máme na Pohranickej ulici je ráno zahmlené a je to tam nebezpečné.

p. Nemcová – zrkadlo by bolo potrebné aj na Hlavnej ulici oproti Čerešňovej ul.

p. Plánka – ako je to s hájom, pretože tie suché stromy by mohli začať padať pri silnejšom vetre
- p. Ivanič má už vybavený samovýrub, takže bude na tom pracovať

p. Kostoláni – kedy bude prebiehať výsadba nových stromov pri Novom dvore?
- výrub stromov bol schválený s tým, že výsadba prebehne do 15.12.2017
- vykopali už odvodňovací kanál, postupne tam dovážajú zem

K bodu č. 4:
Návrh VZN č. 05/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb
p. kontrolórka objasnila OZ a prítomným občanom, znenie VZN – jedná sa o to, že obec umožnila uplatňovať FO a PO vybavovanie služieb cez portál DCOM a Slovensko.sk
Obecné zastupiteľstvo schválilo jednohlasne VZN č. 05/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb.

K bodu č. 5:
Rozpočtové opatrenie č. 02/2017
V tomto bode p. Jančiová informovala zúčastnených o presunoch medzi jednotlivými podpoložkami v rámci bežných výdavkov rozpočtu. Obecné zastupiteľstvo prijalo návrh úpravy rozpočtu.

K bodu č. 6:
Informácie o projektoch
P. starosta informoval poslancov OZ a občanov o podávaných projektoch:
Výzva na rekonštrukciu kultúrneho domu – uznali nám väčšinu dokumentov z predošlej žiadosti, ktorú sme podávali, už len doplníme niektoré doklady a podáme žiadosť.

Projekt na rekonštrukciu požiarnej zbrojnice – bol podaný, čakáme na prerozdeľovanie financií.

K bodu č. 7:
Informačný systém obce
Oslovili sme viacero firiem, nie je to lacné. Navrhujem aby sme sa stretli (poslanci) a rozhodli sa pre najlepšiu ponuku. Môžeme to schváliť potom na najbližšom zasadnutí v decembri a v januári, vo februári by to malo byť vyrobené. Po zime by sa mohlo začať s inštaláciou smerových tabúľ.

K bodu č. 8:
Rôzne:
Starosta obce predložil poslancom GP zhotovené GEOPLAN Lydik s.r.o. na zámenu pozemkov medzi obcou a p. Rastislavom Niklom. Jedná sa o zámenu z dôvodu vytvorenia chodníka v lokalite Jager, ktorá umožní prechod na peši do centra obce a zároveň v tomto priestore sa bude viesť verejná kanalizácia. Keďže sa jedná o priamu výmenu, starosta navrhol zámenu na základe Zák. 138/91 Zb. §9a, odst 8 písm e o prevodoch majetku podľa osobitného zreteľa. Poslanci s uvedeným návrhom súhlasili počtom hlasov sedem

Verejné osvetlenie
Obec zriadila v nových lokalitách 14 ks svetelných bodov.
Spoločnosť GREP, s ktorou už máme uzavretú zmluvu nám dodá svietidlá a tým sa navýši aj mesačná suma, ktorú platíme.
Náklady na nové osvetlenie prekrývame s poplatkami za rozvoj.

Hostinec u Zemanov
Žiadosť o vydanie súhlasu na umiestnenie stávkového terminálu - na podávanie zápasov NIKÉ
6 zo 7 poslancov súhlasilo o umiestnení stávkového terminálu v Hostinci u Zemanov. Jeden poslanec, p. Daniel Benko sa zdržal.

Obchod
Máme záujemcu p. Petra Opátha – zatiaľ to nie je na 100%, ale je to na dobrej ceste.
p. Švec – kontaktoval som viacerých predajcov a buď odpísali, že nemajú záujem alebo ani neodpísali. Je ťažké niekoho nájsť, všetkých odrádza blízkosť Nitry.

Cintorín
p. Plánka – malo by sa to tam upratať, skultúrniť.
- začali sa tam vypilovať stromy a rôzne chamrade. Dávame to postupne do poriadku.

p. Lehocký – ako je to s vodovodom pri Jágeri?
- dúfame, že na jar už dostaneme peniaze z projektu.

p. Földeši – nebude lepšie, ak sa Slnečná ulica začne robiť na jar ako teraz? Aby to nezostalo nedokončené na zimu.

p. Antal – kedy sa tá Slnečná ulica vôbec bude robiť?
- v pondelok prídu rúle a v priebehu týždňa práce na Slnečnej ulici dokončíme.

p. Filipčíková – autá stoja na ceste (na Hlavnej aj na ul. Sv. Martina), nedá sa poriadne ani prejsť, ešte stále to nie je doriešené.
Na každom kroku sa niečo začne, materiál zostane neuprataný. Ako keby sme si už nevážili to čo zostane, ako keby sa to už nedalo použiť. Lampa pri konečnej autobusovej zástavke tiež ešte nie je vyriešená ako bolo sľúbené na minulých zasadnutiach.

p. Földeši – na Čerešňovú ulicu bude tiež treba priviezť kameň.
- p. Filipčíková má pravdu, nič sa nedokončí – robila sa dlažba na parkovisku pri škôlke aj terasa k Hostincu, ale zábradlie sa už neosadilo, deti tam behajú je to nebezpečné. Niečo sa robí, zostanú jamy otvorené, rovnako nebezpečné.

p. Nemky – kedy sa odprace ten odpad pred ČOV?
- kanalizácia – kontrolovali ste a zasa sa to nedokončilo.

K bodu č. 9:
Prijaté uznesenia:

Uznesenie č. 126/2017:
Obecné zastupiteľstvo v Malom Lapáši:
Poveruje hlavnú kontrolórku spracovaním VZN o zákaze pripojenia nových obyvateľov ku kanalizácií.
Z: hlavná kontrolórka obce
T.: 31.12.2017

Uznesenie č. 127/2017:
Obecné zastupiteľstvo v Malom Lapáši:
Jednohlasne schvaľuje návrh VZN č. 05/2017 o o zavedení a poskytovaní elektronických služieb.
T.: 05. 12. 2017

Uznesenie č. 128/2017:
Obecné zastupiteľstvo v Malom Lapáši:
Jednohlasne prijalo návrh úpravy rozpočtu 02/2017.
T: 16. 11. 2017

Uznesenie č. 129/2017:
Obecné zastupiteľstvo v Malom Lapáši:
Ukladá starostovi obce zabezpečiť úpravu ciest – dosýpaním kameňa.
Z: Starosta obce
T: 15. 12. 2017

Uznesenie č. 130/2017:
Obecné zastupiteľstvo v Malom Lapáši:
Schvaľuje zámenu nehnuteľnosti uvedenú v GP č. 256/2017 zhotoveného GEOPLAN Lydik s.r.o. a to nasledovne: Obec zamieňa novovzniknutú parc. č. 484/183 orná pôda o výmere 39 m2, ktorá je vo vlastníctve obce za parc. č. 484/184 orná pôda o výmere 41 m2 vo vlastníctve p. Rastislava Nikela a manž. Andrei. Pri výmene sa využíva znenie § 9a odst. 8písm. e/ zák. 138/91 Zb – využitie osobitného zreteľa a to z dôvodu potreby vytvorenia bezpečného prístupu občanov do centra obce.
Za hlasovalo sedem prítomných poslancov.
Z: Starosta obce
T: 31. 12. 2017

Uznesenie č. 131/2017:
Obecné zastupiteľstvo v Malom Lapáši:
Súhlasí s navýšením 14 svietidiel a uzatvorením dodatku ku Koncesnej zmluve s firmou GREP, ktorou sa upravia podmienky splácania prenájmu na uvedené svietidlá

Uznesenie č. 132/2017:
Obecné zastupiteľstvo v Malom Lapáši:
Súhlasí, 6 zo 7 poslancov (jeden sa zdržal hlasovania) s umiestnením stávkového terminálu v Hostinci u Zemanov.

Uznesenie č. 133/2017:
Obecné zastupiteľstvo v Malom Lapáši:

Záver:
Na záver starosta obce poďakoval prítomným poslancom obecného zastupiteľstva, ako aj ostatným prítomným za aktívnu účasť a ukončil 18. zasadnutie obecného zastupiteľstva v Malom Lapáši.

 

Peter Vavro
starosta obce Malý Lapáš