Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Nahrávka:

Prítomní:

PaedDr. Peter Švec Ph.D.- starosta obce, Katarína Ballová, Ing. Marek Blaško – zástupca starostu, Drahoslava Filipčíková, Ing. Marek Kostoláni, Ing. Dušan Macai, Martin Moravčík, Ing. Magdaléna Dojčanová – hlavný kontrolór

Neprítomní: Mgr. Jana Nemcová (ospravedlnená, dôvod: PN)

Program rokovania

 1. Otvorenie a schválenie programu
 2. Určenie návrhovej a mandátnej komisie
 3. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Malý Lapáš do 31. 08. 2022
 4. Úprava rozpočtu
 5. Záverečný účet obce Malý Lapáš za rok 2021
 6. Územný plán obce Malý Lapáš
 7. VZN Obce Malý Lapáš č. 06/2022 o vyhlásení záväzných častí územného plánu Obce Malý Lapáš
 8. Spojené voľby 2022
 9. Rôzne
 10. Interpelácia poslancov
 11. Diskusia poslancov

1. Otvorenie a schválenie programu

Na úvod starosta privítal prítomných, skonštatoval, že OZ je uznášaniaschopné, otvoril 23. zasadnutie obecného zastupiteľstva a dal hlasovať o návrhu programu zasadnutia, tak ako bol zverejnený.

Starosta vyzval poslancov na doplnenie alebo zmenu programu. Nikto z poslancov nemal návrh na doplnenie alebo zmenu.

Obecné zastupiteľstvo v obci Malý Lapáš

 • schvaľuje

program 23. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Malý Lapáš dňa 21. 6. 2022.

Za

6

Ing. Marek Blaško, Katarína Ballová, Drahoslava Filipčíková, Ing. Marek Kostoláni, Ing. Dušan Macai, Martin Moravčík

Proti

0

 

Zdržal sa

0

 

Nehlasoval

0

 

Neprítomní

1

Mgr. Jana Nemcová

 

2. Určenie návrhovej a mandátnej komisie

Starosta vyzval poslancov na nominovanie členov návrhovej a mandátnej komisie. Za predsedu komisie bol navrhnutý poslanec Moravčík, ostatní členovia Ballová, Kostoláni.

Predseda komisie poslanec Moravčík potvrdil, že OZ je uznášaniaschopné v trojpätinovej väčšine.

Obecné zastupiteľstvo v obci Malý Lapáš

 • schvaľuje

členov návrhovej a mandátnej komisie v zložení:  

Predseda:   Martin Moravčík                            

Člen:              Ing. Marek Kostoláni

Člen:              Katarína Ballová                              

Za

6

Ing. Marek Blaško, Katarína Ballová, Drahoslava Filipčíková, Ing. Marek Kostoláni, Ing. Dušan Macai, Martin Moravčík

Proti

0

 

Zdržal sa

0

 

Nehlasoval

0

 

Neprítomní

1

Mgr. Jana Nemcová

 

3.Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Malý Lapáš do 31. 08. 2022

Starosta požiadal hlavnú kontrolórku o prečítanie plánu kontrolnej činnosti. Pani kontrolórka oboznámila prítomných s plánom.

V diskusii nevystúpil žiadny poslanec, starosta dal hlasovať o uznesení.

Obecné zastupiteľstvo v obci Malý Lapáš

 • schvaľuje

plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Malý Lapáš  do 31. 08.2022

 • poveruje

hlavného kontrolóra obce Malý Lapáš  na výkon kontroly v súlade so schváleným plánom kontrolnej činnosti.

Za

6

Ing. Marek Blaško, Katarína Ballová, Drahoslava Filipčíková, Ing. Marek Kostoláni, Ing. Dušan Macai, Martin Moravčík

Proti

0

 

Zdržal sa

0

 

Nehlasoval

0

 

Neprítomní

1

Mgr. Jana Nemcová


4. Úprava rozpočtu

Starosta predstavil základné časti úprav rozpočtu. Upravuje sa bežný aj kapitálový rozpočet.

Poslanec Kostoláni sa spýtal na položku žumpa na ihrisku vo výške 2 000 eur. Starosta odpovedal, že pri búde na ihrisku žumpa absentuje a je ju potrebné vybudovať. Poslankyňa Filipčíková sa spýtala sumu 5 000 eur na ubytovanie ukrajincov. Starosta vysvetlil, že sa jedná o peniaze zo štátu, ktoré obec vypláca prenajímateľom. Obec to nestojí nič. Ďalšie otázky poslanci nemali, starosta dal hlasovať o uznesení.

Obecné zastupiteľstvo v obci Malý Lapáš

 • schvaľuje

úpravu rozpočtu č. 05/2022 k 21.6.2022, ktorou sa mení rozpočet obce nasledovne:

Názov

Upravený rozpočet k 05.05.2022

Úprava rozpočtu

Upravený rozpočet k 21.06.2022

Bežné príjmy

716 265,60

7 625,00

723 890,60

Bežné výdavky

549 815,04

5 669,26

555 484,30

Bežný rozpočet

166 450,56

 

168 406,30

 

     

Kapitálové príjmy

9 630,72

481,00

10 111,72

Kapitálové výdavky

198 581,28

3 130,74

201 712,02

Kapitálový rozpočet

-188 950,56

 

-191 600,30

 

     

FO príjmové

30 000,00

0,00

30 000,00

FO výdavkové

7 500,00

-694,00

6 806,00

FO rozpočet

22 500,00

 

23 194,00

 

     

Celkové príjmy

755 896,32

 

764 002,32

Celkové výdavky

755 896,32

 

764 002,32

Celkový rozpočet

0,00

 

0,00

 

Za

6

Ing. Marek Blaško, Katarína Ballová, Drahoslava Filipčíková, Ing. Marek Kostoláni, Ing. Dušan Macai, Martin Moravčík

Proti

0

 

Zdržal sa

0

 

Nehlasoval

0

 

Neprítomní

1

Mgr. Jana Nemcová

5. Záverečný účet obce Malý Lapáš za rok 2021

Starosta informoval, že záverečný účet musí byť prerokovaný do konca júna, bol zverejnený 9. mája a požiadal pani kontrolórku o prečítanie jej stanoviska. Pani kontrolórka prečítala svoje stanovisko a odporučia obecnému  zastupiteľstvu  uzatvoriť prerokovanie návrhu  záverečného  účtu obce Malý Lapáš za  rok  2021 s výrokom „Celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad“.

Starosta vyzval poslancov na diskusiu. Poslanci pripomienky nemali, starosta dal hlasovať o uzneseniach.

Obecné zastupiteľstvo v obci Malý Lapáš

 • berie na vedomie

Odborné  stanovisko hl. kontrolóra k návrhu záverečného účtu obce Malý Lapáš za rok 2021

Za

6

Ing. Marek Blaško, Katarína Ballová, Drahoslava Filipčíková, Ing. Marek Kostoláni, Ing. Dušan Macai, Martin Moravčík

Proti

0

 

Zdržal sa

0

 

Nehlasoval

0

 

Neprítomní

1

Mgr. Jana Nemcová

 

Obecné zastupiteľstvo v obci Malý Lapáš

 • berie na vedomie

schodok  rozpočtového hospodárenia za rok 2021 vo výške  - 16 112,96 € zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.

 • schvaľuje

použitie zostatku finančných operácií na vykrytie schodku rozpočtového hospodárenia za rok 2021 vo výške 16 112,96 €.

 • schvaľuje

použitie zostatku z celkového hospodárenia obce v sume 19 911,99 € na tvorbu rezervného fondu podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Za

6

Ing. Marek Blaško, Katarína Ballová, Drahoslava Filipčíková, Ing. Marek Kostoláni, Ing. Dušan Macai, Martin Moravčík

Proti

0

 

Zdržal sa

0

 

Nehlasoval

0

 

Neprítomní

1

Mgr. Jana Nemcová

 


6. Územný plán obce Malý Lapáš

Starosta informoval, že po viac ako dvoch rokoch práce sme sa dostali k finálnej fáze územného plánu. Stanovisko z okresného úradu potvrdzuje, že bol dodržaný zákonný postup. Súhlas so záberom poľnohospodárskej pôdy bol vydaný v máji. Nie na všetky lokality bol súhlas udelený. Okresný úrad upozornil obec, že si musí usporiadať pozemky pod cestami, ktoré sú aktuálne vedené ako orná pôda. To je však možné až po schválení územného plánu. Pri stavbe nových lokalít musia byť hotové najskôr cesty. K zverejnenému VZN neboli zaslané žiadne pripomienky.

Poslanec Blaško informoval, že sú zapracované regulatívy a podmienky výstavby a k tejto podobe už nemá ďalšie pripomienky.

Poslanec Kostoláni sa spýtal k obmedzeniu chovu domácich zvierat. Starosta odpovedal, že obmedzenia sa týka živočíšnej výroby – bitúnky a zároveň konštatoval, že v návrhu nikto tento bod nepripomienkoval.

Poslanec Macai konštatoval, že územný plán je pre obec potrebný a spýtal sa, kedy a ako si môžu občania po schválení územného plánu požiadať o jeho zmeny. Starosta konštatoval, že v uznesení je podmienka, aby obec sústavne sledovala a reagovala na zmeny a pravidelne prehodnocovala potrebu zmeny územného plánu. Starosta zopakoval, že územný plán sa obstarával z dôvodu, že neexistuje zadanie územného plánu na ktoré by sa mohli robiť doplnky. Pôvodný územný plán bol z roku 1975, kedy dokument s názvom „Zadanie“ neexistoval. Tento územný plán je pre obec prvý, ktorý nevychádza z územného plánu z roku 1975. Schválením územného plán začína kontinuálny proces, kedy si ľudia môžu dávať požiadavky a podnety.

Poslankyňa Ballová sa spýtala na dobu, kedy bude po schválení plán platný. Starosta odpovedal, že platný je dňom schválenia, VZN nadobúda účinnosť 15 dní po schválení. Územný plán sa ukladá na okresný úrad.

Poslanec Macai sa spýtal na stavebnú uzáveru. Starosta odpovedal, že mnoho ľudí čaká na schválenie územného plánu, keďže jeho schválením sa stavebná uzávera ruší.  Ďalšie otázky poslanci nemali, starosta dal hlasovať o uznesení.

Obecné  zastupiteľstvo v Malom Lapáši prerokovalo a schválilo na riadnom zasadnutí dňa 21.6.2022  územný plán obce Malý Lapáš  a

 • konštatuje , že
 • pripomienky zo strany dotknutých orgánov štátnej správy a dotknutých právnických osôb sú v územnom pláne obce Malý Lapáš akceptované,
 • schválený územný plán obce Malý Lapáš sa člení na záväznú a smernú časť. V záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie sú ustanovené plochy pre verejnoprospešné stavby, na vykonanie asanácie a pre chránené časti krajiny.
 • Akceptuje
 • stanovisko Okresného úradu v Nitre, ku územnoplánovacej dokumentácii, pod č. OU-NR-OVBP1-2022/025496-002.
 • Schvaľuje
 • Územný plán obce Malý Lapáš
 • Všeobecne záväzné nariadenie obce Malý Lapáš č. 06/2022 o vyhlásení záväzných častí Územného plánu obce Malý Lapáš
 • Ukladá obci
 • obec sústavne sleduje, či sa nezmenili územno-technické, hospodárske a sociálne predpoklady, na ktorých základe je navrhnutá koncepcia organizácie územia. Ak dôjde k zmene predpokladov, alebo je potrebné umiestniť verejnoprospešné stavby, obec obstará doplnok a zmenu územnoplánovacej dokumentácie
 • pravidelne, najmenej však raz za štyri roky preskúmať schválený územný plán obce Malý Lapáš, či nie sú potrebné jeho zmeny alebo doplnky alebo obstaranie nového územného plánu
 • obec obstará zmenu alebo doplnok územného plánu obce, ak je to potrebné na zosúladenie s územným plánom regiónu alebo s jeho zmenami a doplnkami
 • obec vyhotoví o obsahu územného plánu registračný list, ktorý spolu s kópiou uznesenia o schválení doručí Ministerstvu dopravy a výstavby SR
 • obec zverejní záväzné časti územnoplánovacej dokumentácie spolu s VZN vyvesením na úradnej tabuli najmenej na 15 dní, ako aj iným mieste obvyklým spôsobom, doručením dotknutým orgánom štátnej správy
 • uložiť schválený územný plán obce na Obecnom úrade, Stavebnom úrade a na Okresnom úrade v Nitre

Za

6

Ing. Marek Blaško, Katarína Ballová, Drahoslava Filipčíková, Ing. Marek Kostoláni, Ing. Dušan Macai, Martin Moravčík

Proti

0

 

Zdržal sa

0

 

Nehlasoval

0

 

Neprítomní

1

Mgr. Jana Nemcová

 

7. Spojené voľby 2022

Starosta informoval, že voľby do samosprávy obce samosprávy krajov budú 29. októbra. Starosta navrhuje, aby sa ponechal počet poslancov 7, pričom maximum je 9, úväzok starostu 100 % a vytvorenie jedného okrsku.

V diskusii nevystúpil žiadny poslanec, starosta dal hlasovať o uznesení.

Obecné zastupiteľstvo v obci Malý Lapáš

 • schvaľuje

počet poslancov obecného  zastupiteľstva v počte 7 (sedem) na volebné obdobie 2022-2026

 • schvaľuje

100% pracovný úväzok v celom rozsahu pre starostu obce na volebné obdobie 2022-2026

 • schvaľuje

vytvorenie jedného volebného okrsku pre voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov

Za

6

Ing. Marek Blaško, Katarína Ballová, Drahoslava Filipčíková, Ing. Marek Kostoláni, Ing. Dušan Macai, Martin Moravčík

Proti

0

 

Zdržal sa

0

 

Nehlasoval

0

 

Neprítomní

1

Mgr. Jana Nemcová

8. Rôzne

Starosta informoval, že nové dopravné značky a ulici Sv. Martina vydržali len jednu noc a boli ukradnuté. Starosta zrekapituloval chronológiu problémov s parkovaním na ulici Sv. Martina. Prvý krát to bolo 15. novembra 2007. Odvtedy každý rok sa obyvatelia ulica buď priamo alebo prostredníctvom poslancov sťažovali na problém s parkovaním na ulici. V máji 2022 obec informovala, že značky sú schválené a v júni boli usadené a následne ukradnuté. Obec krádež nahlásila na políciu nakoľko sa jedná o trestný čin s trestnou sadzbou 1 až 5 rokov.

V diskusii poslanci diskutovali o dôvodoch ako situácia s parkovaním vznikla, aké sú teraz problémy s parkovaním. Obec pri veľkých akciách (hody, pohreby a pod.) môže značku dočasne zakryť. Hlavný problém sú trvalo parkujúci ľudia na ceste. Problém nie sú dočasne na pár hodín odparkované autá.

Na ulici Sv. Martina je zákaz státia zo zákona, pretože cesta má len 5 metrov a pri státi musí vodič nechať 6 metrov. Osadenie značky túto situáciu nemení, okrem policajtov však poručenie môže riešiť aj obec.

Poslanec Blaško sa spýtal na ul. Na priehon. Starosta odpovedal, že stĺp je osadený, zostáva osadiť už len značky. Zároveň informoval, že sú osadené nové značky začiatok a koniec v obce na Hlavnej ulici. Osadili sa tiež ďalšie dopravné zrkadlá.

 • Interpelácie

Žiadny z poslancov nepodal interpeláciu.

 • Diskusia

V diskusii vystúpili občania p. Duchoň, ktorý sa spýtal ohľadom výstavby a svojho stavebného povolenia. Poslanci znova zopakovali svoje stanovisko s májového zastupiteľstva, že ak chce občan zmeniť účel pozemky, môže požiadať o zmeny a doplnky.

V ďalšej diskusii vystúpila časť obyvateľov ulice Sv. Martina, ktorým nesúhlasia s umiestnením dopravnej značky zákaz státia. Výsledkom dlhej diskusie, je dočasné zakrytie značky a opakované stretnutie po lete.

Následne starosta rokovanie ukončil.

 

 

V Malom Lapáši, 29.6.2022

PaedDr. Peter Švec, Ph.D.

starosta obce