Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Nahrávka:

Prítomní:

PaedDr. Peter Švec Ph.D.- starosta obce, Katarína Ballová, Ing. Marek Blaško – zástupca starostu, Drahoslava Filipčíková, Ing. Marek Kostoláni, Ing. Dušan Macai, Martin Moravčík, Ing. Gabriela Baková - hlavný kontrolór

Neprítomní: Mgr. Jana Nemcová (ospravedlnená, dôvod: PN)

Program rokovania

 1. Otvorenie a schválenie programu
 2. Určenie návrhovej a mandátnej komisie
 3. Rozpočtové opatrenia
 4. Výročná správa obce Malý Lapáš za rok 2021
 5. VZN Obce Malý Lapáš č. 07/2022 o zriadení Materskej školy, Hlavná ulica 90/3, Malý Lapáš a Výdajnej školskej jedálne, Hlavná ulica 90/3, Malý Lapáš, ako súčasť Materskej školy Hlavná ulica 90/3, Malý Lapáš
 6. Kúpne zmluvy (pozemky na ihrisku)
 7. Kúpna zmluva - vodovod
 8. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2022
 9. Správa o plnení úloh komunitného plánu sociálnych služieb za rok 2021
 10. Rôzne
 11. Interpelácia poslancov
 12. Diskusia poslancov

1. Otvorenie a schválenie programu

Na úvod starosta privítal prítomných, skonštatoval, že OZ je uznášaniaschopné, otvoril pokračovanie 25. zasadnutia obecného zastupiteľstva a dal hlasovať o návrhu programu zasadnutia, tak ako bol zverejnený.

Starosta vyzval poslancov na doplnenie alebo zmenu programu. Nikto z poslancov nemal návrh na doplnenie alebo zmenu.

Obecné zastupiteľstvo v obci Malý Lapáš

 • schvaľuje

program 25. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Malý Lapáš dňa 13. 10. 2022.

Za

6

Ing. Marek Blaško, Katarína Ballová, Drahoslava Filipčíková, Ing. Marek Kostoláni, Ing. Dušan Macai, Martin Moravčík

Proti

0

 

Zdržal sa

0

 

Nehlasoval

0

 

Neprítomní

1

Mgr. Jana Nemcová

2. Určenie návrhovej a mandátnej komisie

Starosta vyzval poslancov na nominovanie členov návrhovej a mandátnej komisie. Za predsedu komisie bol navrhnutý poslanec Macai, ostatní členovia Ballová, Moravčík.

Predseda komisie poslanec Macai potvrdil, že OZ je uznášaniaschopné v trojpätinovej väčšine.

Obecné zastupiteľstvo v obci Malý Lapáš

 • schvaľuje

členov návrhovej a mandátnej komisie v zložení:  

Predseda:   Ing. Dušan Macai                           

Člen:              Katarína Ballová

Člen:              Martin Moravčík

Za

6

Ing. Marek Blaško, Katarína Ballová, Drahoslava Filipčíková, Ing. Marek Kostoláni, Ing. Dušan Macai, Martin Moravčík

Proti

0

 

Zdržal sa

0

 

Nehlasoval

0

 

Neprítomní

1

Mgr. Jana Nemcová

3. Rozpočtové opatrenia

Starosta uviedol, že rozpočtové opatrenie bolo poslancov zaslané a požiadal ich o diskusiu. Poslanec Blaško sa spýtal na položku mínus 10 000 eur na režijných poplatkoch. Starosta odpovedal, že od začiatku septembra Obec Veľký Lapáš na svoju žiadosť už neodoberá stravu od nás a preto máme pokles na režijných nákladoch za vyrobenú stravu. Naďalej varíme pre Materskú školu Veľký Lapáš.

Starosta informoval, že hlavná úprava je prístavba k spoločenskej miestnosti. V dnešný deň prebehla kolaudácia, všetky stanoviská sú bez pripomienok. Obec počká na stanoviská a následne dá zapísať stavbu na kataster. Až potom môžeme požiadať Ministerstvo školstva o zaradenie do siete. Starosta poďakoval poslankyni Ballovej za jej iniciatívu zrealizovať prístavbu na celú šírku budovy. Ďalšie zmeny v rozpočte sa týkajú cien energií. Ďalšia zmena je úprava príspevku za pobyt v zariadení sociálnych služieb za zosnulého p. Ballu, za ktoré obec platila pobyt od roku 2019. Obec si bude náklady nárokovať v dedičskom konaní. Navýšenie nákladov na prístavbu spočíva v jej rozšírení a vyvolaných investíciách, ako úprava terénu, zábradlia, ďalšie zvody bleskozvodu, múriky.  Celkový rozpočet sa nemení, len sa popresúvali položky.

Poslankyňa Ballová sa spýtala na navýšenie miezd. Starosta odpovedal, že sa jedná o v lete schválenú 500 eurovú odmenu pre všetkých zamestnancov v štátnej a verejnej správe. Na obci sú to referenti, učiteľky, kuchárky, školníčka. Odmena musí byť vyplatená do konca roka. Poslankyňa Ballová spýtal, či cesta stála toľko koľko bola rozpočtovaná, starosta odpovedal, že menej ako bola vysúťažená.

Ostatné otázky poslanci nemali, starosta dal hlasovať o uznesení.

Obecné zastupiteľstvo v obci Malý Lapáš

 • schvaľuje

úpravu rozpočtu č. 07/2022 k 13.10.2022, ktorou sa mení rozpočet obce nasledovne:

Názov

Upravený rozpočet k 30.09.2022

Úprava rozpočtu

Upravený rozpočet k 13.10.2022

Bežné príjmy

723 890,60

10 880,64

734 771,24

Bežné výdavky

555 484,30

22 233,93

577 718,23

Bežný rozpočet

168 406,30

 

157 053,01

 

     

Kapitálové príjmy

10 111,72

0,00

10 111,72

Kapitálové výdavky

201 712,02

-11 353,29

190 358,73

Kapitálový rozpočet

-          191 600,30

 

-          180 247,01

 

     

FO príjmové

30 000,00

0,00

30 000,00

FO výdavkové

6 806,00

0,00

6 806,00

FO rozpočet

23 194,00

 

23 194,00

 

     

Celkové príjmy

764 002,32

10 880,64

774 882,96

Celkové výdavky

764 002,32

10 880,64

774 882,96

Celkový rozpočet

0,00

 

0,00

 

Za

6

Ing. Marek Blaško, Katarína Ballová, Drahoslava Filipčíková, Ing. Marek Kostoláni, Ing. Dušan Macai, Martin Moravčík

Proti

0

 

Zdržal sa

0

 

Nehlasoval

0

 

Neprítomní

1

Mgr. Jana Nemcová

 

4. Výročná správa obce Malý Lapáš za rok 2021

Starosta uviedol, že výročná správa bola zverejnená na webe a vyzval poslancov na diskusiu. Poslanci nemali žiadne otázky a preto dal starosta hlasovať o uznesení. Správa audítora ešte nie je vypracovaná, bude sa o nej rokovať, keď bude doručená.

Obecné zastupiteľstvo v obci Malý Lapáš

 • berie na vedomie

Výročnú správu obce Malý Lapáš za rok 2021.

            Za

6

Ing. Marek Blaško, Katarína Ballová, Drahoslava Filipčíková, Ing. Marek Kostoláni, Ing. Dušan Macai, Martin Moravčík

Proti

0

 

Zdržal sa

0

 

Nehlasoval

0

 

Neprítomní

1

Mgr. Jana Nemcová

5. VZN Obce Malý Lapáš č. 07/2022 o zriadení Materskej školy, Hlavná ulica 90/3, Malý Lapáš a Výdajnej školskej jedálne, Hlavná ulica 90/3, Malý Lapáš, ako súčasť Materskej školy Hlavná ulica 90/3, Malý Lapáš

Starosta uviedol, že VZN bolo zverejnené a hovorí o tom, že sa zriaďuje materská škola a výdajňa školskej jedálne. Po získaní zaradenia do siete od ministerstva a súhlase hygieny je možné začať škôlku prevádzkovať.

Poslankyňa Ballová sa spýtala, či obec informovala rodičov. Starosta uviedol, že rodičia dostali rozhodnutie o neprijatí a pokiaľ nebude táto škôlka zaradená v sieti, nemôžeme vydať rozhodnutie o prijatí.

Poslankyňa Filipčíková sa spýtala, či keď sa dostavia Materská škola z dotácie, či sa tieto priestory vrátia na pôvodný účel. Starosta odpovedal, že áno. Prístavba je postavená tak, že detské WC sa vymenia za dospelácke s kabínkami, umývadla sa dvihnú vyššie, šatňa zostane šatňou. Investícia neboli vyhodené peniaze.

Obyvatelia nemali k VZN žiadne pripomienky, pripomienku k rokovaniu poslala poslankyňa Nemcová, ktorá chcela zaradiť do VZN spádovú škôlku. Starosta reagoval, že VZN obec už má VZN č. 04/2021 o určení spádovej materskej školy. Pripomienka sa preto neakceptuje.

Poslanec Blaško požiadal o ozrejmenie ďalšieho postupu s materskou školou. Starosta uviedol, že obec čaká na doručenie stanoviska hygieny, hasičov a inšpektorátu práce. Následne Obec Veľký Lapáš vydá kolaudačné rozhodnutie, ktoré sa podá na kataster, aby sa zapísala zmena účelu stavby z predajne potravín na polyfunkčnú budovu. Zápis na katastri sa nedá spraviť zrýchleným konaním. Maximálna doba na vykonanie zápisu je 60 dní. Obec sa pokúsi požiadať o skorší zápis. Keď bude na liste vlastníctva zmenený účel budovy, môže ministerstvo zaradiť materskú školu do siete. Žiadosť na ministerstve je podaná, čaká sa na doplnenie podkladov. Obec má vypracované prevádzkové poriadky, zriaďovacie listiny, prijatú učiteľku. Akonáhle dostaneme zaradenie do siete, môžeme vydať rozhodnutia o prijatí.

Poslanci nemali ďalšie otázky, starosta dal hlasovať o uznesení.

Obecné zastupiteľstvo v obci Malý Lapáš

 • prijíma

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Malý Lapáš č. 07/2022 o zriadení Materskej školy, Hlavná ulica 90/3, Malý Lapáš a Výdajnej školskej jedálne, Hlavná ulica 90/3, Malý Lapáš, ako súčasť Materskej školy Hlavná ulica 90/3, Malý Lapáš

Za

6

Ing. Marek Blaško, Katarína Ballová, Drahoslava Filipčíková, Ing. Marek Kostoláni, Ing. Dušan Macai, Martin Moravčík

Proti

0

 

Zdržal sa

0

 

Nehlasoval

0

 

Neprítomní

1

Mgr. Jana Nemcová

 6. Kúpne zmluvy (pozemky na ihrisku)

Obec postupne odkupuje pozemky na ihrisku. Medzičasom sa pani Krauszová rozhodla predať svoj podiel na parcele E 150. Kúpa však musí schválená zastupiteľstvom. Podiel pani Krauszovej je 1/9 a hodnota podľa znaleckého posudku je 479,87 eur. Starosta na mape ukázal poslancom, o ktorú parcelu sa jedná. Pri tejto parcele už má obec podiel. Poslanci otázky nemali, starosta dal hlasovať o uznesení.

Obecné zastupiteľstvo v obci Malý Lapáš

 • Súhlasí
 • s kúpou nehnuteľnosti reg. E, parc. č. 150, v kat. území Malý Lapáš, druh pozemku Trvalý trávny porast, s výmerou 791 m2, zapísanej na LV č. 1787, kat. úz. Malý Lapáš, okres Nitra v podiele 1/9 vo vlastníctve Marta Krauszová, rod. XXXXX, bytom Braneckého 1505/3, 949 01 Nitra, SR, dátum narodenia: XXXXXXX za cenu 479,87 EUR do majetku obce Malý Lapáš.

 

Za

6

Ing. Marek Blaško, Katarína Ballová, Drahoslava Filipčíková, Ing. Marek Kostoláni, Ing. Dušan Macai, Martin Moravčík

Proti

0

 

Zdržal sa

0

 

Nehlasoval

0

 

Neprítomní

1

Mgr. Jana Nemcová

 7. Kúpna zmluva – vodovod

Od tohto roka vstúpil do platnosti nový vodný zákon. Vlastníkom vodovodu už nemôže byť ktokoľvek, ale len obec alebo vodárenská spoločnosť. Investor v novej lokalite pri Zoborskej ulici vybudoval vodovod a skolaudovať ho musí už obec. Starosta ukázal na mape poslancom umiestnenie vodovodu. Obec kupuje vodovod za 1 eur. Investor buduje v lokalite všetky siete predtým ako bude stavať rodinné domy. Vodárenská spoločnosť nemá záujem prevziať vodovod. Preberajú len vodovody, ktoré sa napájajú na ich, tam kde sa napája na obec, nechávajú obci. Vodovod bude v prevádzke ZSVS.

Poslanec Macai uviedol, že je to štandard, poslanec Blaško upozornil, aby boli odovzdané všetky podklady. Ďalšie pripomienky poslanci nemali, starosta dal hlasovať o uznesení.

Obecné zastupiteľstvo v obci Malý Lapáš

 • Súhlasí
 • s kúpou vodnej stavby v rozsahu
  • SO-200 Vodovod a vodovodné prípojky
   • vodovod - dl. 407,5 m
   • vodovodné prípojky – 30 ks
  • SO-300 Kanalizácia a kanalizačné prípojky
   • splašková kanalizácia - dl. 356 m
   • kanalizačné prípojky – 30 ks

stavebníka Madabo, s.r.o., Hollého 7, 949 01 Nitra, IČO: 52894011 situované na pozemku s parc. č. 440/367 – register „C“ povolené rozhodnutím Okresného úradu č. OU-NR-OSZP3-2021/029085-004 do majetku obce Malý Lapáš za cenu 1,00 EUR.

 

Za

6

Ing. Marek Blaško, Katarína Ballová, Drahoslava Filipčíková, Ing. Marek Kostoláni, Ing. Dušan Macai, Martin Moravčík

Proti

0

 

Zdržal sa

0

 

Nehlasoval

0

 

Neprítomní

1

Mgr. Jana Nemcová

 8. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2022

Starosta požiadal pani kontrolórku o predstavenie plánu kontrolnej činnosti. Pani kontrolórka uviedla, že plán bol poslaný a požiadala o pripomienky. S kontrolou pokladne už pani kontrolórka začala. Výsledkom kontroly bude správa, ktorá bude zverejnená. Ďalšie otázky poslanci nemali, starosta dal hlasovať o uznesení.

Obecné zastupiteľstvo v obci Malý Lapáš

 • schvaľuje

plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Malý Lapáš na II. polrok 2022

 • poveruje

hlavného kontrolóra obce Malý Lapáš na výkon kontroly v súlade so schváleným plánom kontrolnej činnosti.

Za

6

Ing. Marek Blaško, Katarína Ballová, Drahoslava Filipčíková, Ing. Marek Kostoláni, Ing. Dušan Macai, Martin Moravčík

Proti

0

 

Zdržal sa

0

 

Nehlasoval

0

 

Neprítomní

1

Mgr. Jana Nemcová

9. Správa o plnení úloh komunitného plánu sociálnych služieb za rok 2021

Starosta požiadal poslancov o pripomienky k správe. Starosta prečítal niektoré časti, ako príspevky pre seniorov, mikulášske balíčky, zľavy na kanalizáciu a odpady, dvom domácnostiam sa pred Vianocami každoročne materiálne pomohlo a 14 rodičom bol poskytnutý rodičovský príspevok. Poslanci nemali otázky a starosta dal hlasovať o uznesení.

Obecné zastupiteľstvo v obci Malý Lapáš

 • berie na vedomie

správu o plnení úloh komunitného plánu sociálnych služieb za rok 2021

Za

6

Ing. Marek Blaško, Katarína Ballová, Drahoslava Filipčíková, Ing. Marek Kostoláni, Ing. Dušan Macai, Martin Moravčík

Proti

0

 

Zdržal sa

0

 

Nehlasoval

0

 

Neprítomní

1

Mgr. Jana Nemcová

10. Rôzne

V tomto bode neboli predložené žiadne materiály.

11. Interpelácia poslancov

Poslanci nemali žiadne interpelácie.

12. Diskusia poslancov

Poslankyňa Ballová sa spýtala, či je pravda, že pani Duchoňová podala žiadosť, že chce predať obci pozemok popri potoku za cenu 30 eur / m2. Starosta reagoval, že odpoveď ešte neposlal, potrebuje si ju prekonzultovať s právnikom. Je na diskusiu čo vlastne chcú predať a či je potrebný znalecký posudok a kto ho vypracuje.

Poslankyňa Filipčíková sa spýtala na autobusy. Starosta uviedol, že každý rok v tomto čase obec zasiela pripomienky k zmenám cestovných poriadkov. Obec vyzýva ľudí na zaslanie pripomienok, ktoré potom posúvame na VÚC a Arrivu. Na pracovnom stretnutí sme sa znova otvorili tému zastávok na Nitrianskej ulici, aby autobus prechádzal obcou a nevracal sa po tej istej trase. Obec pozvala na stretnutie zástupcov VÚC a Arriva a priamo v terénu si pozrieme možné umiestnenie nových zastávok.

Šoféri sa sťažujú na cestu smerom na Veľký Lapáš, z dôvodu výstavby chodníka. Na stretnutie sme preto pozvali aj pani starostku. Poslankyňa Filipčíková sa spýtala, či sa uvažuje o zrušení zastávky Čerešňová. Starosta uviedol, že nám hrozí odrezanie od spojov, ak dopravca odmietne z chodiť po ceste z Veľkého Lapáša. Autobus by musel chodiť po Nitrianskej a točiť sa Na pažiti. Toto je krajné riešenie a dúfame, že nenastane. Snahou obce je aby autobus chodil aj cez dedinu aj vrchom.

Poslankyňa Ballová sa spýtala, ako dopadlo rokovanie s Veľkým Lapášom a školou. Na obecnom zastupiteľstve bolo povedané, že až nové zastupiteľstvo to bude riešiť. Regionálny školský úrad to chce riešiť tiež až po voľbách. Poslankyňa Ballová sa spýtala na rokovanie OZ Veľký Lapáš pri zrušení. Starosta odpovedal, že zastupiteľstvo o zrušení školského obvodu rokovalo znova a tentokrát nepripustili žiadnu diskusiu a odmietli aj vystúpenie starostu z Malého Lapáša. Následne prišla výpoveď školského obvodu.

Poslanec Kostoláni sa spýtal, či v prípade, že bude školský obvod napríklad na Chrenovej, či je pre detí povinný. Starosta odpovedal, že nie je, rodič môže dať dieťa do ktorejkoľvek školy. Starosta informoval poslancov, že z Plánu obnovy a odolnosti by bolo možné školu dokončiť bez spolufinancovania, keďže na jedno dieťa je takmer 14 000 eur. Ak by do toho išli obe obce, mali by vyššiu šancu. Ale Veľký Lapáš chce v škole zriadiť zdravotné stredisko alebo denný stacionár.

Poslankyňa Ballová upozornila, že obec sa nemala rozširovať, teraz nemáme kde dávať deti. Starosta pripomenul, že obec Veľký Lapáš narástla rovnakým tempom a znova zopakoval, že zastavené územie zostalo rovnaké ako v starom územnom pláne. V novom územnom pláne sú lokality aj na novú škôlku, na občiansku vybavenosť.

Poslankyňa Ballová sa spýtala, ako dopadla brigáda pri cintoríne. Starosta odpovedal, že dobre, avšak stále sme tam boli tí istí, ako pri výsadbe stromov, ako pri oprave detských ihrísk. Poslanec Blaško pripomenul, že sú vyzbierané peniaze na výsadbu kríkov. Treba sa rozhodnúť, čo sa tam zasadí. Robota tam ešte je, napríklad oplotenie. Tiež hodnotí brigádu tak, že dopadla dobre. Starosta uviedol, že chýbalo 6 paliet zatrávňovačov. Tie sa nakúpili sponzorsky, takže to rozpočet nezaťaží.

Ďalšie otázky poslanci nemali a dali slovo prítomným občanom.

V diskusii vystúpili obyvatelia ulice Sv. Martina ohľadom značky zákaz státia. Z pohľadu poslancov značka mala význam, lebo mnoho obyvateľov si upravilo vstupy a vedia parkovať na svojich pozemkoch alebo mimo cesty. Starosta uviedol, že obec plánuje vybudovať parkovisko nad materskou školou po tom, čo sa rozšíri. To by vyriešilo problém s parkovaním návštev. Znova starosta pripomenul, že cesta nemá dostatočnú šírku aby sa na nej mohlo stáť. Zákaz státia tam platí aj keď tam nie je značka. Značka umožňuje riešiť zákaz aj obci, nielen polícii. Výsledkom diskusie je, že obec opätovne vyzve obyvateľov, ktorý parkujú na ulici. Obec zváži vypracovanie dodatkovej tabuľky k značke, avšak pokiaľ ani domáci nie sú ochotní parkovať mimo cesty, nemá význam riešiť návštevy. Zároveň sa značka odokryje.

Pán Slováčik uviedol, že cena určená znalcom nie je správna a spýtal, prečo nedostal odpoveď, či bude obec akceptovať cenu podľa znaleckého posudku, ktorý si dá vypracovať on. Starosta povedal, že nemôže garantovať, že obec cenu bude akceptovať, keďže je to v právomoci zastupiteľstva, a že osobne povedal p. Slováčikovi, aby si posudok dal vypracovať. Pán Slováčik si dá vypracovať posudok a následne bude s ním obec znova rokovať.

Ďalšie pripomienky a otázky neboli, starosta rokovanie ukončil.

 

V Malom Lapáši, 7. 11. 2022                                                                     

PaedDr. Peter Švec, Ph.D.

Starosta obce Malý Lapáš