Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Prítomní:

PaedDr. Peter Švec Ph.D.- starosta obce, Katarína Ballová, Ing. Marek Blaško, Drahoslava Filipčíková, Ing. Marek Kostoláni, Martin Moravčík, Mgr. Jana Nemcová, Ing. Magdaléna Dojčanová

Neprítomný:

Ing. Dušan Macai

Program

 • Otvorenie a schválenie programu
 • Určenie návrhovej a mandátnej komisie
 • Záverečný účet obce
 • Použitie rezervného fondu
 • Úprava rozpočtu
 • Plán kontrolnej činnosti na druhý polrok 2020
 • Dodatok č. 5 k Zmluve o výkone kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra pre viaceré obce
 • Vyhodnotenie komunitného plánu sociálnych služieb
 • Štatút obce
 • Informácia o dotáciách
 • Rozšírenie Materskej školy (prístavba, prestavba)
 • Rôzne
 • Interpelácia poslancov
 • Diskusia poslancov
 • Otvorenie a schválenie programu

Na úvod starosta privítal prítomných, skonštatoval, že OZ je uznášaniaschopné, otvoril 14. zasadnutie obecného zastupiteľstva a dal hlasovať o návrhu programu zasadnutia, tak ako bol zverejnený.

Obecné zastupiteľstvo v obci Malý Lapáš

 • schvaľuje

program 14. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Malý Lapáš dňa 24. 6. 2021.

Za: 6 poslancov Proti: 0 poslancov  Zdržal sa: 0 poslancov  Neprítomní: 1 poslanec

Starosta vyzval poslancov na doplnenie alebo zmenu programu. Nikto z poslancov nemal návrh na doplnenie alebo zmenu. Návrh na zmenu programu mal starosta na základe požiadavky hlavnej kontrolórky. Starosta navrhuje zaradiť do programu pred bod 6 „Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na druhý polrok 2021“.

Obecné zastupiteľstvo v obci Malý Lapáš

 • schvaľuje

doplnenie programu 14. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Malý Lapáš o bod „Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2021“.

Za: 6 poslancov Proti: 0 poslancov  Zdržal sa: 0 poslancov  Neprítomní: 1 poslanec

 • Určenie návrhovej a mandátnej komisie

Starosta vyzval poslancov na nominovanie členov návrhovej a mandátnej komisie. Za predsedu komisie bol navrhnutý poslanec Marek Kostoláni, Katarína Ballová a Drahoslava Filipčíková.

Obecné zastupiteľstvo v obci Malý Lapáš

 • schvaľuje

členov návrhovej a mandátnej komisie v zložení:

Predseda:                           Ing. Marek Kostoláni

Člen:                                              Katarína Ballová

Člen:                                              Drahoslava Filipčíková

Za: 6 poslancov Proti: 0 poslancov  Zdržal sa: 0 poslancov  Neprítomní: 1 poslanec

Predseda komisie Marek Kostoláni potvrdil, že OZ je uznášania schopné.

 • Záverečný účet obce

Starosta uviedol, že záverečný účet obce bol zverejnený na úradnej tabuli a webovom sídle obce v zákonom stanovenej lehote, minimálne 15 dní. Starosta vyzval pani hlavnú kontrolórku, pani Dojčanovú, aby prečítala odborné stanovisko k záverečnému účtu obce.

Pani Dojčanová pri spracovaní vychádzala zo schváleného rozpočtu obce Malý Lapáš na rok 2020, účtovných výkazov k 31.12.2020, výkazu ziskov a strát, súvahy k 31.12.2020 a návrhu záverečného účtu obce Malý Lapáš na rok 2020. Zostavený a schválený rozpočet na rok 2020 bol rozpočtovaný ako vyrovnaný. Úpravy v rozpočte na rok 2020 boli vykonané osemkrát. Štyri rozpočtové opatrenia boli schválené obecným zastupiteľstvom a štyri rozpočtové opatrenie schválil starosta. Stav rozpočtu po zmenách k 31.12.2020 bol nasledovný, príjmy 748 161,45 a výdavky 748 161,45. Plnenie rozpočtu celkových príjmov v roku 2020 predstavoval skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 777 061,69 Eur, čo predstavuje 103,86 %. Z rozpočtovaných bežných príjmov 644 134,28 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2020 v čiastke 663 246,52 Eur, čo predstavuje 102,97 % plnenie. Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 46 000,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 46 000,00 Eur, čo predstavuje 100,00 % plnenie. Finančné príjmové operácie z roku 2020 predstavujú skutočnosť vo výške 67 815,17 Eur. Celkové výdavky dosiahli sumu 711 663,83 Eur, čo v porovnaní so schváleným rozpočtom predstavuje plnenie 95,12 %. Obec pri bežných výdavkov dosiahla sumu 488 439,36Eur, čo je v porovnaní so schváleným rozpočtom predstavuje plnenie na 93,29%. Výdavky kapitálového rozpočtu boli čerpané vo výške 169 959,47Eur, čo v porovnaní so schváleným rozpočtom predstavuje plnenie na 99,21%. Skutočné čerpanie výdavkových finančných operácií k 31.12.2020 bolo v sume 53 265,00 Eur, čo znamená v porovnaní s rozpočtom plnenie na 100,00%. Celkové výdavky boli v sume 658 398,83 Eur. Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2020 je prebytok je 50 847,69 Eur. Vypočítaný prebytok + 50 847,69 Eur rozpočtového hospodárenia sa upraví v zmysle § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. Zo zisteného prebytku sa vylúčia nevyčerpané účelové prostriedky vo výške 10 357,44 Eur a finančné prostriedky na základe kontroly účtovných súvzťažností a inventarizácie o sumu 15 011,06 Eur. Upravený prebytok rozpočtu v sume 25 479,19 Eur zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., navrhujeme použiť na tvorbu rezervného fondu v sume 25 479,19 Eur. Zostatok finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územ. samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. v sume 14 550,17 Eur, navrhujeme použiť na tvorbu rezervného fondu 14 550,17 Eur. Z takto prepočítaného prebytku v čiastke 40 029,36 Eur rozpočtového hospodárenia navrhujeme použiť na tvorbu rezervného fondu 40 029,36 Eur. Zostatok sociálneho fondu k 31.12.2020 je vykázaný vo výške 2 035,56 Eur. V rozpočtovom roku k 31.12.2020 je zostatok rezervného fondu 3 420,27 Eur. Súvaha obce Malý Lapáš obsahuje bilanciu aktív a pasív k 31.12.2020. Aktíva i pasíva sú v hodnote 4 822 580,14 Eur. Bilancia aktív a pasív súvahy odzrkadľuje stav majetku a majetkové vzťahy obce a tvorí súčasť záverečného účtu obce. Za rok 2020 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 6/2020 o dotáciách. Dotácie poskytnuté OFK 1948 Veľký Lapáš v r. 2020 boli vo výške 3 000,00 Eur a po vyúčtovaní dotácie podľa Zmluvy s OFK 1948 Veľký Lapáš bola doplatená dotácia v r. 2021 v hodnote 125,61 Eur. Výška poskytnutých dotácií z rozpočtu obce bola v roku 2020 ovplyvnená pandémiou ochorenia COVID - 19. Dotácie boli krátené o 60%, čo malo negatívny vplyv na fungovanie organizácií v neziskovom sektore. Bankové úvery sú v sume 88 775,00 Eur, Záväzky predstavujú sumu 40 978,37 Eur, Náhradná finančná výpomoc (štátu) bola vo výške 22 777,00 Eur. Celkový dlh obce predstavuje sumu 152 530,37 Eur. Ide hlavne sumu záväzkov voči iným subjektom a záväzkov vyplývajúcich zo splácania istín návratných zdrojov financovania a úrokov z úverov. Obec neposkytla žiadne záruky iným subjektom. Obec v roku 2020 nevykonávala podnikateľskú činnosť. Stav peňažných prostriedkov obce bez cudzích účelových prostriedkov je 43 108,93 Eur. Návrh záverečného účtu obce Malý Lapáš za rok 2020 je spracovaný v súlade s príslušnými ustanoveniami § 16 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a obsahuje predpísané náležitosti. Návrh záverečného účtu obce Malý Lapáš za rok 2020 bol v zmysle § 9 ods. 2 zákona o obecnom zriadení a § 16 ods. 9 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy zverejnený spôsobom obvyklým. V súlade s § 16 ods. 10 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy odporúčam obecnému zastupiteľstvu Malý Lapáš uzatvoriť prerokovanie „Návrhu záverečného účtu obce Malý Lapáš za rok 2020 s výrokom: „Celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad.“ Ďalej odporúčam OZ 1. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie prebytok rozpočtového hospodárenia za rok 2020 vo výške +25 479,19 Eur zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. a znížený o sumu 15 011,06 Eur na základe kontroly účtovných súvzťažností a inventarizácie. 2. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie zostatku z celkového hospodárenia obce v sume +25 479,19 Eur na tvorbu rezervného fondu podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 3. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Malý Lapáš za rok 2020.

Starosta poďakoval pani Dojčanovej za stanovisko a vyzval poslancov na diskusiu. Pani Filipčíková sa spýtala na záväzky vo výške 40 978,37 eur. Pani Dojčanová vysvetlila, že táto suma predstavuje mzdy a odvody za december 2020, ktoré sa vyplácajú v januári 2021 a faktúry, ktoré majú splatnosť v roku 2021. Starosta doplnil, že voči dodávateľom boli záväzky 1 216 eur, voči zamestnancom 12 357, voči poisťovniam 7 700, daňový úrad 1 723, preddavky 4 886, voči štátnemu rozpočtu 3 726, sociálny fond 2 035, rezervy 7 333.

Následne sa pani Filipčíková spýtala na návratnú pomoc vo výške 22 777. Starosta odpovedal, že to je suma, ktorú sme dostali na COVID. Pani Filipčíková sa spýtala na prebytok vo výške 25 tisíc, ktorý je znížený o 15 tisíc. Pani Dojčanová uviedla, že zníženie je výsledkom kontroly súvzťažnosti inventarizácie.

Starosta uviedol porovnanie s minulými rokmi. Stav bežného účtu k 31.12.2020 bol 41 454 eur so záväzkami voči dodávateľom vo výške 1 216 eur, v roku 2019 to bolo 7 997 eur a záväzky 3 285 eur a v roku 2018 to bolo 5 807 a záväzky voči dodávateľom boli 28 tisíc eur. Starosta pripomenul, že toto zloženie obce začalo v roku 2018 s financiami na účte necelých 6 tisíc s nevyplatenými takmer 30 tisíc eurami, po roku sme mali 8 tisíc a po dvoch 41 tisíc.

Starosta uviedol, že inventarizáciou a zaradením majetku (pozemky, vodné stavby, verejné osvetlenie a pod.) sa zvýšila jeho hodnota na 4 milióny eur.

Pani Filipčíková sa informovala o výške neuhradených daní od obyvateľov. Pani kontrolórka uviedla, že toto má v pláne kontrolnej činnosti a bude poslancov informovať. Pripomenula, že daňovník môže požiadať aj o splátky. Starosta k tomu uviedol, že v záverečnom účte sú presne uvedené výšky nedoplatkov. Nedoplatky za odpady sú k 31.12.2020 vo výške 1 759,18 eur. Nedoplatky za daň za rozvoj k 31.12.2020 boli vo výške 7 413,03 eur. Viaceré rozhodnutia o poplatku za rozvoj sú hradené v splátkach. Starosta uviedol, že na odpadoch sme vybrali 34 tisíc a ľudia nám dlžia necelých 2 tisíc.

Ďalšie otázky poslanci nemali a starosta dal hlasovať o uzneseniach.

Obecné zastupiteľstvo v obci Malý Lapáš

A. berie na vedomie

Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Malý Lapáš za rok 2020.

Za: 6 poslancov Proti: 0 poslancov  Zdržal sa: 0 poslancov  Neprítomní: 1 poslanec

Obecné zastupiteľstvo v obci Malý Lapáš

A. schvaľuje

celoročné hospodárenie bez výhrad.

Za: 6 poslancov Proti: 0 poslancov  Zdržal sa: 0 poslancov  Neprítomní: 1 poslanec

Obecné zastupiteľstvo v obci Malý Lapáš

A. schvaľuje

použitie zostatku z celkového hospodárenia obce v sume 25 479,19 € na tvorbu rezervného fondu podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Za: 6 poslancov Proti: 0 poslancov  Zdržal sa: 0 poslancov  Neprítomní: 1 poslanec

 • Použitie rezervného fondu

Starosta požiadal poslancov o použitie rezervného fondu na neplánovanú investíciu, oprava odvodnenia rigolu na ulici Na priehon. Rovnako sa objavili nové problémy pri oprave márnice, nakoľko treba zbúrať a nanovo postaviť schodisko.

Poslankyňa Ballová sa zaujímala o chodník na Jágeri, aké boli náklady a či to bola najlacnejšia alternatíva, pričom predpokladala, že chodník bude zo zámkovej dlažby. Starosta uviedol, že tvárnice stáli okolo 2 tisíc eur. Riešenie pomocou zatrávňovačov je bez obrubníkov, nebolo potrebné také kamenné lôžko. Varianta bola prekonzultovaná a akceptovaná obyvateľmi Jaseňovej a Agátovej ulice, ktorí sa spolupodieľali na výstavbe. Obec zabezpečila zemné práce, materiál – geotextíliu, kamenivo, dlažbu, obyvatelia prispeli svojou prácou, časom a drobným materiálom. Celý chodník bol zrealizovaný za jeden víkend. Chodník je dlhý 130 metrov, od Jaseňovej ulice až po lávku.

Starosta uviedol, že rezervný fond môžeme použiť len na kapitálové výdavky. Ďalšie otázky poslanci nemali.

Obecné zastupiteľstvo v obci Malý Lapáš

 • schvaľuje

použitie prostriedkov rezervného fondu vo výške 40 000 € na kapitálové výdavky, konkrétne na „Chodník Na priehon + Rigol“, „Rekonštrukciu Domu smútku“ a „Rekonštrukciu komunikácií a chodníkov“.

Za: 6 poslancov Proti: 0 poslancov  Zdržal sa: 0 poslancov  Neprítomní: 1 poslanec

 • Úprava rozpočtu

Zmeny rozpočtu vyplývajú zo zmien počas roka. Obec získala nejaké prostriedky a je nutné zaradiť nové výdavky. Cena rekonštrukcie prečerpávacej stanice je po verejnom obstarávaní o niečo nižšia ako bolo naplánované. Obec stále čaká na právoplatnosť stavebného povolenia. Poslanec Kostoláni sa spýtal na časový harmonogram rekonštrukcie. Starosta odpovedal, že by to mal byť jeden dlhý deň. Firma zabezpečí uzatvorenie kanalizačných stôk a ich prečerpávanie alebo odčerpávanie. Kanalizácia bude po celý čas v prevádzke.

Poslanec Blaško sa spýtal na presun sumy 32 523 eur na rigol a chodník Na priehon. Starosta uviedol, že suma je výsledkom verejného obstarávania, tak ako to bolo požadované obecným zastupiteľstvom. Do súťaže sa prihlásilo 13 firiem. Poslankyňa Ballová vyjadrila obavu nad kvalitou diela. Starosta uviedol, že dielo má záruku a musíme vysúťaženej firme dôverovať. Poslankyňa Filipčíková sa spýtala na riešenie zo Zoborskej ulice. Starosta uviedol, že toto táto firma robiť nebude.

Poslanec Kostoláni sa spýtal či položka pokuty sú čierne stavby. Starosta odpovedal kladne, pričom uviedol, že stavebníci začali stavby bez toho, aby mali či i len podanú žiadosť o stavebné povolenie. Poslanec Blaško navrhol určiť nejakú presnú sumu, od ktorej sa bude ukladať pokuta za čierne stavby. Obec postupne pokutu zvyšuje, nakoľko nízka pokuta nebola pre niektorých stavebníkov odstrašujúca. Poslankyňa Nemcová pripomenula, že každá pokuta sa udeľuje individuálne a nie je možné ju paušalizovať. Musia sa brať do úvahy všetky okolnosti. Momentálna situácia je taká, že drvivá väčšina stavebníkov rešpektuje stavebný zákon a čaká na právoplatné stavebné rozhodnutie.

Poslankyňa Filipčíková sa spýtala na zvýšenú položku oprava verejných priestranstiev. Starosta uviedol, že v poslednom čase vykonávame veľké množstvo opráv vodovodných uzáverov, ktoré sú poohýbané od ťažkých mechanizmov.

Poslanec Blaško sa spýtal na položku projektové dokumentácie vo výške 15 000. Starosta uviedol, že sme túto položku nemali a potrebujeme naprojektovať rozšírenie materskej školy nadstavaním kontajnerovej časti o jedno podlažie. Starosta zobrazil poslancom vizualizáciu nadstavanej časti kontajnerovej časti materskej školy. Tiež je potrebné vypracovať skutočné vyhotovenie starej časti škôlky. Obec má záujem uchádzať sa o očakávané výzvy a bez stavebných povolení a projektovej dokumentácie sa výziev zúčastniť nemôžeme. Treba sa na to pripraviť, aj keď nemáme istotu, že dotáciu dostaneme. Poslankyňa Filipčíková s týmto názorom súhlasila, kapacita škôlky sa musí navýšiť. Starosta upozornil, že s navýšením kapacity bude potrebné rozšíriť aj kuchyňu a jedáleň.

V kuchyni škôlky je potrebné realizovať ďalšiu modernizáciu vybavenia, okrem umývačky je potrebné zakúpiť aj pracovný stôl s umývadlami. Poslankyňa Filipčíková sa spýtala na aktuálny počet detí v škôlke. Starosta odpovedal, že počet detí je 72. Ďalšie otázky poslanci nemali, starosta dal hlasovať o uznesení.

Obecné zastupiteľstvo v obci Malý Lapáš

 • schvaľuje

Úpravu rozpočtu č. 15/2021, ktorým sa mení rozpočet obce Malý Lapáš

Za: 6 poslancov Proti: 0 poslancov  Zdržal sa: 0 poslancov  Neprítomní: 1 poslanec

 • Plán kontrolnej činnosti na druhý polrok 2020

Starosta vyzval pani Dojčanovú, aby oboznámila poslancov s plánom kontrolnej činnosti na druhý polrok 2021. Kontrolná činnosť bude predstavovať vypracovanie Odborného stanoviska hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Malý Lapáš na rok 2022, Kontrola dodržiavania a uplatňovania právnych predpisov a interných smerníc obce Malý Lapáš v oblasti použitia účelových dotácií z rozpočtu obce za rok 2021 v organizáciách, ktorým boli poskytnuté dotácie. Miesto výkonu kontroly – obecný úrad Malý Lapáš a organizácie, ktorým boli poskytnuté dotácie. Inventarizácia peňažných prostriedkov v pokladni obce a kontrola účtovných pokladničných dokladov október, november a december 2021. Kontrola dodržiavania ustanovení zákona č. 211/2000 Z.Z. o slobodnom prístupe k informáciám – zverejňovanie došlých faktúr ku 31.október 2021. Spolupráca pri vypracovaní všeobecne záväzných nariadení a vnútorných smerníc obce. Vypracovanie plánu práce kontrolnej činnosti na I. polrok 2022. Kontrola vybavených sťažností a petícií v podmienkach obce Malý Lapáš. Miesto výkonu kontroly obecný úrad Malý Lapáš. Vybavovanie podnetov prijatých v súlade so zákonom č.54/2019 ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v obci Malý Lapáš. Po vykonaní následnej kontroly, spracovanie správy o výsledku kontroly. Možné kontroly vykonané na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva v Malom Lapáši. Zúčastňovať sa na odborných seminároch a školeniach týkajúce sa oblasti kontroly a ekonomiky na RVC Nitra. Na požiadanie poskytnúť metodickú pomoc pracovníkom OcÚ a jednotlivým komisiám pri OZ.

Starosta ponúkol poslancom možnosť pridať niečo do plánu kontrolnej činnosti, nakoľko kontrolór podlieha zastupiteľstvu. Poslankyňa Ballová sa spýtal na informovanie o nedostatkoch. Starosta uviedol, že pokiaľ sa jedná a drobné procesné nedostatky, tak tie sú odstraňované v priebehu kontroly. Pokiaľ by bol zistený závažný nedostatok, hlavný kontrolór bezodkladne informuje zastupiteľstvo. Počas tohto volebného obdobia je plán kontrolnej činnosti oveľa širší a kontroluje sa omnoho viac vecí ako predtým. Poslankyňa Ballová sa spýtala, či poznáme dôvod, prečo v minulosti peniaze v obci neboli. Starosta odpovedal, že okrem toho, že sme prekročili 1000 obyvateľov už na konci roka 2018 automaticky sme sa dostali do vyššej kategórie a tým pádom sa zvýšili dane. Zvýšili sme dane a poplatky za odpady, kanalizáciu, tak aby sa minimalizovali straty. Eliminovali sa náklady na dosýpanie ciest a racionalizovalo sa hospodárenie. Elektronizáciou šetríme na poštovnom, vyberáme viac správnych poplatkov.  Zároveň sa zvýšili podielové dane, keďže obyvateľov pribúda. Aj tieto opatrenia sa prejavili na zlepšení finančného zdravia obce.

Obecné zastupiteľstvo v obci Malý Lapáš

 • schvaľuje

návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Malý Lapáš na druhý polrok 2021

 • poveruje

hlavného kontrolóra obce Malý Lapáš na výkon kontrolu v súlade so schváleným plánom kontrolnej činnosti.

Za: 6 poslancov Proti: 0 poslancov  Zdržal sa: 0 poslancov  Neprítomní: 1 poslanec

 • Dodatok č. 5 k Zmluve o výkone kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra pre viaceré obce

Pani Dojčanová informovala poslancov, že bola zvolená na pozíciu hlavného kontrolóra v obciach Veľký Lapáš, Dolné Obdokovce a v Poľnom Kesove a z tohto dôvodu je potrebné uzatvoriť dodatok k zmluve a výkone kontrolnej činnosti. Výberové konanie na hlavného kontrolóra v Malom Lapáši bude v roku 2022. V súčasnosti je hlavnou kontrolórkou v šiestich obciach.

Obecné zastupiteľstvo v obci Malý Lapáš

 • schvaľuje

uzatvorenie Dodatku č. 5 k Zmluve o výkone kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra pre viaceré obce

Za: 6 poslancov Proti: 0 poslancov  Zdržal sa: 0 poslancov  Neprítomní: 1 poslanec

 • Vyhodnotenie komunitného plánu sociálnych služieb

Starosta predstavil dokument Vyhodnotenie plánu sociálnych služieb. Každý rok sa vyhodnocuje, čo sa z plánu splnilo / nesplnilo. Obec nemá terénnu sociálnu službu, dopláca za pobyt p. Ballu v DSS. Obec má zmluvu s Krčmou u Bosorky na stravovanie dôchodcov, nikto si však nepožiadal o príspevok. Obec prispela na loď v škôlke. Rozdávali sa balíčky pre dôchodcov pred Vianocami. Časť balíčkov robili deti časť obecný úrad. Obecný úrad má bezbariérový vstup. Na rok 2021 máme v pláne bezbariérový vstup do domu smútku.

Poslankyňa Filipčíková sa spýtala, ako obec získa naspäť prostriedky, ktoré za p. Ballu platí. Starosta odpovedal, že budú predmetom prípadného dedičského konania.

Obecné zastupiteľstvo v obci Malý Lapáš

 • berie na vedomie

Správu o plnení úloh KPSS obce Malý Lapáš za rok 2020

Za: 6 poslancov Proti: 0 poslancov  Zdržal sa: 0 poslancov  Neprítomní: 1 poslanec

 • Štatút obce

Pôvodný štatút obce je písaný na stroji, je datovaný do roku 1995. Dnes je neaktuálny a je potrebné ho aktualizovať. Štatút obce je interný predpis obce, no schvaľuje ho obecné zastupiteľstvo. Štatút je vypracovaný ako nový dokument a jeho súčasťou sú aj symboly obce. Zverejnenie štatútu je povinnosťou obce.

Obecné zastupiteľstvo v obci Malý Lapáš

 • schvaľuje

Štatút obce Malý Lapáš.

Za: 6 poslancov Proti: 0 poslancov  Zdržal sa: 0 poslancov  Neprítomní: 1 poslanec

 • Informácia o dotáciách

Obec získala dotáciu z ministerstva dopravy na spracovanie územného plánu vo výške 10 584 eur. Zoznam úspešných a neúspešných obcí je na webe ministerstva.

Poslankyňa Filipčíková sa spýtala na projekt MAS podávaný v marci. Starosta odpovedal, že v prvom kole sme žiadosť stiahli, nakoľko bolo potrebné mať všetky dokumenty s dátumom pred podaním žiadosti, aj keď v iných IROP projektoch to tak byť nemusí. Žiadosť sme podali do druhého kola a čakáme na vyhodnotenie.

Obecné zastupiteľstvo v obci Malý Lapáš

 • berie na vedomie

Informáciu o získaní dotácie na spracovanie územného plánu získanú z Ministerstva dopravy a výstavby SR vo výške 10 584,00 EUR.

Za: 6 poslancov Proti: 0 poslancov  Zdržal sa: 0 poslancov  Neprítomní: 1 poslanec

 • Rozšírenie Materskej školy (prístavba, prestavba)

Ďalej starosta informoval o plánovanej výzve na rozšírenie kapacít materských škôl. Aj tento rok bolo veľa žiadostí o prijatie zamietnutých z dôvodu, že kapacitne nemáme kde deti prijať. Problém s kapacitou spôsobuje aj povinná predškolská výchova. Máme tak viac ako jednu triedu predškolákov. Vo všeobecnosti je trend, že mnoho rodičov žiada o odklad školskej dochádzky z obáv pred ďalším lockdownom. Zo škôlky odchádza do školy len 14 detí. Budúci rok bude zasa veľa prvákov na základnej škole. Cieľom je postaviť ďalšie poschodie nad kontajnerovú prístavbu. Uvažovali sme aj nad dostavbou v murovanej časti, ale to by sme museli na veľmi dlhé obdobie prerušiť prevádzku, čo si kvôli rodičom nemôžeme dovoliť. Kontajner sa dá zrealizovať počas letných mesiacov. V tomto momente si musíme pripraviť projektovú dokumentáciu a dostať stavebné povolenie. Zároveň uvažujeme aj nad priestorovým rozšírením kuchyne a jedálne.

Obecné zastupiteľstvo v obci Malý Lapáš

 • berie na vedomie

informáciu o možnosti prístavby kontajnerovej materskej školy,

 • odporúča

obstarať projektovú dokumentáciu pre stavebné konanie na prístavbu materskej školy.

Za: 6 poslancov Proti: 0 poslancov  Zdržal sa: 0 poslancov  Neprítomní: 1 poslanec

 • Rôzne

V roku 2019 zastupiteľstvo schválilo uzavretie zmluvy o budúcej zmluve o zámene pozemku kvôli vysporiadaniu pozemku pod Športovou ulicou. Pozemok medzičasom zmenil majiteľa a je potrebné urobiť zámenu už s novým. Nový majiteľ so zámenou súhlasí. Poslanec Blaško ozrejmil poslancom situáciu ohľadom tejto zámeny. Cesta sa zamieňa za staré koryto potoka. Podobne bude treba vysporiadať aj ostatné parcely smerom k úradu. Niektoré pozemky sú už geometrickým plánom pripravené na zámenu. Nie všetky pozemky budú 1:1. Ľudia majú svoje záhrady za obecnom, obec má zasa cestu na súkromnom. Na niektorých úsekoch je cesta veľmi úzka a bude potrebné riešiť aj tento problém.

Prvým krokom k zámene je zverejnenie zámeru zamieňať nehnuteľnosť z dôvodu hodného osobitého zreteľa. Samotná zámena sa bude schvaľovať na najbližšom zastupiteľstve s finálnou verziou geometrického plánu.

Obecné zastupiteľstvo v obci Malý Lapáš

 • schvaľuje

začatie konania pre zámenu nehnuteľnosti s par. č. C 178/17, druh pozemku ostatná plocha, a dielu 2 pozemku 486/4, druh pozemku ostatná plocha a dielu 1 pozemku E 183, druh pozemku ostatná plocha z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade so zákonom 138/1991 Zb. o majetku obcí. Dôvod hodný osobitného zreteľa je vysporiadanie pozemku pod miestnou komunikáciou Športová ulica.

Za: 6 poslancov Proti: 0 poslancov  Zdržal sa: 0 poslancov  Neprítomní: 1 poslanec

 • Interpelácia poslancov

Poslanci nepodali žiadne interpelácie.

 • Diskusia poslancov

Poslankyňa Filipčíková sa spýtala na postup s vysporiadavaním ihriska. Starosta uviedol, že niektoré pozemky ľudia odpredali obci za symbolickú sumu, vzhľadom na to, že to vždy ihrisko bolo. Niektorí vlastníci požadovali znalecký posudok, ktorý dala obec vypracovať a čaká na jeho doručenie. Niektorí vlastníci požadujú zámenu alebo zatiaľ nemajú záujem vôbec konať.

Poslankyňa Filipčíková sa spýtal na zámenu pozemkov na Zoborskej ulici. Starosta odpovedal, že konanie je už na katastri, dlho sa čakalo na vyjadrenie a súhlas banky z dôvodu záložného práva.

Poslankyňa Nemcová požiadala o opravu dvoch ulíc, Chalupkova a ulica Pod vinohradmi. Na Chalupkovej ulici je veľká jama pri zjazde z Nitrianskej ulice. Starosta povedal, že sa tam pôjde pozrieť.

Poslanec Kostoláni sa spýtal na cestu medzi ČOV a Kollárovou ulicou. Vlastníci navrhli, že pozemky pre cestu odpredajú za symbolickú sumu ak obec vybuduje asfaltovú cestu, pričom s budovaní aj sami pomôžu. Realizácii cesty bráni elektrická rozvodná skriňa, ktorá by bola v strede cesty. Tým, že obec odkúpila časť pozemku oproti ČOV môžeme dať presunúť rozvodnú skriňu. Žiadosť o prekládku už bola poslaná na Západoslovenskú distribučnú. Po zrealizovaní prekládky budeme v spolupráci s vlastníkmi pokračovať a pripravíme sa na tú cestu aj v rozpočte. Starosta položil otázku, pokiaľ by sa mala spraviť tá cesta. Poslankyňa Ballová je názoru, že až po pažiť. Na túto investíciu sa treba pripraviť, je tam veľký problém s vodou. Zároveň musíme vyriešiť problém s investovaním do cudzieho pozemky. Riešením by mohla byť zmluva o budúcej zmluve, s ktorou majitelia súhlasia. Okrem tohto problému je ešte jedna časť ulice Na pažiti nevysporiadaná aj aj to bude vyriešiť. Rokovania s vlastníkom ešte nezačali. Poslankyňa Filipčíková navrhla stretnutie s majiteľmi pozemkov priamo na mieste. Poslanec Blaško uviedol, že treba to pripraviť a naceniť aby sa to reálne dalo v ďalšom roku zrealizovať.

Poslakyňa Ballová sa spýtala, či starosta riešil opílené konáre pri lávke na Zemianskej ulici, ktoré mu nahlásila. Starosta hovoril s ľuďmi, ktorí orez vykonali, aby konáre odpratali. Ďalej sa spýtala, či môže kamera zasahovať do súkromného pozemku. Starosta uviedol, že zatiaľ sa len jeden obyvateľ sa prišiel pozrieť, ako vidno jeho pozemok na kamerovom systéme a nemal k tomu pripomienky. Následne sa poslankyňa Ballová spýtala, čo budeme robiť s vodou, nakoľko chceme rozširovať dedinu. Starosta uviedol, že každý stavebník si dáva žiadosť o vyjadrenie na ZsVS, pretože sú prevádzkovateľom vodovodu. Vodárne sa budú vyjadrovať aj k územnému plánu a k zásobovaniu vodou. Ďalšia otázka bola, prečo vznikol problém s tlakom vody. Starosta uviedol, že každý klient vodárni má v zmluve, že voda slúži na pitie a na hygienu. Problém s tlakom bol počas prvého horúceho víkendu, keď mnoho ľudí nárazovo napĺňali bazény a púšťali závlahy. Nejedná sa len o obyvateľom Malého Lapáša, ale aj Veľkého Lapáša. My sme napojení z vodojemu Babindol a jedna vetva je Malý Veľký Lapáš a druhá Golianovo. Potom, čo sme vyzvali ľudí aby si prestavili závlahy na rôzne časy, aby bazény dopúšťali mimo špičku a vodárne spravili technologické zmeny, problém s tlakom sa odstránil. Počas bežného dňa máme ako obec odber 6 litrov za sekundu. Počas toho víkendu to bolo 35 litrov za sekundu a dôsledok bola strata tlaku na konci potrubia (Pohranická ulica, Zoborská ulica). Poslankyňa Ballová uviedla, že problém s tlakom pre trváva a že vodovod nie je stavaný ta takú výstavbu. Starosta uviedol, že aj keď by sme okamžite zastavili výstavbu, problém to nevyrieši, pretože tlak sa môže strácať ešte predtým ako voda príde do Malého Lapáša. Máme nevýhodu, že sme posledná obec na vodovodnej vetve. Starosta má názor, že vodárenská spoločnosť musí nájsť technické riešenie ako bez problémov zásobovať obyvateľov vodou, ale aj oni sa boria s problémom zastaranej infraštruktúry. Obec je síce akcionár ale má len dve tisíc hlasov z päť miliónov. Starosta uviedol, že keď sa v domácnosti vyskytne problém s tlakom vody, treba okamžite kontaktovať poruchovú službu vodárni, aby hneď poslali výjazd a identifikovali problém. Ak človek zavolá o dva dni, je nemožné zistiť príčinu. O tento postup nás požiadali aj vodárne, pretože oni si v danom momente skontrolujú trasu a zistia, kde je ešte tlak dobrý a kde už nie.

Ďalšie otázky v diskusii neboli, starosta poďakoval prítomným za aktívnu účasť a rokovanie ukončil.

V Malom Lapáši, dňa 24. 6. 2021

                                                                                            PaedDr. Peter Švec, Ph.D.

                                                                                                     starosta obce