Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk
 • Prítomní: p. Peter Vavro -  starosta obce, p. PaedDr. Peter  Švec PhD.,p.  Miroslav Együd, p. Ing. Marek Blaško, p. Ing. Marek Kostoláni,   p. Milan Plánka, Ing. Daniel Benko, p. Božena Trnková,
 • Ospravedlnení: p. Vladimír Benko
 • Overovatelia zápisnice: p. Miroslav Egyud, p. Ing. Marek Kostoláni
 • Zapisovateľka 12. zasadnutia OZ: Viola Svitačová

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Kontrola plnenia uznesení
 3. Interpelácia poslancov
 4. Voľba hlavného kontrolóra obce
 5. Investičné úlohy na 2. polrok 2016
 6. Prevádzkový poriadok MŠ a školskej jedálne
 7. Rôzne
 8. Uznesenie
 9. Záver

K bodu č. 1.: Otvorenie zasadnutia:

Starosta obce p. Peter Vavro privítal prítomných poslancov obecného zastupiteľstva, ako aj prítomných hostí  a otvoril 12.  zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Malom Lapáši.

K bodu č. 2.: Kontrola plnenia uznesení:

Žiadne uznesenia ku dňu konania zasadnutia obecného zastupiteľstva neboli splatné.

K bodu č. 3.: Interpelácie poslancov:

Ing. Marek Kostoláni

 • nie je funkčná lampa verejného osvetlenia na novej ulici za ČOV,
 • Starosta obce bude jednať s fy Unimont.
 • od 1.9.2016 nebude zachádzať spoj o 22.40 na Malý Lapáš – bolo by potrebné jednanie s fy ARRIVA – vyvolať  jednanie z pozície starostu obce.
 • prečistiť prietokové rúry pod mostami  /p. Gavalier – zastavený priepust kvôli stavebným prácam/,

p. Milan Plánka

 • taktiež nefunkčné priepusty na ceste nad škôlkou. Po ceste tečie dažďová voda.
 • lampa VO pri S. Svitačovi.

p. Miroslav Egyud

 • parkovanie na Priehoni.

p. PaedDr. Peter Švec, Phd.

 • havária čerpadla, otázka na pokračovanie štiepkovania.

p. Ing. Marek Blaško

 • otázka na pokračovanie budovania VO, odvodnenie ihriska.

p. Miroslav Egyud

 • chodník od Jagera, smerom do obce – potrebné vyčistiť.

K bodu č. 4.: Voľba hlavného kontrolóra obce:

Na základe vyhláseného výberového konania na pozíciu hlavného kontrolóra obce Malý Lapáš pristúpilo Obecné zastupiteľstvo v Malom Lapáš k voľbe hl. kontrolóra. Na túto pozíciu sa prihlásila len jedna kandidátka  - p. Ing. Magdaléna Dojčanová.

Volebná komisia pracovala v zložení – p. PaedDr. Peter Śvec, PhD., Ing. Daniel Benko a Ing. Marek Blaško.

Ing. Magdaléna Dojčanová  odprezentovala svoju prihlášku do výberového konania.

V rámci volebného procesu – zo 6 platných a odovzdaných hlasov – jednohlasne zvolená na uvedenú pozíciu.

Po prezentácii  a zvolení do funkcie odovzdala na schválenie a zverejnenie plán kontrolnej činnosti na ďalšie obdobie.

K bodu č.5.: Investičné úlohy na 2. polrok 2016:

V tomto bode starosta obce oboznámil prítomných poslancov obecného zastupiteľstva, ako aj hostí s najbližšími investičnými úlohami v nastávajúcom období. Jedná sa predovšetkým o dobudovanie VO, výsadbu a úpravu priestorov pri autobusovej zastávke. Prioritou nastávajúceho obdobia bude sprevádzkovanie MŠ a úprava celého areálu MŠ.

K bodu č. 6.: Prevádzkový poriadok MŠ a školskej jedálne:

Nakoľko bolo potrebné pristúpiť k niektorým zmenám v prevádzkovom poriadku MŠ a ZŠS starosta obce predniesol prítomným poslancom obecného zastupiteľstva aktuálne zmeny zapracované do už jestvujúceho prevádzkového poriadku.  Po vysvetlení a krátkej diskusii k uvedenému obecné zastupiteľstvo hlasovaním schválilo  nové znenie prevádzkového poriadku MŠ a ZŠ.

K bodu č. 7.: Rôzne:

. P. PeadDr. Peter Švec, PhD. Predniesol otázku názvoslovia ulíc, ktoré nás čaká v nastávajúcom  období.

Pripomienky z pléna:

 • p. Slovák – dopravné zrkadlo pri č. d. 43
 • p. Nádaský – problémy pri autobusovej zastávke pred č.d. 129. Schádza sa tam mládež, ktorá narušuje nočný kľud a robí neporiadok,
 • p. Šrámek – nie sú zasypané výkony po inžinierskych  sieťach – sťažený prechod,
 • p. Bakoš – problém, stekajúcej vody od fy LASPO po ceste,
 • p. Radošovský – pretrvávajúci problém s odvozom separovaného zberu.
 • P. Edita Duchoňová – problém s ROEP.
 • P. Nemcová – otázka na separovaný zber.
 • Viacerí občania reagovali na nedostatok vriec na separovaný odpad. Vriec bolo dodaných menej a pri roznášaní prišlo tiež k nedorozumeniam, takže problém bude napravený zakúpením a roznesením ďalším vriec. Občania, ale môžu použiť vlastné vrecia, ktoré fy tiež odvezie.

V rámci možností starosta obce  reagoval na tieto pripomienky občanov, problémy sa vždy priebežne riešia, práca obecného úradu bude nasmerovaná aj na toto vyriešenie.

Starosta obce navrhol členom Obecného zastupiteľstva spôsob prevádzkovania priestorov predajne. Ak bude podpísaná zmluva, prebehne rokovanie s eventuálnymi záujemcami o prenájom. Po rozprave bola stanovená max. výška nájmu na 250,00 mesačne. Energie bude platiť nájomca.

K bodu č. 8.: Prijaté uznesenia:

Uznesenie č. 69/2016:

Obecné zastupiteľstvo v Malom Lapáši :

Ukladá starostovi obce previesť rokovania s fy ARRIVA Nitra ohľadom večerného spoja o 22.40 z Nitry so zachádzaním  na Malý Lapáš.

T.: do 1.9.2016

Z.: starosta obce

Uznesenie č. 70/2016:

Obecné zastupiteľstvo v Malom Lapáši:

Doporučuje  starostovi obce zabepečiť do 1.9.2016 všetkým občanom leták s upozornením na vypúšťanie odpadových vôd a s výzvou na odstránenie zvodu dažďových vôd do kanalizácie.

T.: do 30.9.2016

Z.: starosta obce

Uznesenie č. 71/2016:

Obecné zastupiteľstvo v Malom Lapáši:

Berie na vedomie výsledok voľby hlavného kontrolóra obce  a doporučuje uzatvorenie zmluvy o výkone práce hlavného kontrolóra obce Malý Lapáši.

Uznesenie č. 72/2016:

Obecné zastupiteľstvo v Malom Lapáši:

Schvaľuje  uzavretie zmluvy o výkone kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra, uzavretej v zmysle § 18 b/  a § 20 a/ zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Schvaľuje uzavretie Dodatku č. 1 k Zmluve o výkone kontrolnej činnosti kontrolóra pre viaceré obce uzavretej v zmysle § 18 b/ a § 20 a/ zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Schvaľuje uzavretie Dodatku č. 2 k Zmluve o výkone kontrolnej činnosti kontrolóra pre viaceré obce uzavretej v zmysle § 18 b/ a § 20 a/ zákona č. 369/1990  o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Schvaľuje uzavretie Dodatku č. 3 k Zmluve o výkone kontrolnej činnosti kontrolóra pre viaceré obce uzavretej v zmysle § 18 b/ a § 20 a/ zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Schvaľuje uzavretie Dodatku č. 4 k Zmluve o výkone kontrolnej činnosti kontrolóra pre viaceré obce uzavretej v zmysle § 18 b/ a § 20 a/ zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Uznesenie č. 73/2016:

Obecné zastupiteľstvo v Malom Lapáši:

Schvaľuje prevádzkový poriadok MŠ a ZŠS.

Z.: Obecné zastupiteľstvo

T.: od 1.9.2016

Uznesenie č. 74/2016:

Obecné zastupiteľstvo v Malom Lapáši:

Schvaľuje plán investičných prác na nastávajúce obdobie.

Z.: obecné zastupiteľstvo

T.: od 1.9.2016

Uznesenie č. 75/2016

Obecné zastupiteľstvo v Malom Lapáši:

Doporučuje prevádzkovať novonadobudnutú prevádzku potravín formou prenájmu. Stanovuje výšku nájmu na 250,00 Eur mesačne. Finančnú čiastku použiť na splácanie úveru. Náklady na energie si bude hradiť nájomca.

K bodu č. 9.: Záver:

Na záver starosta poďakoval prítomným poslancom obecného zastupiteľstva, ako aj ostatným prítomným za aktívnu účasť a ukončil 12. zasadnutie obecného zastupiteľstva v Malom Lapáši.