Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Vážení obyvatelia,

Odpad zo záhrad patrí do kompostéra alebo na zberný dvor a nie do smetnej nádoby. V roku 2018 sme vyprodukovali 264 ton zmesového komunálneho odpadu. Úroveň vytriedenia separovaných zložiek odpadu v obci Malý Lapáš bola v roku 2018 len 13,24 %.

Od januára 2019 do konca augusta 2019 sme vyprodukovali až 157 ton odpadu. Takto veľké množstvo je spôsobené najmä tým, že v čiernych nádobách na odpad končia:

  • Plasty, tie však patria do žltého vreca
  • Obaly od mlieka (tetrapaky), tie tiež patria do žltého vreca
  • Tráva, lístie, burina a ostatný odpad zo záhrad, to patrí na zberný dvor.

Hlavne odpad zo záhrad tvorí podľa štatistík až 40 percent odpadu, ktorý je v čiernych nádobách.

Podľa nariadenia vlády č. 330/2018 Z. z. platíme v roku 2019 za každú tonu uskladneného komunálneho odpadu 12 eur, v roku 2020 to bude 24 eur a v roku 2021 nás každá tona bude stáť 30 eur.

Odhadujeme, že poplatok za komunálny odpad bude v budúcom roku minimálne 25 eur na osobu, pričom je to len hrubý odhad a suma môže byť ešte vyššia.

Spoločne preto musíme znížiť produkciu komunálneho odpadu a zvýšiť úroveň separovania.