Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk
 • Prítomní: p. Peter Vavro, starosta obce, p. Ing. Daniel Benko, p. PeadDr. Peter Švec, PhD., p. Miroslav Együd,  p. Ing. Marek Blaško, p. Marek Kostoláni,  p. Vladimír Benko, p. Milan Plánka,  p. Božena Trnkov
 • Hostia: podľa prezenčnej listiny
 • Overovatelia zápisnice: p. Milan Plánka, p. Vladimír Benko
 • Zapisovateľka 6. zasadnutia OZ: Viola Svitačová

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Kontrola  plnenia uznesení
 3. Interpelácie poslancov
 4. Správa hlavného  kontrolóra za I. polrok 2015
 5. Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Malý Lapáš na roky 2015 až 2020
 6. Investičné úlohy na rok 2016
 7. Rôzne
 8. Schválenie uznesenia
 9. Záver

K bodu č. 1.: Otvorenie zasadnutia:

Starosta obce p. Peter Vavro privítal prítomných poslancov obecného zastupiteľstva,  ako aj ostatných prítomných a otvoril 6.  zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Malom Lapáši.

K bodu č. 2.: Kontrola plnenia uzneseni:

Uznesenie č. 33/2015 –  vybudovanie oddychovej zóny v lokalite medza. Starosta obce  s poslancom obecného zastupiteľstva p. Miroslav Együdom jednali s prizvanými väčšinovými vlastníkmi uvedenej lokality. Jednanie bolo pozitívne, zo strany vlastníkov so súhlasom odobrené. Na prekvalifikovanie lokality medza na prímestský les je postačujúci súhlas vlastníka, takže vysporiadanie lokality bude pokračovať v tomto smere.

Uznesenie č. 35/2015 -  rozšírenie VO formou elektronického trhoviska. V tomto smere informoval starosta obce- je možnosť priameho oslovenia – platnosť od 1. 11.2015.

Obstaranie tejto investície by bolo možné rozdeliť na 2. časti:

-       nákup stožiarov

-       dodávateľské práce

Obec má prísľub dotácie vo výške 27 000 €, ktorú je možné využiť na rekonštrukciu VO.

V tomto bode starosta obce taktiež informoval o naliehavej úlohe – oprava cesty pod OÚ.   Oprava nebola zatiaľ prevedená z dôvodu nepriazne počasia a priority dokončievajúcich prác na rekonštrukcii Materskej školy  /zateplovanie a úprava fasády/. V diskusii k tejto téme pripomenul p. PeadDr. Peter Švec PhD. posunutý poklop na ceste, je potrebné zabetónovanie. P. Marek Kostoláni navrhol na kritických miestach /RD Tolleroví a Svitačoví/ spevniť cestu pred asfaltovaním zabetónovaním krajnice.

K bodu č. 3.: Interpelácie poslancov:

p. Marek Blaško :

 • Dotaz na vypracovanie projektov od p. Ing. Gontka – informoval starosta obce - p. Ing. Gontko z časových dôvodov mešká s odovzdaním prác  - posledný termín by mal byť na budúci týždeň.
 • Informácie ohľadom osadenia tabúľ „Vitajte v obci regiónu Dolná Nitra“ -  Po vypracovaní orámovania budú tabule osadené.
 • Odvodňovacie práce ne ceste od ihriska. /vybudovanie priepustu/
 • Navrhol vyhlásenie brigády na úprave verejného priestranstva.

p. Marek Kostoláni:

 • Zásah do vlastníckych prác pri budovaní kanalizácie v novej štvrti pri ČOV. /zhrnuté pletivo , vyhodené stĺpy/. Apeloval na kultivovanosť potrebných prác a neoprávnenosť tohto zásahu, požadoval uviesť lokalitu do pôvodného stavu.

p. Miroslav Együd:

 • Neukončené pokrývačské práce v MŠ. /Informoval starosta obce – práce pokračujú podľa plánu. Základné zarínovanie je pripravené a ostatný materiál je zakúpený a pripravený na ukončovacie práce. Pán  Svitač ukončuje práce podľa dohodnutých termínov. /
 • Taktiež navrhol možnosť brigádnickej aktivity občanov.

p.  PeadDr.Peter Švec  PhD.:

 • Upozornil na opätovne posunutý  poklop na ceste  v novej lokalite pri ČOV.  Kvôli bezpečnosti premávky je potrebná úprava zabetónovaním.

K bodu č. 4.: Správa hlavného kontrolóra  za I. polrok 2015:

Pani Božena Trnková, hlavná kontrolóra obce Malý Lapáš podala správu  za I. polrok 2015 ohľadom účtovníctva obce a kontrolnej činnosti.

K bodu č. 5.: Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Malý Lapáš na roky 2015 – 2020:

Starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo o Programe  hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Malý Lapáš pre nové programovacie obdobie, o doplnení podkladov pre vypracovanie záverečnej stratégie. Ako prioritu programu zdôraznil vybudovanie stacionára pre prestárlych občanov v obci. Spracovaný materiál bol odovzdaný príslušnej  spracovávateľskej agentúre.

K bodu č. 6.: Investičné  úlohy na rok 2016:

Starosta obce  informoval obecné zastupiteľstvo o možnostiach investičných akcií v budúcom roku 2016. Črtá sa možnosť reagovať na výzvy 7-02 a 7-04. Prioritou by mala byť výzva na rekonštrukciu KD /zákazka do 300 000 €/. Čo sa týka líniových stavieb – dobudovanie ciest a  chodníkov z Leadra, ako aj dobudovanie vodovodu.

Pomerne naliehavá je aj rekonštrukcia budovy obecného úradu a ukončenie rekonštrukcie verejného osvetlenia v budúcom roku.

K bodu č. 7: Rôzne:

Starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo o kúpnej zmluve, týkajúcej sa pozemku za cintorínom o výmere cca 2, 5 ára medzi p. Emílou Réckou z Veľkého Lapáša /vlastníčka/ a p. Mrázikom/kupujúci/. Obecné zastupiteľstvo doporučilo starostovi obce odobriť túto zmluvu.

P. Miroslav Együd upozornil na navŕšenú zeminu na hranici pozemku p. Schellbergera. Zemina sčasti zasahuje do cestného telesa a obmedzuje dopravu smerom na hornú cestu pod vinicami.

Taktiež p. Milan Plánka informoval o tejto zemine. Obecné zastupiteľstvo doporučilo starostovi obce preskúmať tieto terénne úpravy p. Schellbergera.

V ďaľšom sa starosta obce venoval možnosti navýšenia úveru  v nadväznosti na nutnosť ukončenia rekonštrukcie materskej školy formou kontajnerovej prístavby.

K  uvedenému obecné zastupiteľstvo navrhlo zvolať mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva k tomu účelovému bodu. Bude nutné prehodnotiť možnosť pristúpiť k navýšeniu úveru, prípadne pristúpiť k predaju nehnuteľnosti – obecnému pozemku.

K bodu č. 8.:  Jednotlivé uznesenia boli schvaľované v priebehu jednania.

Tvoria  súčasť tejto zápisnice.

Prijaté uznesenia zo  6.  Verejného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Malom Lapáši:

Uznesenie č. 36/2015:

Obecné zastupiteľstvo v Malom Lapáši :

Berie na vedomie:

Správu hlavného kontrolóra obce za I. polrok 2015.

Z.: obecné zastupiteľstvo

Uznesenie č.37/2015:

Obecné zastupiteľstvo v Malom Lapáši

Schvaľuje:

Znenie spracovaného „Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Malý Lapáš na roky 2015 až 2020.

Z.: obecné zastupiteľstvo

Uznesenie č. 38/2015:

Obecné zastupiteľstvo v Malom Lapáši:

Berie na vedomie:

Návrh investičnej výstavby v obci Malý Lapáš na rok 2016.

Z.: obecné zastupiteľstvo

Uznesenie č. 39/2015:

Obecné zastupiteľstvo v Malom Lapáši:

Doporučuje:

Zvolať mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva za účelom prehodnotenia možnosti navýšenia úveru obce na dobudovanie kontajnerovej prístavby materskej školy.

Z.: starosta obce

Uznesenie  č. 40/2015:

Obecné zastupiteľstvo v Malom Lapáši:

Doporučuje:

Preskúmať terénne úpravy p. Schellbergera pri ceste smerom na vinice.

Z.:  starosta obce

K bodu č. 9: Záver:

Na záver rokovania obecného zastupiteľstva poďakoval všetkým prítomným starosta obce za aktívnu účasť a ukončil 6. Verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Malom Lapáši.

 

V Malom Lapáši, 24.9.2015

Zapísala: Viola Svitačová