Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk
 • Prítomníp. Peter Vavro, starosta obce, p. Ing. Daniel Benko, p. PeadDr. Peter Švec, PhD., p. Miroslav Együd,  p. Ing. Marek Blaško, p. Marek Kostoláni,  p. Vladimír Benko, p. Milan Plánka,  p. Božena Trnková
 • Overovatelia zápisnice: p. Miroslav Egyὔd, p. Marek Kostoláni
 • Zapisovateľka 7. zasadnutia OZ: Viola Svitačová

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Kontrola  plnenia uznesení
 3. Interpelácie poslancov
 4. VZN o daniach z nehnuteľnosti na rok 2016
 5. VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku na rok 2016
 6. Úver pre dobudovanie prístavby MŠ
 7. Program rozvoja vidieka – projektové zámery
 8. Rôzne
 9. Schválenie uznesenia
 10. Záver

K bodu č. 1.: Otvorenie zasadnutia:

Starosta obce p. Peter Vavro privítal prítomných poslancov obecného zastupiteľstva,  ako aj ostatných prítomných a otvoril 7.  zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Malom Lapáši.

K bodu č. 2.: Kontrola plnenia uzneseni:

Uznesenie č. 17/2015 –  uvedenie priekop na Pohranickej ceste do pôvodného stavu. Napriek upozorneniam zostali ešte neusporiadané výluky – majitelia budú opätovne upozornení.

Uznesenie č. 39/2015 -  Zvolanie mimoriadneho zasadnutia OZ – kvôli posunu termínu prác nebolo účelové toto zasadnutie zvolať.

Uznesenie č. 40/2015 – Preskúmanie terénnych úprav pri RD p. Schellbergera. Dnes pracuje v obci geodet  Ing. Lydik. Bude sa venovať aj tejto problematike.

V tomto bode informoval starosta aj o problémoch so staršími nesplnenými uzneseniami. Či sa to už týka opravy  cesty, ako aj odvodňovacími prácami v lokalite nad cintorínom. Prioritou posledných prác investičnej oblasti bolo ukončenie  prístavby MŠ, spojené so značnými problémami. Prístavba bola úspešne ukončená, už je v súčasnej dobe aj v prevádzke. Zostáva vonkajšie zateplenie, ktoré je možné po prísľube dodávateľskej firmy  previesť ešte v tomto roku.

Taktiež je v riešení vybudovanie lávky cez potok.

K bodu č. 3.: Interpelácie poslancov:

p. Marek Blaško :

 • Dotaz na dobudovávanie VO
 • Potreba úpravy viacúčelového ihriska
 • Požadované ukončenie prác od  Ing. Gontka

p. PeadDr. Peter Švec, PhD.:

 • Pomalé tempo prác pri výkopových prácach VO

p. Miroslav Együd:

 • Dotaz na správu ČOV – porušené oplotenie a odkrytá nádrž. Z hľadiska bezpečnosti je potrebná urýchlená úprava.
 • Dotaz na predanú rozlohu stavebných pozemkov v lokalite pod hájom.
 • Upraviť rigol na hornej ceste – voda tečie po ceste.

p.  Milan Plánka:

 • Neporiadok na ČOV – znečistený olej?

p. Ing. Daniel Benko :

 • Možnosť zľavy pri prejednávaní dodatku ku zmluve s fy GREP v súvislosti s navýšením poštu svietidiel.

K bodu č. 4.: VZN o daniach z nehnuteľnosti na rok 2016:

Po rozprave bol prijatý návrh p. starostu, ponechať v ďaľšom zdaňovacom období doterajšie sadzby daní a neprikročiť k úprave daní z nehnuteľnosti.

VZN o daniach z nehnuteľnosti tvorí prílohu tejto zápisnice.

K bodu č. 5.: VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku na rok 2016:

V tomto bode  obecné zastupiteľstvo odobrilo návrh p. starostu na zvýšenie poplatku za odvoz tko zo 16 Euro na 18 Euro pre dospelú osobu/rok a z 8 Euro na 10 Euro dieťa do 15 rokov veku a star. nad 75 rokov/rok.

Poplatok za dlhodobé parkovanie – 60 Euro*/ rok a poplatok za materiál zložený na VP 1 Euro/m2/deň

Uvedené VZN taktiež tvorí prílohu tejto zápisnice.

K bodu č. 6.: Úver pre dobudovanie prístavby MŠ.

Obecné zastupiteľstvo odsúhlasilo prijatie úveru na dobudovanie MŠ vo výške fakturovaných prác s tým, že splácanie bude pokryté zvýšením poplatku za školné a zároveň schválilo prevziať záruku za úver bankozmenkou

K bodu č. 7: Program rozvoja vidieka – projektové zámery:

Starosta obce informoval o možnosti podania projektových zámerov v rámci programu rozvoja vidieka. Obec by mohla podať asi 6 projektov s tým, že maximálna suma by bola cca 500 000 Euro a čo sa týka ciest 100 000 Euro s tým, že projekty budú súčasťou oprávnených nákladov a nebude potrebné spolufinancovanie. Je možné teda uvažovať o rekonštrukcii KD, DS, ihriska , rozšírenie vodovodu a opravu ciest.

K bodu č. 8: Rôzne:

Starosta obce predložil projektový zámer radovej výstavby  od p. Belančíka a Zmeka.

V ďaľšom bol prejednaný list p. Orlíka z Agro Dvoru ohľadom predaja pozemku susediaceho so sadom s tým, že bude dohodnuté osobné stretnutie.

Starosta obce informoval o práci MAS RZ Dolná Nitra – ukončovanie spracovávania stratégie na ďaľšie programovacie obdobie.

K bodu č. 9.:  Jednotlivé uznesenia boli schvaľované v priebehu jednania.

Tvoria  súčasť tejto zápisnice.

Prijaté uznesenia zo  7.  Verejného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Malom Lapáši:

Uznesenie č. 43/2015:

Obecné zastupiteľstvo v Malom Lapáši :

Schvaľuje:

VZN č. 01/2016 . o daniach z nehnuteľnosti na rok 2016.

Z.: obecné zastupiteľstvo

Uznesenie č.43/2015:

Obecné zastupiteľstvo v Malom Lapáši

Schvaľuje:

VZN č. 02/2016  o miestnych daniach a miestnom poplatku na rok 2016.

Z.: obecné zastupiteľstvo

Uznesenie č. 44/2015:

Obecné zastupiteľstvo v Malom Lapáši:

Doporučuje:

Opätovne vyzvať vlastníkov pozemkov na hornej ulici na úpravu priekop a priepustov.

Z.: starosta obce

Uznesenie č. 45/2015:

Obecné zastupiteľstvo v Malom Lapáši:

Schvaľuje

Prijatie úveru na dobudovanie MŠ z Prima banky vo výške 32.000,00 Eur a záruku  úveru zmenkou

Z.: obecné zastupiteľstvo

Uznesenie  č. 46/2015:

Obecné zastupiteľstvo v Malom Lapáši:

Doporučuje:

Zabezpečiť v spolupráci s investorom kanalizácie príslušnej lokality  uvedenie okolia ČOV do pôvodného Stavu.

Z.: starosta obce

Uznesenie č. 47/2015:

Obecné zastupiteľstvo v Malom Lapáši:

Doporučuje:

V nadväznosti s navýšením počtu svietidiel prerokovať s fy GREP možnosť  zľavy.

Z.: obecné zastupiteľstvo

K bodu č. 10: Záver:

Na záver rokovania obecného zastupiteľstva poďakoval všetkým prítomným starosta obce za aktívnu účasť a ukončil 7. Verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Malom Lapáši.

 

V Malom Lapáši, 19.11.2015

Zapísala: Viola Svitačová