Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Obec Malý Lapáš v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) Zákona 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov o majetku obcí zverejňuje zámer zámeny nehnuteľného majetku obce Malý Lapáš z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Nehnuteľnosť par. č. C 178/4, druh pozemku ostatná plocha, a diel 2 pozemku 486/4, druh pozemku ostatná plocha a diel 1 pozemku E 183, druh pozemku ostatná plocha.

Dôvod hodný osobitného zreteľa je vysporiadanie pozemku pod miestnou komunikáciou Športová ulica. 

Zverejnené dňa: 17. 7. 2021