Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk
  • Prítomní: p. Peter Vavro -  starosta obce, p. PaedDr. Peter  Švec PhD.,p.  Miroslav Együd, p. Ing. Marek Blaško, p. Ing. Marek Kostoláni,   p. Milan Plánka, Ing. Daniel Benko
  • Ospravedlnení: p. Vladimír Benko, p. B. Trnková
  • Overovatelia zápisnice: p. Milan Plánka, p. Ing. Marek Blaško
  • Zapisovateľ 11. zasadnutia OZ: Peter Vavro

Program zasadnutia:

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Kúpa nehnuteľnosti
  3. Prerokovanie úveru
  4. Uznesenie
  5. Záver

K bodu č. 1.: Otvorenie zasadnutia:

Starosta obce p. Peter Vavro privítal prítomných poslancov obecného zastupiteľstva a otvoril 11.  zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Malom Lapáši. Vysvetlil im dôvod zvolania tohto neplánovaného zasadnutia

K bodu č. 2.: Kúpa nehnuteľnosti

Starosta obce oboznámil prítomných s riešením dlhodobého problému, zavretej prevádzke predajne potravín. Už na poslednom zasadnutí OZ oboznámil poslancov s obsahom listov zaslaných Predsedovi predstavenstva a generálnemu riaditeľovi COOP Jednota SD Nitra. S potešením skonštatoval, že na listy bola odozva a dňa 12.07. sa stretol s generálnym riaditeľom p. Šipčiakom na Obecnom úrade. Po krátkych zdôvodneniach a argumentoch došlo k zhode názorov a dnes padlo rozhodnutie, že nehnuteľnosť je obci COOP Jednota ochotná odpredaj za cenu 35.000,00 Eur.

Poslanci sa ku kúpe vyjadrili kladne. Zatvorená predajňa vytvárala na starostu a zastupiteľstvo veľké tlaky, občania sa často opytovali na riešenie tohto problému.

K bodu č. 3.: Prerokovanie úveru

Nakoľko obec v súčasnosti nedisponuje takýmto množstvom prostriedkov, starosta obce navrhol, aby si obec zobrala úver v Prima banke a.s. Po konzultácii s pracovníkom banky by úver v čiastke 35.000,00 Eur bol splácaný 7 rokov pri úrokovej sadzbe 1,4 % a mesačnej splátke 416,00 Eur. Úver by bol zabezpečený bankozmenkou. Po krátkej rozprave poslanci súhlasili s predloženým návrhom.

K bodu č. 4.: Uznesenie

Uznesenie č. 66/2016:

Obecné zastupiteľstvo v Malom Lapáši schvaľuje kúpu nehnuteľnosti v k.ú. Malý Lapáš “Predajňa potravín“ postavená na parc. č. 60/9 zastavané plochy a nádvoria o výmere 159 m2 a nehnuteľnosti parc.č. 60/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 82 m2 a parc. č. 60/10 zastavané plochy a nádvoria o výmere 230 m2

Ukladá starostovi obce zabezpečiť potrebnú dokumentáciu pre spísanie kúpnej zmluvy a podpísať zmluvu

Z.: starosta obce

T.: do 30.7.2016

Uznesenie č. 67/2016

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prijatie úveru vo výške 35.000,00 na nákup nehnuteľností v Prima banke a.s. za podmienok vypracovaných bankou a zmenu rozpočtu.

Uznesenie č. 68/2016

Obecné zastupiteľstvo súhlasí so zabezpečením úveru biankozmenkou

Z.:  Starosta obce

K bodu č. 4:

Na záver rokovania starosta obce poďakoval prítomným poslancom obecného zastupiteľstva, ako aj ostatným prítomným za účasť a ukončil 11. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Malom Lapáši.

 

V Malom  Lapáši, 26.7.2016

 

Peter Vavro

Starosta obce Malý Lapáš