Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895

OBEC MALÝ LAPÁŠ, Hlavná ulica 87/4, 951 04 Malý Lapáš

Číslo: 220/2019-vd-001

V Malom Lapáši dňa 23.08.2019

OZNÁMENIE

o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub 1 ks dreviny orech vlašský (Juglans regia), ktorý rastie v intraviláne obce na pozemku vo vlastníctve Martin Zetocha na parcele č. 426/7 a 1 ks Moruša čierna (Morus nigra), ktorá rastie v intraviláne obce na pozemku vo vlastníctve Martin Zetocha, na parcele č. 1/3 v k. ú. Malý Lapáš.

Obec Malý Lapáš, ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny (ďalej len "správny orgán") v zmysle podľa § 2 písm. f) zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých kompetencií z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov a podľa § 69 písm. d) a h) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon"), na základe doručenej žiadosti Martina Zetochu zo dňa 20.8.2019, podľa §18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len "správny poriadok")

oznamuje začatie konania

vo veci vydania súhlasu podľa § 47 ods. 3 a 4 zákona na výrub 1 ks orech vlašský s obvodom kmeňa 200 cm, ktorý rastie v intraviláne na pozemku vo vlastníctve žiadateľa na parcele č. 426/7 v k. ú. Malý Lapáš a 1ks moruša čierna, ktorá rastie v intraviláne na pozemku vo vlastníctve žiadateľa na parcele č. 1/3 v k. ú. Malý Lapáš. Žiadosť bola odôvodnená tým, že z orecha je po poslednej búrke odlomená veľká časť a hrozí nebezpečenstvo ďalšieho lámania, v kmeni je diera, strom postupne vysychá  a kmeň je prehnitý. Moruša sa nachádza v blízkosti domu, jeho korene zasahujú do základov domu žiadateľa a susedného domu, pričom narušuje ich statiku.

Správny orgán za účelom objasnenia veci podľa § 21 a § 38 správneho poriadku

nariaďuje

ústne pojednávanie spojené s miestnou ohliadkou, ktorá sa uskutoční dňa

06.09.2019 o 13:00 hod

so stretnutím pozvaných na pozemku žiadateľa.

Obec Malý Lapáš v súlade s § 82 ods. 7 zverejňuje na svojom webovom sídle informáciu o začatí tohto konania. Správny orgán určuje lehotu na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní do piatich (5) dní odo dňa zverejnenia oznámenia o začatí správneho konania.

Upozornenie:

Účastníci konania môžu do podkladov rozhodnutia nahliadnuť na Obecnom  úrade Malý Lapáš, v čase úradných hodín. Účastníci konania môžu svoje pripomienky a námietky uplatniť písomne alebo ústne do zápisnice. Fyzické a právnické osoby sú povinné podať vysvetlenie o skutočnostiach, ktoré majú význam pre konanie a rozhodnutie. Účastníci konania sú v priebehu správneho konania povinní oznámiť orgánu ochrany prírody akúkoľvek zmenu týkajúcu sa predmetu konania.

Ak sa necháte zastupovať, treba na správnom orgáne predložiť dohodu o plnomocenstve s osvedčeným podpisom splnomocniteľa alebo vykonať vyhlásenie do zápisnice na tunajšom správnom orgáne.

PaedDr. Peter Švec, Ph.D.

starosta obce

Rozhodnutie sa doručí:

  1. Martin Zetocha