Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895

Obec Malý Lapáš vypisuje odmenu vo výške 150,- EUR za poskytnutie informácie, ktorá odhalí nelegálne vypúšťanie obsahu žumpy do kanalizácie, prípadne priamo do vodného toku alebo na voľné priestranstvo. Vypúšťanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie cez domové čistiarne odpadových vôd a žumpy je zakázané (VZN Obce Malý Lapáš č. 02/2019).

Obec Malý Lapáš zachová identitu oznamovateľa v tajnosti.

Informáciu je možné zaslať na obec aj anonymne.