Obec Malý Lapáš


Hlavná 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895

Riaditeľka materskej školy vyhlasuje zápis detí, ktorý sa bude konať 9. mája 2018 od 15.00 do 17.00 hod.

Prijímanie detí:

Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľke spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast.
Prihlášku môže rodič priniesť osobne na zápis, alebo ju do uvedeného termínu zápisu poslať mailom na adresu materskaskolaml@gmail.com, prípadne poštou.  prihláška

  • Pri zápise je potrebné priniesť aj rodný list dieťaťa, alebo jeho kópiu.
  • Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.
  • Rozhodnutie o odklade plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa predloží zákonný zástupca riaditeľke materskej školy do 30. mája.
V prípade vyššieho záujmu rodičov o prijatie dieťaťa ako sú kapacitné možnosti školy uprednostňujeme prijímanie detí v tejto postupnosti:
deti, ktoré:
  • majú odloženú povinnú školskú dochádzku, v šk. r. 2018/2019 dovŕšia 6 rokov (predškoláci),
  • deti zamestnancov školy
  • v roku 2018 dovŕšia najmenej 3 roky, majú zamestnaných oboch rodičov (rodičia musia predložiť potvrdenie o zamestnaní) a majú trvalé bydlisko v Malom Lapáši,
  • v roku 2018 dovŕšia najmenej 3 roky, majú zamestnaných oboch rodičov a majú trvalé bydlisko vo Veľkom Lapáši,
  • deti nezamestnaných rodičov, alebo rodičov na materskej dovolenke sa budú prijímať len v prípade voľných miest na doobeda.

Prihlášku si môžete už teraz vyzdvihnúť v MŠ Malý Lapáš, alebo stiahnuť z obecnej stránky Malého Lapáša www.malylapas.

celý plagát