Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895

Pozývame Vás na 22. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Malom Lapáši, ktoré sa bude konať dňa:
06. 09. 2018 /štvrtok/ o 19.00 hod. v kultúrnom dome v Malom Lapáši

Program zasadnutia:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Interpelácia poslancov
4. Zmena rozpočtu – rozpočtové opatrenie č. 2/2018
5. Aktualizácia „Povodňového plánu záchranných prác“
6. Zámena nehnuteľností
7. Rôzne
8. Uznesenia
9. Záver

 

Peter Vavro
Starosta obce Malý Lapáš