Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Uvedené oznámenie o strategickom dokumente „Územný plán Obce Veľký Lapáš – zmeny a doplnky č. 4” je zverejnené na webovom sídle ministerstva (www.enviroportal.sk) - https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-obce-velky-lapas-zmeny-doplnky-c-4

Konzultácie v zmysle § 63 zákona k uvedenému strategickému dokumentu je možné vykonať počas celého procesu na Okresnom úrade Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova tr. 69, 949 01  Nitra v pracovných dňoch počas úradných hodín.