Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Vec
Predloženie návrhu programu starostlivosti o lesy pre lesný celok Zobor a návrhu na vyhlásenie ochranných lesov
na obdobie rokov 2023 až 2032 - oznámenie


Okresný úrad Nitra, odbor opravných prostriedkov, referát lesného hospodárstva (ďalej „OÚ Nitra, OOP“), ako príslušný orgán štátnej správy lesného hospodárstva na schválenie návrhu programu starostlivosti o lesy podľa
§ 41 ods. 13 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o lesoch") a na vyhlásenie ochranných lesov v zmysle § 16 zákona o lesoch, oznamuje účastníkom konania, že v rámci konania
o vyhotovení programu starostlivosti o lesy pre lesný celok Zobor bude vydané rozhodnutie o schválení návrhu programu starostlivosti o lesy a vyhlásení ochranných lesov.
Podľa § 41 ods. 10 zákona o lesoch sa konanie o vyhotovení programu starostlivosti o lesy začína dňom vyhotovenia protokolu o výsledkoch prerokovania správy o doterajšom hospodárení a o určení zásad na vyhotovenie programu starostlivosti. Pre lesný celok Zobor bol uvedený protokol vyhotovený dňa 01.06.2022.
OÚ Nitra, OOP, v zmysle § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov oznamuje účastníkom konania, že pred vydaním rozhodnutia majú právo vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia, k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie v lehote do 10 dní od doručenia tejto výzvy. Návrh programu starostlivosti o lesy a návrh na vyhlásenie ochranných lesov pre lesný celok Zobor, ako aj podklady k vydaniu rozhodnutia sú k nahliadnutiu v čase úradných hodín na OÚ Nitra, OOP. Osobnú návštevu odporúčame vopred dohodnúť, tel. kontakt: 0910/899419, 037/6925481.
V zmysle § 67 ods. 2 zákona o lesoch ak je v rámci postupov alebo konaní podľa tohto zákona viac ako 20 dotknutých fyzických osôb alebo právnických osôb, účastníkov konania alebo zúčastnených osôb, oznámenia, rozhodnutia a iné písomnosti sa im doručujú verejnou vyhláškou. Z tohto dôvodu správny orgán doručuje toto oznámenie verejnou vyhláškou, prístupnou na úradnej tabuli Okresného úradu Nitra.

Doručuje sa: (verejnou vyhláškou)
1. Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Topoľčianky, Parková 7, 951 93 Topoľčianky
2. WOODSIA s.r.o., Ing. Ladislav Jančovič, 951 53 Babindol 11
3. Pozemkové spoločenstvo Urbár Mechenice obec Podhorany, Mechenice 51, 951 46 Podhorany, Juraj Lisý,
Mechenice 138, 951 46 Podhorany
4. Vlastníci bývalej Lesnej spoločnosti Dolné Obdokovce
5. RNDr. Veronika Tóthová, 951 04 Malý Lapáš 29
6. Juraj Tóth, Mikovíniho 2, 949 01 Nitra
7. Veronika Pajerová, 951 74 Žirany 431
8. Ing. Rudolf Jurenka a Dagmar Jurenková, Hydinárska 155/30C, 949 01 Nitra
9. RNDr. Marta Píry Kováčiková, Hviezdoslavova 603/20, Solčany, 956 17,
10. Sira, pozemkové spoločenstvo, 951 74 Žirany 193, Dr. Ing. Ladislav Bezáni, 951 74 Žirany 430
11. PULSAR s.r.o., Gen. M. R. Štefánika 120/440, 911 01 Trenčín
12. LESHOR s.r.o., Bela IV. 8563/17, 960 01 Zvolen
13. Súkromná stredná odborná škola s vyučovacím jazykom maďarským, 951 02 Dolné Obdokovce 71
14. Združená lesná spoločnosť, poz. spol., Nitra - p.č. Dražovce, Topoľčianska ul. 132, Nitra – Dražovce, Mgr. Martin Beňo, 951 26 Šurianky 229
15. Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Nitra, Námestie Jána Pavla II. č. 7, 950 50 Nitra
16. Pozemkové spoločenstvo URBÁR Nitrianske Hrnčiarovce, Šopronská 477/13, 951 01 Nitrianske Hrnčiarovce, Imrich Ferenczi, Šopronská 477/13, 951 01 Nitrianske Hrnčiarovce
17. Vlastníci „Bývalé urbariálne spoločenstvo obce Chrenová“
18. Urbárske pozemkové spoločenstvo Gýmeš, Hlavná 126, 951 73 Jelenec,Ing. Karol Šinka, PhD., Nový Gýmeš 214, 951 73 Jelenec
19. Obec Kolíňany, Nám. L. A. Aranya 528, 951 78 Kolíňany
20. Poľnohospodárske družstvo Neverice, Hlavná 250, 951 72 Neverice
21. Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Nitrianske Hrnčiarovce, Za škôlkou 2, 951 01 Nitrianske Hrnčiarovce
22. Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Kolíňany, Cintorínska 374, 951 78 Kolíňany
23. Poľnohospodárske družstvo v Pohraniciach, 951 02 Pohranice
24. Mesto Nitra, Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra
25. Obec Dolné Obdokovce, Dolné Obdokovce 103, 951 02 Pohranice
26. Alžbeta Lužbetáková, 951 73 Jelenec 140
27. Terézia Šinková, 951 73 Jelenec 214
28. Mgr. František Molnár, Adyho 615/28, 951 01 Nitrianske Hrnčiarovce
29. Doc. Ing. Juliana Molnárová, PhD., Adyho 615/28, 951 01 Nitrianske Hrnčiarovce
30. Leo Steltenpohl, Ing. Ďurgalova 2862/10, 831 01 Bratislava
31. Oľga Andelová, Jozefa Horáka 1261/15, 969 01 Banská Štiavnica
32. Anna Fülopová, Dlhá 965/80, 949 01 Nitra
33. Daniel Szabó, Tokajská 135/6, 949 01 Nitra
34. Beáta Broškovičová, Na Hôrke 25, 949 01 Nitra
35. Mária Blahová, Bazovského 415/4, 949 01 Nitra
36. Hilda Ročkárová, Námestie republiky 1992/20 984 01 Lučenec
37. Iveta Benďáková, Jurkovičova 412/29, 949 01 Nitra
38. JUDr. Ivan Urban, Levická 313/32, 949 01 Nitra
39. Lehel Urban, Školská 917/18,937 01 Želiezovce
40. Monika Bergendi, 925 91 Kráľová nad Váhom 464
41. Bernadeta Urbanová, Mechenice 108, 951 46 Podhorany
42. Jozef Urban, Mechenice 108, 951 46 Podhorany
43. Ing. Juraj Fülop, 951 43 Jelšovce 409
44. Ing. Lehel Szabó, P. V. Rovnianka 5296/8, 036 01 Martin
45. neznámi účastníci konania resp. účastníci konania, ktorých pobyt nie je konajúcemu orgánu známy

vyvesené dňa: 12.06.2023 ..........................................
pečiatka, podpis

zvesené dňa: ............................................
pečiatka, podpis

Odkaz Verejná vyhláška (pdf., 75.1 KB)