Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk
 • Prítomníp. Peter Vavro, starosta obce, p. Ing. Daniel Benko, p. PeadDr. Peter Švec, PhD., p. Miroslav Együd,  p. Ing. Marek Blaško, p. Marek Kostoláni,  p. Milan Plánka,  p. Božena Trnková
 • Hostia: podľa prezenčnej listiny
 • Overovatelia zápisnice: p. Együd, p. Plánka
 • Zapisovateľka 4. zasadnutia OZ: Viola Svitačová

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Kontrola  plnenia uznesení
 3. Interpelácie poslancov
 4. Záverečný účet obce za rok 2014
 5. Výročná správa obce za rok 2015
 6. VZN 03/2015 – trhový poriadok obce
 7. Menovanie komisie VVO
 8. Rôzne
 9. Schválenie uznesenie
 10. Záver

K bodu č. 1.: Otvorenie zasadnutia:

Starosta obce p. Peter Vavro privítal prítomných poslancov obecného zastupiteľstva,  ako aj ostatných prítomných a otvoril 4.  zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Malom Lapáši.

K bodu č. 2.: Kontrola plnenia uzneseni:

Uznesenie č. 16/2015 – rokovanie so zástupcami – „Štátne lesy“ ohľadom vybudovania oddychovej zóny v lokalite  „Medza“.

Starosta obce vysvetlil prítomným poslancom Obecného zastupiteľstva v Malom Lapáši zámer  vybudovať oddychovú zónu , ako aj náležitosti s tým spojené. Nakoľko predbežná štúdia od Ing. Steckera  bola spracovaná už v uplynulom období, po súhlasnom stanovisku kompetentných inštitúcií môže obec pristúpiť k vysporiadaniu pozemkov súkromných vlastníkov.

Uznesenie č. 17/2015 – úprava priekop a prechodu k rodinným domom na Pohranickej ceste, ako aj na ceste pod vinohradmi.

Uznesenie č. 18/2015 – návrh VZN o trhových miestach  a o uskutočňovaní tzv. farmárskych sobôt.

VZN  je pripravené na prerokovanie obecným zastupiteľstvom. Zámer prevádzkovania  tzv. farmárskych  sobôt je spojený so značnou  administratívou pre predávajúcich.

Dotaz p. Együd – úprava cesty – starosta obce vysvetlil  - zatiaľ neukončené , zakúpený asfalt je možné spracovať žabovaním len pri nižších teplotách.

K bodu č. 3.: Interpelácie poslancov:

p. Marek Blaško :

 • Odstránenie stĺpa pri p. Kovácsovi,

p. Miroslav Együd:

 • Upravenie priestranstva pri autobusovej čakárni, aj  brigádnickou formou,
 • Vybudovanie chodníka od Jagera do obce,

p. Milan Plánka :

 • je akútne riešiť problematiku hluku vo večerných a nočných hodinách zo strany teenagerov.
 • vybudovanie zábradlia  na terase pri lipe.

K bodu č. 4.: Záverečný účet obce Malý Lapáš za rok 2014:

Starosta obce predložil prítomným poslancom obecného zastupiteľstva na schválenie – „Záverečný účet obce Malý Lapáš za rok 2014“. Tento doklad je tvorí kompletnú účtovnú závierku obce za uplynulý rok. Bol zverejnený 15 dní na stránke obce, ako aj sprístupnený na obecnom úrade .

Jednotlivé náležitosti záverečného účtu z oblasti príjmových , ako aj výdavkových položiek a finančného hospodárenia obce vysvetlil starosta obce.

Záverečný účet obce Malý Lapáš za rok 2014 bol obecným zastupiteľstvom v Malom Lapáši schválený „bez výhrad“. Tvorí prílohu č.1 tejto zápisnice.

Dotazy:

p. Együd – čo tvorí náplň účtovnej položky – špeciálne služby,

P. PeadDr. Švec – vysporiadanie účtu 321, fa ŠIPS

K bodu č. 5.: Výročná správa obce Malý Lapáš za rok 2014:

Starosta obce predložil prítomným poslancom obecného zastupiteľstva na schválenie – Výročnú správu obce Malý Lapáš za rok 2014. Tento doklad je taktiež súhrnnou správou o obci za uplynulý rok, jeho súčasťou je už citovaný záverečný účet obce.

Výročná správa obce Malý Lapáš za rok 2014 bola obecným zastupiteľstvom schválená „bez výhrad“.

Tvorí prílohu č. 2 tejto zápisnice.

K bodu č. 6: VZN č. 03/2015 – trhový poriadok obce:

Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu na schválenie už avizované pripravené VZN, týkajúce sa  trhového poriadku obce Malý Lapáš.

VZN č. 03/2015 bolo obecným zastupiteľstvom schválené. Tvorí prílohu č. 3 tejto zápisnice.

K bodu č. 7: Menovanie komisie VVO:

Do komisie VVO boli menovaní títo občania:

- p. Milan Plánka

- p. Božena Trnková

- p. Vladimír Pavlovič

- p. Alžbeta Šódelová

Zloženie tejto komisie bolo obecným zastupiteľstvom schválené.

K bodu č. 8:  Rôzne:

Starosta obce poďakoval poslancom obecného zastupiteľstva za  aktívnu účasť na prácach na ihrisku a oplotení MŠ.

Taktiež v tomto bode podrobne informoval o modulovom projekte prístavby pre MŠ. Výberové konanie  - Ing. Špaček.

Starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo tiež o ponuke zabezpečenia obce kamerovým systémom.

Vypracovanie projektovej časti vysporiadania ciest Ing. Gontkom ešte nebolo odovzdané.

Starosta obce informoval o prevode pozemku parc. č. 185/12 v prospech obce za 1 €, z dôvodu   administratívneho  vysporiadania . Po vysvetlení bol tento prevod obecným zastupiteľstvom schválený.

Starosta obce podal návrh na predaj  pozemku parc.č. 444/1 o výmere 626 m2 pre p. Andreja Sobotu a Ing. Kvetoslavu Rolincovú. Predaj pozemku bol schválený na mimoriadnom zasadnutí OZ v Malom Lapáši dňa 20.05. 2015. P. Sobota a Ing. Rolincová jediní prejavili záujem o kúpu tejto nehnuteľnosti.    Podobne to je aj s predajom nehnuteľnosti parc č. 444/9 orná pôda o výmere 1500 m2. Predaj bol odsúhlasený záujemcom. Cena pri oboch pozemkoch bola stanovená na 26,00 €/m2. Je vyššia, ako cena podľa znaleckého posudku.

Predaj pozemku bol obecným zastupiteľstvom schválený s tým, že zisk bude použitý na vysporadúvanie finančných záväzkov obce.

Návrh organizovania tzv. letných sobôt na ihrisku – zatiaľ 1. predbežný termín 11. Júla.

K bodu č. 9: Schválenie uznesenia:

Jednotlivé uznesenia boli schvaľované v priebehu jednania.

Tvoria  súčasť tejto zápisnice.

Prijaté uznesenia zo 4. Verejného zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Malom Lapáši:

Uznesenie č. 23/2015:

Obecné zastupiteľstvo v Malom Lapáši

Schvaľuje:

Návrh  vybudovania oddychovej zóny v lokalite medza a písomne vyzvať vlastníkov pozemkov za účelom prejednania prenájmu a využitia  lesa na prímestský les.

T.: do 30.6.2015

Z.: starosta obce

Uznesenie č.24/2015:

Obecné zastupiteľstvo v Malom Lapáši

Schvaľuje:

Záverečný účet obce Malý Lapáš za rok 2014 „bez výhrad“.

Z.: obecné zastupiteľstvo

Uznesenie č. 25/2015:

Obecné zastupiteľstvo v Malom Lapáši         

Schvaľuje:

Výročnú správu obce Malý Lapáš za rok 2014 „bez výhrad“.

Z.: obecné zastupiteľstvo

Uznesenie č. 26/2015:

Obecné zastupiteľstvo v Malom Lapáši

Schvaľuje:

VZN 03/2015 – trhový poriadok obce Malý Lapáš.

Z.: obecné zastupiteľstvo

Uznesenie č. 27/2015:

Obecné zastupiteľstvo v Malom Lapáši

Berie na vedomie:

Konštituovanie komisie VVO.

Z.: starosta obce

Uznesenie č. 28/2015:

Obecné zastupiteľstvo v Malom Lapáši

Schvaľuje:

Prevod pozemku parc. č. 185/12 orná pôda o výmere 762 za 1 € v prospech obce Malý Lapáš. Za prevod hlasovalo šesť zo šiestich prítomných poslancov

Z.: obecné zastupiteľstvo

Uznesenie č. 29/2015:

Obecné zastupiteľstvo v Malom Lapáši

Schvaľuje:

Predaj obecného majetku podľa Zák. 138/91 Zb. ods. 2 písm. c/  parc. č.: 444/1 orná pôda o výmere 626 m2 pre p. Andreja Sobotu a Ing. Kvetoslavu Rolincovú v cene 26,00 €/m2. Cena nehnuteľnosti činí spolu 16276,00 €

S predajom súhlasila 3/5 väčšina všetkých poslancov Obecného zastupiteľstva

Z.: starosta obce

Uznesenie č. 30/2015

Obecné zastupiteľstvo

Schvaľuje

Predaj obecného majetku podľa Zák. 138/91 Zb. ods. 2 písm c/ parc. č. 444/9 orná pôda o výmere 1500   m2 pre p. Andreja Sobotu a Ing. Kvetoslavu Rolincovú v cene 26,00 €/m2. Cena nehnuteľnosti činí spolu 39000,00 €.

S predajom súhlasila 3/5 väčšina všetkých poslancov.

K bodu č. 10.: Záver:

Na záver rokovania obecného zastupiteľstva poďakoval všetkým prítomným starosta obce za aktívnu účasť a ukončil 4. Verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Malom Lapáši.

V Malom Lapáši, 11.6.2015

Zapísala: Viola Svitačová